forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

YAZIKLAR OLSUN B?ZE, GAZETEC? M?LLET?NE!

Aktif .

hasan_cemalHASAN CEMAL /

Abdi ?pekçi, Abdi Bey, Milliyet gazetesinin efsanevi Genel Yay?n Yönetmeni ve ba?yazar?yd?. Ve gerçekten büyük gazeteciydi. Milliyet’i 1950’lerin ba?lar?ndan al?p 1979’a kadar neredeyse tek ba??na yönetti. Her ?eyine damgas?n? vurdu.


Abdi Bey yönetimindeki Milliyet Türkiye’nin en çok satan de?il ama en etkili, en kaliteli referans gazetesi oldu. Yaln?z siyaset meydan?nda de?il, kültür ve sanatta, sporda, magazinde de ses getirdi.

Annem severdi Milliyet’i, Refi Cevat Ulunay’a, Burhan Felek’e dü?kündü çünkü.

Ben ise çok k?zard?m Milliyet’e.

Özellikle de Abdi ?pekçi’ye.

Hele ba?yaz?lar?n? hiç sevmezdim.

Çünkü Abdi Bey, seçim sand???ndan sürekli olarak Demirel gibi ‘Amerikan emperyalizminin i?birlikçileri’ni ç?karan çok partili demokrasiyi savunurdu.

Ayr?ca, demokratik solcu Ecevit’e verdi?i destek de bizi ç?ld?rt?rd?. Türkiye 1971’deki 12 Mart askeri darbesine do?ru yol al?rken, Ecevit’le ?pekçi, bizim Devrim dergisinde savundu?umuz darbeci ve Baasç? devrimcilik anlay???m?z?n dü?man ikizleriydi.

Abdi Bey’e çok çektirdik.

K?z? Nükhet ?pekçi’ye yazd??? bir mektupta, hem kendisini hem benim gibilerini o tarihlerde gayet iyi tarif etmi?:

“Ben insanlar?n özgür olmalar?n?, dü?üncelerini, inançlar?n?, görü?lerini hiçbir bask? ile kar??la?madan özgürce aç?klayabilmelerini istiyorum. Bu özgürlü?ü, yaln?z kendi do?rultumdaki kimseler için de?il, kar??tlar?m için de savunmak gere?ine inan?yorum.

Gazetenin yönetiminde tutumum, inançlar?m do?rultusunda oldu. Solcu olmayan, solcular taraf?ndan be?enilmeyen kimselerin de yaz?lar?n?n yay?mlanmas?n? engellemedim. Haberlerde de ayn? politikay? güttüm. Sola kar?? ç?kanlar?n demeçlerine ambargo koymad?m.

??te bu tutumum, beni kendilerinden sayan solcular? deli etti. Bu davran???m? hiç anlamad?lar, hiç onaylamad?lar ve beni döneklikle, kaypakl?kla suçlad?lar. Tabii bununla yetinmeyip çok daha a??r isnatlarda bulundular.

Hâlâ da bulunuyorlar.

T?pk? sa?daki fanatiklerin yapt?klar? gibi... Zaten, sa?da ya da solda körü körüne angaje olmam?? her gerçek ayd?n?n kaderi budur: Her iki yandan gelen suçlamalara hedef olmak...” (Milliyet, Önay Y?lmaz ve Serhat O?uz’un dizi yaz?s?, 1 ?ubat 2010, s. 14)

Bu sat?rlar bana göre de?ildi. Çünkü ben 1960’lar?n sonlar?nda Abdi ?pekçi’yi hiç sevmeyen radikal bir gençtim.

12 Mart darbesiyle birlikte kendime gelmeye, de?i?meye ba?lad?m. Yüzüm art?k darbecilikten demokratl??a dönüyordu.

Böylece, Abdi ?pekçi’yi k?skanma dönemi uç verdi bende. Abdi Bey gazetecili?inin y?llar boyu süren etkinli?inin, popülerli?inin Cumhuriyet’te meslek merdivenlerini t?rmanmaya ba?layan genç bir muhabirde böylesine kar???k duygular uyand?rmas? do?ald?.

K?skan?yordum ama ayn? zamanda yak?ndan izlemeye çal???yordum ‘Abdi ?pekçi gazetecili?i’ni. Ve etkilendi?imi hissediyor, görüyordum.

Ama belli de etmiyordum.

Çünkü Abdi ?pekçi, 1970’li y?llarda Cumhuriyet’in tepelerinde pek öyle sempatiyle bak?lan bir gazeteci say?lmazd?.

Abdi Bey’in 1 ?ubat 1979 gecesi öldürüldü?ü zaman, ben aile meclisimde Cumhuriyet’in Ankara temsilcili?ine atanmam? kutluyordum.

1981’de Cumhuriyet’e Genel Yay?n Yönetmeni olduktan sonra da, Abdi ?pekçi’nin yak?n?nda bulunmu? meslek büyüklerimden Abdi Bey ekolü hakk?nda bir ?eyler kapmaya devam ettim. Özellikle gazete yönetirken kendisinden çok ?ey ö?rendi?imi fark ettim.

Aradan 31 y?l geçmi?...

Hâlâ gerçe?i tam bulamad?k!

Hâlâ bir muamma...

Yaz?klar olsun bize, gazeteci milletine!

?pekçi ailesinin bunca y?ld?r hiç dinmeyen ac?s?n? bir kez daha bir nebze olsun payla?mak istedim.
DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri