forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 ESER KARAKA? /

Türkiye muhtemelen çok önemli bir yol ay?r?m?na yakla??yor; yaz?l? ve görsel bas?nda tart???lan konulara bakt???n?zda kar??n?za tüm ç?plakl???yla ç?kan, yol ay?r?m?n?n h?zla yakla?t???.


Taraf gazetesinde yay?nlanan iddialar, darbe planlar?, Kafes, Balyoz senaryolar? sivil-asker ili?kilerinin yani hukuk devletinin(!) bundan sonra böyle süremeyece?ini ortaya koyuyor; bir kamu kurumuna ?u ya da bu nedenden tercih etti?i giyim tarz? nedeniyle al?nmayan bir Ba?bakan e?i, Nükhet ?pekçi'nin ekranlarda 31 senedir süren bir kepazeli?i bütün aç?kl??? ve trajedisiyle bizlerin ve özellikle güvenlikten sorumlular?n gözüne sokmas? anormallikte nerelere ula?t???m?z?n(!) somut, ac? göstergeleri.

Taraf gazetesi ortaya att??? iddialarla Türkiye'nin gündemini belirlemi? bulunuyor; bu iddialar?n çok büyük bölümünün resmi iddianamelere girmi? olmas?, bu savc? iddianamelerinin mahkemelerce kabulü söz konusu iddialara hukuksal bir boyut da kazand?rm?? durumda.

Ama, ne olursa olsun bu iddialar ?imdilik yarg? kararlar?yla tescil edilmedi?i için hâlâ bir iddia niteli?indeler; bir hukuk devletinde de iddialar yarg? kararlar?yla tescil edilmeden kimseyi pe?inen suçlu saymak hukuk devleti kavram?n?n özüne, masumiyet karinesi kavram?na ayk?r?.

Bendeniz Taraf gazetesinde yay?nlanan iddialar?n çok ama çok büyük bölümünün gerçekle örtü?tü?ü kanaatindeyim ama benimki sadece bir kanaat; kanaatlerin gerçek oldu?unu söylemek için yarg?sal süreçlerin sonunun beklenmesi daha hukuk devletine uygun bir davran?? olacak.

Ancak, ortada iddia niteli?ini, kanaat kavram?n? çok a?an konular, gerçekler de var.

?ddia ya da kanaat olmayan bu somut gerçekliklere bakt???n?zda da zaten Taraf gazetesinin iddialar?n?n gerçeklerle örtü?me olas?l??? daha art?yor zira geçmi?te ayn? kesimler iddia ya da kanaatin çok ötesine geçen öyle ?eyler yapm??lar ki, Taraf'?n iddialar?n?n do?ru olamayaca??n? söylemek mümkün de?il.

Somut örnekler vermek gerekebilir.

Son günlerde 80 öncesi cinayetler televizyonlarda tart???l?yor; gençler bu meselelerin bir bölümünü yeni ö?reniyorlar ama bizler için hepsi bildik konular.

80 öncesi Ba?bakan Ecevit'le yapt??? bir görü?me sonras? ve ya?ananlar?n arka perdesini aralad??? için öldürülen savc? Do?an Öz var; mahkemenin verdi?i a??r cezalara ra?men Askeri Yarg?tay ?srarla bu kararlar? bozuyor ve sonunda ?brahim Çiftçi d??ar? ç?k?yor, bugün devletle ba?lant?l? bir i?ten para kazan?yor ve birileri hâlâ Do?an Öz olay?na "faili meçhul" gözüyle bakabiliyor; bu olay?n arkas?nda "kontrgerillan?n" oldu?u söyleniyor, do?ru olabilir ama bu kontrgerillan?n kim ya da ne oldu?u çok aç?k de?il mi?

Yine ayn? dönemin Abdi ?pekçi cinayeti var; tetikçi tutuklan?yor, Maltepe Z?rhl? Tugay'da yat?yor ve nas?l oluyorsa elini kolunu sallayarak kaç?yor ve bu i?in iki er taraf?ndan gerçekle?tirildi?i söylenebiliyor; son günlerde bu firar i?inin de kontrgerilla i?i oldu?u söyleniyor ama bu meselede de "kontrgerilla" denen ?eyin asl?nda ne oldu?u yine çok aç?k de?il mi?

12 Eylül'de bir oramiral, Bülent Ulusu ba?bakan oluyor; çok merak ediyorum görevde oldu?u üç sene boyunca Say?n Ulusu'nun akl?na hiç Do?an Öz, Abdi ?pekçi cinayetleriyle ilgili bir ?eyler yapmak gelmi? midir, geldi ise neler yapm??t?r, sonuçlar nerededir?

Rahmetli Abdi ?pekçi 1 ?ubat 1979 günü kalle?çe öldürülüyor; 31 Ocak 1979 gecesi, yani bir gün önce Türkiye'de acaba kimler yar?n bu cinayetin i?lenece?ini biliyorlar idi, bu bilgiye sahip insanlar? bilebilme olana??m?z olsa acaba çok ?a??r?r, hatta küçük dilimizi yutma raddesine gelir miyiz?

?brahim Çiftçi lehine verilen Askeri Yarg?tay'?n bozma kararlar?, A?ca'n?n yani o dönemin en önemli tutuklusunun bir Z?rhl? Tugay'dan iki erin yard?m?yla kaçabilmesi insanlar?n akl?n? m? kar??t?rmal?, yoksa tam tersine kavramlar? netle?tirmeli mi?

Bu konu?ulanlar üstelik iddia falan de?il tarihsel gerçekler, aktörlerin çok büyük bölümü hâlâ aram?zda ya??yorlar.

28 ?ubat döneminde ?emdin Sak?k'?n verdi?i ifadeler üzerinde yani resmi evrakta sahtecilik yapan iki orgeneral mevcut; bu durum da bir iddia falan de?il, somut bir durum, en yak?n ?ahit Hürriyet gazetesi ba?yazar? Say?n Oktay Ek?i; 28 ?ubat sürecine muhalefet eden gazetecileri cezaland?rmak için i?lenilen bu resmi evrakta sahtecilik suçu sonras? ne olmu?tur, kimler ne ceza alm??t?r? Yoksa ortada ?brahim Çiftçi'ye ili?kin verilen Askeri Yarg?tay kararlar?ndan 28 ?ubat'a, daha sonra da günümüze gelen bir süreklilik, bir kararl?l?k m? vard?r?

YAPILANLAR YAPILAB?LECEKLER?N TEM?NATIDIR!

2007 senesinde adeta her sat?r? hukuku çi?nemek amaçl? kaleme al?nm??, kim taraf?ndan kaleme al?nd??? da bizzat deklare edilmi?, TSK için yüzkaras? niteli?inde ama hâlâ Genelkurmay internet sitesinde durabilen bir "muht?ra", bir "bildiri" vard?r; bu "ka??t parças?" hakk?nda askeri yarg? ne gibi bir i?lem gerçekle?tirmi?tir?

27 Nisan muht?ras? da bir iddia de?il, somut bir suç belgesidir ama ortada kalm?? durumdad?r.

12 Eylül'ün "asmayal?m da besleyelim mi?"ci mümtaz pa?alar? hâlâ devlet protokolündedir, Gül döneminde Çankaya'da a??rlanabilmektedirler ve Anayasa'n?n geçici 15. maddesi hâlâ orada cerahat dolu bir yara gibi durmaktad?r.

Bunlar da iddia de?il, somut gerçekliklerdir.

"Asmayal?m da besleyelim mi?"ci pa?alar taraf?ndan Anayasa'ya konmu? ve hiçbir hukuk devletinde görülemeyecek, bizzat varl?klar? 12 Eylül darbesinin hâlâ devam etti?inin en somut kan?tlar? olan sivil-asker ili?kilerine yönelik anormal maddelerin orada durmas? da iddia de?il, anayasal gerçeklikler.

Bir devlet memurunun herkesin gözünün içine bakarak kulland??? "bizim sabr?m?z? ta??rmas?nlar" ifadesi de iddia de?il, çok yak?n bir ekran gerçekli?idir.

Vatanda?lar?n yine bir devlet memuru taraf?ndan "do?ru yerde" durmaya ça?r?lmas? da bir iddia de?il, yine çok yak?n tarihin bir ekran gerçekli?idir; do?ru yer acaba ?brahim Çiftçi'nin, Mehmet Ali A?ca'n?n, Kenan Evren'in, Bir ve Özkasnak Pa?alar?n, 27 Nisan muht?ras?n?n müellifinin mi durdu?u yerdir?

Do?ru yer herhalde Çevik Bir Pa?a'n?n postallar?n?n Harbiye askeri müzesinde sergilendi?i yerdir diye dü?ünüyorum.

Taraf gazetesinin iddialar?na son noktay? yarg? koyacakt?r ama son noktas? zaten çoktan konmu?, iddia niteli?ini çok a?an konular, gerçekler ortada iken baz? ?eyleri görmek için son aylar?n iddialar?na bile gerek olmad??? kan?s?nday?m.

Yap?lanlar yap?labileceklerin teminat?d?r.

NOT: Bu yaz? Zaman Gazetesi'nin Yorum Sayfas?nda yay?nlanm??t?r.DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri