forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 UMUR TALU  /

NÜKHET ?pekçi 31 y?ld?r saklad??? “kanl? gömlek”i ç?kar?nca...Abdi ?pekçi ile zaman durdu i?te. Ço?umuz için sadece o an duran zaman, binlerce aile için y?llard?r her an hep o yerde duruyor.

“Devlette devaml?l?k” denen durum var, biliyorsunuz.
Bayrak hep dalgalan?r, toprak bölünmez, her vatanda??n devlete kar?? görevleri, vatan borcu...
Peki devlet böyle “anlar”da ne için var?
Koruma görevi... Koruyamad?ysa hakikati bulma görevi...
Hakikati hukuka sunma görevi.
Hele “devlet birimleri, birimde birileri” bizatihi “plan, darbe, cinayet, suikast, infaz, katliam, provokasyon, organizasyon, tetikçi” abisi, hamisi, beyi, a?as?, pa?as?, ma?as?, polisi, reisi olmu?sa...
“Devlette devaml?l?k” utanmak için de de?il mi?
Bunca kanl? gömlekle utanç dolmu? bir devlet “büyük” olamaz.
“Büyüklük” vicdana, hukuka, hakikate, adalete dair bir ?eydir; insan için de, ama devlet için de.
Kimi mensubu tetikçilerle halvet olmu?, kimi mensubu kollam??, cezaevinden kaç?rm?? ve yarg?s?, yürütmesi ve hatta yasamas? “kanl? gömlek”in utanc?na bulanm?? devlet “borç” içindedir. Bu devletin iç borcu, d?? borcu, aç??? filan hep konu?ulur, iç ve d?? “piyasalar”da. Ama 31 y?l? kanl? gömleklerle geçiren e?lere, k?zlara; hakikat ve adalet beklentisiyle gözya?lar? y?llarca kurumam?? evlatlara...
Ve her birimize hakikat ve adalet borcu a??r? yüklüdür.
Sanmay?n ki, “borç yükü” sadece faili meçhule, plan ve darbe yolu dö?emi? suikasta, katliama, k??k?rtmaya dair.
Karakolda, cezaevlerinde i?kenceyle k?r?lan, ?iddet ve nefretle katledilen onca insan için de borçlu “büyük devlet”.
??te 30 y?ll?k bir “kanl? gömlek” daha.
Ö?retmen Cengiz Aksakal, 12 Eylül’de gözalt?na al?nm?? ve bugünün kimi askeri, sivil, gazeteci pa?as?n?n hâlâ çok destekledi?i “darbe i?kenceleri”nde darbeden iki ay sonra öldürülmü?tü.
Önce y?llarca dava sürdü, sonra iki “devlet görevlisi” i?kenceden mahkûm oldu; Yarg?tay karar? ancak be? y?l sonra onad? ama infaz olmad?. Ve o iki görevli, emeklili?e kadar orduda kald?. Büyük devlet bu borcu yüzünden, Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nde tam 30 y?l sonra tazminata mahkûm oldu: 30 y?ll?k kanl? gömlek için 45 bin Euro!
E?i ile çocuklar?, Serkan Tahmaz’?n haberine göre, o tazminatla ?av?at “Devlet” Hastanesi’ne, diyaliz makinesi al?p ba???lad?; en az 30 vatanda? böbrek i?kencesinden kurtulsun diye! Aç?l?s? “devletin kaymakam?” yapt?; “devlette utanç devaml?l???”n?n temsilcisi oldu?unu bilmeden belki.
Sanmay?n ki, borç hep siyasi. ??te Haluk Özgen:
“Sevgili Umur Bey. Erleri hizmetçili?e verenin cezas? yaz?n?z? okudum. 19 Ocak 2009’da Uluda?’da kayakta kaybolup 10 saat sonra arama ve kurtarma i?i yapan jandarma taraf?ndan bulunup 12’nci saatte ya?am?n? yitirmi? halde yan?ma getirilen Ümit’in babas?y?m. Sizden ricam, erleri hizmetçi yapman?n cezas?n? yazd?n?z. Ço?u kayak bilmeyen, torpilli olan, üst rütbelilere
eskortlukla görevli, kurtarma bilgisi almam?? ki?ileri görevlendirenin cezas?n? da ara?t?r?p yazar m?s?n?z?"
Bitirirken; bitmeyen bir borç:
Tekel i?çisi kiminin gördü?ü gibi sadece “asalak” m?d?r; yoksa devlet ve özel sektörün birikmi? emeklerinden ekstra rant toplad??? “alacakl?” m??
Abdi ?pekçi ile ba?lad?k, Ankara Abdi ?pekçi Park?’nda bitireyim, “içten” bir sesleni?le: “Ya?l? ya da hasta diye kaderine terk edilmi? uzman erba?lar?z. Merhum ?pekçi’nin katili kadar biraz da bizi dinleyin. Vatan için ölmeye çal???p ölemeyenleriz. Kenara att?klar?n?z. Hak için, hakl? olarak; ekmek için mücadele etmek farzd?r diye Ba?bakan’a seslenenler.” Hükümet ve Genelkurmay ile devletin maddi, manevi borcuna ra?men çöpe att?klar?ndan i?te!

http://www.haberturk.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri