forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 AVN? ÖZGÜREL /

12 Eylül öncesi meydana gelen ve çözülmemi? pek çok hadise aras?nda Abdi ?pekçi suikast?, sebebi ve sonuçlar? bak?m?ndan farkl? bir noktada. Fiili, faili malum malum olmas?na, ama hakiki sebebi meçhul.

Senaryo tart??malar?n?n revaçta oldu?u bugünlerde geçmi?te Zincirbozan’? yazarken k?smen i?aret etti?im kurguyu biraz
daha açmak istiyorum. Zira genel kan? hâl⠑?pekçi tan?nm??, itibarl? bir gazeteci oldu?u için hedef seçildi’ kan?s? hâkim. Elbette tan?nm?? bir gazeteciydi Abdi bey, itibarl?yd? da... Onun siyasetteki a??rl???n?n ölçüsünü göstermek
için öldürüldü?ü gün Ankara’dan ?stanbul’a dönerken telefonla arad??? Süleyman
Demirel’in “Sana bir ?ey söyleyeyim, ?ayet sen say?n Ecevit’e verdi?in deste?in onda birini bana vermi? olsayd?n Türkiye’nin ta?? topra?? alt?n olurdu” dedi?ini bilmek kâfidir. Ama herhalde ne itibar?, ne a??rl??? katlini izaha yetmez. 
Bilinen, Abdi beyin kur?unlara hedef oldu?u günden yakla??k iki hafta kadar önce, karanl?k bir dosyayla me?gul oldu?u ve söz konusu dosyayla ilgili olarak yak?n çevresindeki birkaç ki?iye içeri?inden söz etmeksizin ‘Çok önemli’ dedi?i.
Ki?i i?aretler bu dosyan?n o dönemde devlet içinde yuvalanm?? istihbaratç?, akademisyen, özel harpçi karmas? bir grupla alakal? oldu?unu dü?ündürüyor. Suikast dahil provokasyon niteli?inde olaylar planlayan, sa?-sol ayr?m? yapmaks?z?n gençlik gruplar?ndan eleman dev?irip eylemlere yönlendiren, finansman?n? kaçakç?l?k ?ebekelerinin yapt??? bir grup bu. ?pekçi’nin elindeki dosyada bu grubun yap?lanmas?yla ilgili baz? bilgilerin yer ald???n?, daha önemlisi yönetici konumundaki elemanlar?n?n listesinin bulundu?unu dü?ünebiliriz. Ve kendisine güvendi?i bir istihbaratç? taraf?ndan özel olarak verildi?ini de.
?pekçi’nin dosya eline ula?t??? anda harekete geçmesi, kendisinin sorgulay?c?
mizac?n? ve mesleki hasletlerini bilenler taraf?ndan yad?rganabilir ku?kusuz. Dolay?s?yla ba?ka mahfillerden de ayn? istikamette bilgi edinmi? olmas? gerekir.     
Kurgunun bir ad?m ötesi, muhtemelen ?pekçi’nin bu tuzaktan dönemin ba?bakan? ve yak?n arkada?? Bülent Ecevit’i haberdar edi?i olmal?. Ecevit’in her zamanki heyecan?yla dosyan?n mahiyetini ö?rendikten sonra soru?turma emri vermek istedi?ini, ancak Abdi beyin “Çevreniz bu insanlar ve yak?n ili?ki içinde olduklar? ki?ilerce ku?at?lm?? durumda. Engellenirsiniz. Gazeteci olarak benim bunlar? de?ifre etmemden sonra harekete geçmeniz sonuç almay? kolayla?t?r?r” dedi?ini tahmin edebiliriz.
Bu görü?menin yeri Ankara, günü de 1 ?ubat 1979. Yani katledildi?i gün.
Suikast?n faili Mehmet Ali A?ca’n?n ‘nöbetçi tetikçi’lerden biri olarak 1 ?ubat 1979 günü örgütün ba?lant? elemanlar?nca mekan tuttu?u kahvehaneden al?n?p Maçka’ya ‘ta??nm??’ olmas? kuvvetle muhtemel. Eylemin gerçek sebebiyle ilgili olarak bilgilendirildi?ini dü?ünmek bile akla ziyan!. Yakalanmas?n?
takiben psikolojik bask? alt?nda polise verdi?i ifadelerde aç?klad??? kimi isimler bir yana, daha sonra yapt??? ideolojik aç?klamalar, sözlerinin aras?na serpi?tirdi?i gizemli cümleler kendisinin basit bir tetikçi olmad???n? göstermeye matuf süslemelerden ibaret..
Abdi ?pekçi’nin elinde tuttu?u dosyan?n içeri?i neydi; kimlerin ismi vard? o istihbaratç?, akademisyen, özel harpçi üçgeninde bilmiyoruz. Ama bildi?imiz o günden bugüne ayn? çarp?k yap?n?n kendisini yeni ?artlara uyarlay?p yeni ittifaklar kurarak olu?turdu?u arap saç?na dönmü? yumakta debelendi?imiz.
Bugün söz konusu yap?n?n bir parças? hakk?nda k?smen bilgi sahibi oldu?umuz ya da yuma??n uçlar?ndan birini ele geçirdi?imiz için umuda kap?l?yoruz. Oysa sarmal bugün eskisine k?yasla hem daha büyük hem daha yayg?n. Onun için tellerden birine dokununca gövdenin bütün uzuvlar?ndan feryat yükseliyor.
DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri