forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmet_kekeHürriyet'in eski Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök'ün 32. Gün program?nda yapt??? aç?klamalara Ahmet Kekeç itiraz etti. Kekeç; "Hâlâ kendisini Hürriyet gazetesinin genel yay?n yönetmeni san?yor. Hâlâ ak?llar fikirler da??t?yor. Hâlâ tehlikeli oyunlar oynuyor. Hâlâ bütün ilgilerin üzerinde olmas?n? istiyor." diye yazm??...


Yalan söyleme Ertu?rul, ar?iv orada! 


Hürriyet’in tepesinden al?nd??? ya da istifa ettirildi?i günlerde, telefon aç?p “geçmi? olsun” demi?tim.

Bu dile?ime kat?lmad?, “Hay?rl? olsun de” dedi...

Elbette hay?rl? olsun da, ben “insan Ertu?rul” • gözetti?im için “geçmi? olsun” demi?tim.

Hakk?nda olumlu laf eden neredeyse bir tek ki?i yoktu... Çok dayak yemi?, çok h?rpalanm??t?... Sürekli dü?man üretiyordu... Yeni süreci tahkimatla geçirir, yaralar?n? sa?altabilirdi. Bu nedenle geçmi? olsun...

Bir de, “genel yay?n yönetmenli?i” denilen ?ey, Allah’?n cezas? bir i?ti.

Bundan kurtulmu?tu.

Evinde mi otururdu, nehir kenar?nda donma tehlikesi mi geçirirdi, dünya turuna m? ç?kard?, “torunlar?n?n tonton dedesi” olmay? m? tercih ederdi? Sonuçta özgürdü ve ba?lar?ndan kurtulmu?tu... Ona geçmi? olmayacak da, kime geçmi? olacakt??

Ben, yeni süreci “tahkimatla” geçirir diye kuruyordum ama o “aktör” olmay? tercih etti. Hâlâ kendisini Hürriyet gazetesinin genel yay?n yönetmeni san?yor. Hâlâ ak?llar fikirler da??t?yor. Hâlâ tehlikeli oyunlar oynuyor. Hâlâ bütün ilgilerin üzerinde olmas?n? istiyor.

Bakmay?n “Nehir kenar?nda oturuyorum” filan diye araya yabanc?la?t?rma efektleri sokmas?na... Durumunu kabullenmekte güçlük çekiyor...

Eh, insand?r...

Herkes her duruma adapte olamaz. Herkes her durumu kabullenemez.

Fakat, yeni durumuyla birlikte, ba?ka durumlar da peyda oldu kendisinde:

Bir, yalan söylüyor.

?ki, “haf?zas?z adam”? oynuyor.

Belki de haf?zas?zl???m?za güveniyor, bilemiyorum.

Üç, “alemi kör, milleti sersem” san?yor.

Dün gece (ya da önceki gece) Mehmet Ali Birand’?n 32. Gün program?nda izledim... Bir sürü ?ey anlatt?. Günah ç?kard?. Özele?tiri yapt?. Baz? itiraflarda bulundu. Samimiydi... Belki de “samimi adam”? oynuyordu.

Sonra da, niyeyse, yalanlaraba?lad?...

Mesela, hayat? boyunca hiç askeri darbeyi savunmam??...

Hadi, “?yi ki 12 Eylül oldu” cümlesiyle ba?layan Evren ve 12 Eylül güzellemelerini saymayal?m... Tarihe “postmodern darbe” olarak geçen 28 ?ubat’?n bas?ndaki en büyük destekçisi, “man?et at?c?s?”, tamama erdiricisi kimdi?

Bu kadar karargâh ç?kt?s?n?, bu kadar and?ç? ben mi yay?nlad?m?

Darbeye me?ruiyet atfeden man?etleri ben mi att?m?

Her ?eyin hukuktan ibaret olmad???n? ben mi söyledim?

Ben mi Pakistan Yüksek Mahkemesi’nden “darbeye cevaz” arad?m?

Ben mi “Topyekün sava?” ç??l?klar? att?m?

Ben mi insanlar?n arkas?ndan “Vay ?erefsiz” diye ünledim?

Ben mi Ergenekon’a mazeret üretip duruyorum?

Bir de diyor ki, “Bu ülkede darbe olursa ben gazetecili?i o gün b?rak?r?m. Çünkü ertesi gün yazaca??m yaz?y? yay?nlayamam. Yay?nlayamayacaksam da yazmam daha iyi... 28 ?ubat’ta ben Çiller’in Erbakan’?n kanunsuz uygulamalar?na kar?? mücadele ettim.”

?yi ettin de...

Kanunsuz uygulamalar Çiller ve Erbakan’?n yapt?klar?yla m? s?n?rl?yd??

Askerin kanunsuz uygulamalar?na kar?? ne yapt?n?

Brifingler, sürek avlar?, susturulan gazeteciler, sermayenin renklere bölünmesi, and?çlar, lahikalar, eylem planlar?, “tankl? kariyerli darbe gösterileri” kar??s?nda ne yapt?n? Meslekta?lar?n? hedef göstermek d???nda, hangi demokratik ç?k??? gerçekle?tirdin?

Patronun Ayd?n Do?an, “1997 y?l?nda ordunun bask?s? sonucu istifaya zorlanan hükümete kar?? benim medya organlar?m sava? verdi...” diyordu.

Sen de bu sava??n içindeydin ve “darbenin tedvirine” memur yaz?lm??t?n.

Neden yalan söylüyorsun?

Hadi biz sala??z... Ne desen inan?r?z...

Peki, tarihi nas?l kand?racaks?n?

??te ar?iv orada duruyor...

http://www.stargazete.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri