forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

FERMUARINI ?ND?RM?? 'BA?ARMA'YA KO?UYOR!

Aktif .

DO?AN AKIN /

Fatih Aksoy bir yap?mc?. Televizyonlara programlar yap?yor, filmler çekiyor. Dekorasyon dergilerine açt??? evine, bahçesine, yapt??? i?lere, egosundan saç?lanlara bak?l?rsa paran?n kokusunu iyi al?yor, iyi kazan?yor.

S?k? bir vergi mükellefi olmal?. Zira, Mehmet Ali A?ca hakk?ndaki fikirleri, yasalara uygun davranmay? önemsedi?i izlenimini veriyor.

Mehmet Ali A?ca bir tetikçi. Türk bas?n tarihine geçmi? bir gazeteciye, Abdi ?pekçi'ye, otomobiliyle evine giderken sald?rd?. K?z? Nükhet ile e?i Sibel'in kendisini bekledi?i Ni?anta??'ndaki evine 300 metre kala ko?arak geldi, otomobilinin cam?n? k?rd? ve Abdi ?pekçi'ye kur?un ya?d?rd?. Tarih 1 ?ubat 1979'du, Abdi ?pekçi bugün Fatih Aksoy'un ça??ndayd?, 50 ya??ndayd?.

Tetikçi 25 Haziran 1979'da yakaland?. Dönemin S?k?yönetim Askeri Savc?s? Ahmet Koç'un aç?klamalar?na göre, polis yakaland?ktan sonra evini aramak için iki hafta bekledi, üzerinden ç?kan adres ve telefonlar? tam 1,5 ay boyunca ara?t?rmad?. 


Yaralamaya 19, öldürmeye 10 y?l!


Dönemin ?stanbul S?k?yönetim Komutan? Necdet Üru? ise, “polisteki ideolojik kampla?ma tetikçinin kaç?r?lmas?na neden olabilir” gerekçesiyle emniyetin sorgu için talep etti?i ek süreyi vermedi.

Peki ne oldu?

“Devlette devaml?l?k” ilkesi yine i?ledi ve tetikçi bu kez askerin elinden kaçt?! Daha do?rusu, yakaland?ktan 128 gün sonra, 25 Kas?m 1979'da Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaç?r?ld?. Cezaevinde askerli?ini yapan Bünyamin Y?lmaz “A?ca'y? kaç?rmam için bana emir verildi. Oral Çelik'in verdi?i para ve silahlar? cezaevinde A?ca'ya teslim ettim. Onu asker elbisesi giydirerek kaç?rd?m” dedi.

Tetikçi kaç?r?ld?ktan sonra, polis ?efi ?brahim ?ahin ile göbek att??? foto?raflar ortaya ç?kan, ve 7 T?P'li gencin Ankara Bahçelievler'de katledilmesi emrini verdi?i aç?klanan Abdullah Çatl?'n?n evinde sakland? ve yurtd???na ç?kar?ld?.

G?yab?ndaki yarg?lamada önce idam cezas?na çarpt?r?ld?. ?dam müebbete, müebbet de 10 y?la indirildi.

Nükhet ?pekçi ?zet'in ifadesiyle “milli katilimiz” ?talya'da Papa II. Jean Paul'ü yaralad??? için 19 y?l 1 ay, Türkiye'de ise Abdi ?pekçi'yi öldürmek ve iki gasp suçu için toplam 10 y?l yat?p ç?km??t?.


Ve Fatih Aksoy cinayetle ilk kez ilgileniyor


“Halk bunu istiyor” dehas? Fatih Aksoy, i?te tam bu s?rada, Türkiye tarihinin bu yüz karas? sayfas?yla ilk kez ilgilenmeye karar verdi. Mehmet Ali A?ca'n?n, reyting rekorlar? k?raca??n? hayal etti?i dans yar??mas?na kat?lmas?n? gündeme getirdi. Olay? kendisine teyit ettiren meslekta??m?z Ali Eyübo?lu'na ?unlar? söyleyerek:
“Böyle bir teklifin neresinde sorun var anlamad?m. Adam cinayet i?ledi 30 y?l yatt?. Bir daha m? cezaland?raca??z onu? 100 y?l m? yat?raca??z hapiste? Elbette, her cinayet birilerini üzer. Ama sonuçta kanun cezas?n? verir, o da bu cezay? çeker ve ç?kar. Hapisten ç?kanlar? topluma kazand?rmak gerekmez mi? Dans yar??mam?zda yer almas?nda bir mahsur görmüyorum. Benim için A?ca da bir, yar??maya kat?lacak bir ba?ka insan da. ??ledi?i suçun cezas?n? çekti çünkü..."

?u sözler de, Aksoy'un:
“Ben A?ca'n?n, Abdi ?pekçi'nin ailesi d???nda bizim taraf?m?zdan art?k suçlanmas?n? gerektirecek bir ?eyi olmad???n? dü?ünüyorum... A?ca'y? Abdi ?pekçi cinayetinden de?il, Papa suikast?ndan dolay? hat?rl?yoruz. 70'lerde ?pekçi cinayeti gibi ne yaz?k ki bir sürü cinayet i?lendi. Papa suikast? olmasa unutulur giderdi. A?ca, Papa'dan dolay? popüler. Çünkü bu tür olaylardan az say?da var. Az say?da olan ?eyler ilginçtir.”


Aksoy'un sözlerindeki iki yüzlülük


Bu sözlerden ne anl?yoruz? Aksoy'un, A?ca'n?n ?pekçi cinayeti nedeniyle 30 y?l hapis yatt???n? zannetti?ini... Eski bir hükümlünün topluma kazand?r?lmas? konusunda ne kadar hassas oldu?unu... Abdi ?pekçi cinayetinin ?pekçi ailesinin “özel hayat” s?n?rlar? içinde kald???n?... Papa'ya suikast giri?imi olmasayd? A?ca'n?n unutulup gidece?ini...

Bilgi sahibi olmad??? anla??lan bir konuda böylesine cüretkâr olabilen Aksoy'un iki yüzlülü?ü de var bu sözlerde. “Evet, A?ca iyi reyting getirir, bize de iyi para kazand?r?r, onun için yar??mac? olmas?n? dü?ündük” gibi bir aç?k sözlülü?e cesaret edemeyen... “Dans eden A?ca” hayalinin a?z?ndan ak?tt??? suyu, “Hapisten ç?kanlar? topluma kazand?rmak gerekmez mi” sözleriyle rasyonalize etme kurnazl???ndan medet uman bir iki yüzlülük.

“?yi kazanacakt?k” deme cesaretini gösteremeyen, ama ?pekçi suikastinin izini sürenlerin, karanl?k cinayetlerle Türkiye'de bir korku imparatorlu?u kurmak isteyenlere direnenlerin duygular? üzerinden s?r?tarak aslan kesilen bir iki yüzlülükten söz ediyoruz.

Evet, Papa'ya suikast giri?imi olmasayd? daha az bilinen bir A?ca, daha az sorgulanan bir ?pekçi cinayeti olacakt? gündemimizde. Ancak ?pekçi'yi öldürmese ve bu karanl?k cinayete ra?men 10 y?l yat?p ç?kmasa sadece Papa'ya suikast giri?imi için bu kadar ilgi de görmeyecekti o tetikçi.


'Ba?ka bir A?ca' in?as? için tetikçili?e soyunmak


Tetikçiden reyting dilenen Aksoy da biliyor bunu, hiç ku?kunuz olmas?n. Kimlerle dans etti?ini çok iyi biliyor. Ancak dü?tü?ü tenezzül zaaf?na kar?? olas? bir tepkiyi “As?l ünü Papa'dan” diyerek sektirmeye çal???yor.

A?ca'n?n ifade etti?i karanl?k ili?kiler, bu ülkeye dayat?ld?. Bu sadece ?pekçi ailesini de?il, üç kuru? için utanç pe?inde bile ko?abilenler hariç, hepimizi ilgilendiriyor. Aksoy, o karanl?k ili?kileri hayat?m?za dayatanlar?n saf?nda hiçbir zaman unutulmayacak yerini al?yor. 

Mesele, e?ilip bükülen yasalarda yazd??? kadar bile olsa cezas?n? çeken bir tetikçinin tekrar cezaland?r?lmas? de?il. Ama ödüllendirilmesi hiç de?il. Aksoy, cezas?n? çekmemi?, cezas? kendisini kullananlarca çektirilmemi? bir tetikçiden ba?ka bir “insan” in?a etmeye yelteniyor. ?nsanlara ba?ka bir “A?ca” tükettirerek o dayatman?n son tetikçisi olmaya soyunurken ?pekçi cinayetinden bir ?s?r?k da kendisi koparmaya çal???yor.

O ?s?r???n pe?inde ''bak, de?erli bir insan? öldürürsen sonuçta ekranlarda dans edersin'' modeli kurarak bu ülkenin yoksul, umutsuz, sahipsiz çocuklar? aras?na yeni ''A?ca''lar ekmeye davran?yor.


?irketinde kaç eski hükümlü, kaç engelli çal???yor??irketinde çal??t?rd??? kaç eski hükümlü, kaç engelli var bu “hassas”, bu “ba?ar?l?” i?adam?n?n bilmiyoruz. Ama ba?kalar?n?n cebinden sözüm ona adalet da??t?rken üzerinden para kazanmak istedi?i bir cinayet, bir tetikçi, bir kara düzen var i?te. B?rak?n ?pekçi ailesini, dönemin askeri, polisi, savc?s? ve siyasetçisini bile yat??t?ramayan ''adalet'', Aksoy'un vicdan?nda ba?ar?yla “para”lan?yor, allan?p pullan?yor.

“Para”n?n ifade etti?i “ba?ar?”ya tap?nan insanlar?n aras?nda ya?ad???n? bilmenin rahatl???yla konu?tu?u için “Ne mahsur var bunda? Benim için A?ca da bir, ba?ka bir insan da” diyebiliyor Aksoy.

“Ba?ar?” bazen sadece tenezzül etmekten ibarettir oysa, ahlak ço?u zaman vazgeçebilmek, kendini tutabilmektir.

Ama “tamamen duygusal” bu i?adam?, besbelli tutamam?? kendini, fermuar?n? indirmi? bir kez daha “ba?arma”ya ko?uyor.

?nsanlara tükettirmeye çal??t??? pespayeli?in içinde “ba?ar?”yla tükenerek!


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri