forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

AHMET KEKEÇ - STAR

Erzincan Cumhuriyet Ba?savc?s? ?lhan Cihaner’in tutuklanmas?, Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s? Abdurrahman Yalç?nkaya’y? harekete geçirdi. ?nceleme ba?latm??, ö?rendi?imize göre... Nesini inceleyecek?


Herhalde, yarg?n?n siyasi güçlerin etkisi alt?nda olup olmad???n?... 

Deniz Baykal, 367 karar? arefesinde, “Anayasa Mahkemesi bu karar? onaylanmazsa, ülkede çat??ma ç?kar” dedi?inde projektörlerini bu beyanat?n sahibine çevirdi mi, bilmiyorum. 

Hat?rlam?yorum da... 

Bir ?ey daha yapt? Baykal: 

?ktidar Partisi hakk?ndaki kapatma davas? Anayasa Mahkemesi’nde görü?ülürken, hararetle “gere?inin yap?lmas?n?” savundu. Bir anlamda, yarg?çlar? bask? alt?na ald?... Geldi?imiz nokta ve iktidar partisinin içinde bulundu?u ruh haleti, Baykal gibi dü?ünenlere göre “kapatmay?” gerektiriyordu çünkü. 

Baykal herhangi bir ki?i de?il, en az iktidar partisi kadar sorumlulu?u bulunan ana muhalefet partisinin lideri. 

Liderli?ini yapt??? parti, bir Alman vakf?ndan para alm??t?. 

Daha do?rusu, para ald??? iddia edilmi?, ortaya baz? belgeler sürülmü?tü. 

Konu Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???na intikal etti. 

Ba?savc? “derhal inceleme” ba?latt?. 

Derhal incelemenin üzerinden 450 gün geçti. 

Netice yok... 

Dün sabah yap?lan aç?klamadan ö?reniyoruz ki, CHP konusunda bir neticeye varamayan de?erli Yalç?nkaya, ‘’Yarg?n?n siyasi güçlerin etkisi alt?nda bulunup bulunmad???, bireyi kamu gücünden koruyan hukuk kurallar?n?n uygulan?p uygulanmad???” konular?nda, “Habur, Erzincan ve Erzurum adli yarg? çevrelerinde yarg?y? y?pratan, yarg?ya olan güveni sarsan adli tahkikatlar” örne?inden hareketle inceleme ba?latm??... 

Kendisini kutluyoruz... 

Hemen belirteyim: T?rnak içindeki ifadeler bana ait de?il... 

Erzincan ve Erzurum’da olup bitenler, 

Ba?savc?l?kça “Erzincan ve Erzurum adli yarg? çevrelerinde yarg?y? y?pratan, yarg?ya olan güveni sarsan adli tahkikatlar” olarak de?erlendiriliyor. 
Habur için de geçerli bu... 

Bir ?eyi nas?l tan?ml?yorsan?z, varaca??n?z sonuç odur. 

Henüz incelemeye ald???n?z bir konuda, “yarg?y? y?pratan, yarg?ya olan güveni sarsan adli tahkikatlar” hüküm cümlesini yap??t?r?yorsan?z, hangi dura?a varaca??n?z? yola koyulmadan önce kararla?t?rm??s?n?z demektir. 

Ba?savc? “inceleme yapmay?” seviyor. 

?ddianame yazmaktan da ho?lan?yor. 

?ktidar partisi hakk?nda dava açmadan önce, bol bol “google ç?kt?s?” incelemi?, hedefe ald??? parti aleyhinde söylenmi? ne kadar söz varsa, bulup bulu?turup iddianamesine t?k??t?rm??t?. 

Laikli?i koruma cehdiyle böyle yapm??t?. 

Laiklik, çünkü, bir “Cumhuriyet kazan?m?”yd?, feda edilemezdi. 

?yi yapm??t? da, neden ayn? cehdi “demokrasi” konusunda göstermiyordu? 

Demokrasi de bir Cumhuriyet kazan?m? de?il miydi? 

Bak?yoruz, “Laikli?e bir ?ey olsa da, ?öyle oturup a??z tad?yla bir iddianame yazsam” diye apartta bekleyen k?ymetli Ba?savc? “demokrasiye yönelik tehditleri” hiç görmüyor. 

Darbe, cunta, çete gibi ?eylerle hiç ilgilenmiyor. 

Darbe cuntalar?yla içli d??l? olan partileri (ve yöneticilerini) “incelemeye de?er” bulmuyor... 

Erzincan ve Erzurum’da olup bitenleri görüyor da, burada olup bitenlere zemin haz?rlayan olaylara bakma gere?i duymuyor. 

Ba?savc? incelemesini yapadursun, HSYK ola?anüstü toplanarak, özel yetkili savc? Osman ?anal’?n yetkilerini elinden ald?. Yani, Ergenekon soru?turmas?n? “fiilen” durdurdu. 

Bir Sacit Kayasu ve Ferhat Sar?kaya vard?... 

Bir de Osman ?anal oldu... 

Bu karar da gösteriyor ki, Türkiye’de darbeler soru?turulamaz, demokrasiye kar?? i?lenmi? cürümler yarg?lanamaz...

 

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri