forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 ?imdilerde bir büyük medya grubunun yöneticilerinden olan bir meslekta?, Mesut Y?lmaz'?n ba?bakan iken kendisine gösterdi?i 'M?Tçi gazeteciler listesi'nin birinci s?ras?nda yaz?l? ismi kula??ma f?s?ldad???nda ben de müthi? ?a??rm??, hatta deh?ete dü?mü?tüm. K?rk y?l dü?ünseniz akl?n?za gelmeyecek türden 'sayg?n' bir gazeteci...


 


FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

Dinç Bilgin'in hat?rlatt?klar?

Dönemsel tak?nt?lar?m vard?r benim; bir ara 'istihbaratç? gazeteci' konusuna kafay? takm??t?m. Milli ?stihbarat Te?kilat?'n?n (M?T) önemli isimlerinden Mehmet Eymür'ün "Do?rudur. Kodad? 'siyah' olup her hafta ?stanbul'daki M?T bölgeye gelir, zarf?n? al?rd?" diye anlatt??? 'gazeteci' hakk?nda ne yaz?lsa hiç oral? olmad?.

Ba??nda bulundu?u medya grubunun televizyonunda "Sizin isminiz de 'M?Tçi gazeteci' olarak geçiyor, kodad?n?z 'Siyah' imi?" sorusuna verdi?i "O dönemde biz üç ki?i her hafta M?T'e giderdik" cevab? soruyu soran? bile ?a??rtm??...

O dönem ben bunlarla u?ra??rken Nezih Demirkent de yurtd???nda haber ajans? sahibi olan Gök?in Sipahio?lu için "M?T'le irtibatl?yd?" aç?klamas?n? yapmas?n m?? Çok uzun y?llar Gazeteciler Cemiyeti ba?kanl??? yapm??, Hürriyet'i yönetmi?, 'Dünya' gazetesini kurarak ekonomi gazetecili?ine katk? vermi? bir isimdi Nezih Bey; a?z?ndan lâf dirhemle ç?kard?.

'M?Tçi gazeteci' denilen kategoriye girenlere bir katk? da Hasan Cemal'in 'Kimse K?zmas?n, Kendimi Yazd?m' kitab?nda (s. 263-64) var. Do?an Tanyer'i anlat?rken...

Do?an Tanyer kim mi? "27 May?sç? bir emekli subay. 1960 öncesi sivil olarak Cumhuriyet'in Ankara Bürosu'nda çal???rm??. 27 May?s Darbesi'nin yap?ld??? gün subay üniformas?yla büroya gelince ?a??ranlar olmu?. Ayn? zamanda M?T'te görevliymi?. Daha sonraki y?llarda avukatl?k yaparken Devrim dergisine gelir giderdi. Do?an (Avc?o?lu) Bey'le sohbet ederlerdi. Arada bir ilginç belgeler getirir, Devrim'de yay?mlard?k. Bunlardan biri, eski gazeteci Mithat Perin'le ilgili bir M?T belgesiydi. Do?an Tanyer ilginç bir insand?. Bizimle temaslar?nda ilk yapt??? i?, bizim çevremizde kimlerin M?T'e çal??t???n? söylemek olmu?tu. Do?rusu baz? isimlere ?a??rm??, inanmam??t?k."

?imdilerde bir büyük medya grubunun yöneticilerinden olan bir meslekta?, Mesut Y?lmaz'?n ba?bakan iken kendisine gösterdi?i 'M?Tçi gazeteciler listesi'nin birinci s?ras?nda yaz?l? ismi kula??ma f?s?ldad???nda ben de müthi? ?a??rm??, hatta deh?ete dü?mü?tüm. K?rk y?l dü?ünseniz akl?n?za gelmeyecek türden 'sayg?n' bir gazeteci... "Hadi can?m" dedi?imi hat?rl?yorum.

Her hafta M?T'e u?rayanlar 'merkez medya'da yönetici oluyorsa, o sayg?n isim neden olmas?n?

Listenin ilk s?ras?ndaki isim fazla ?a??rt?nca gerideki isimleri sormak akl?ma gelmemi?ti.

Hasan Cemal'in KKKY kitab?nda 'subay üniformas?yla büroya gelen gazeteci' diye tan?tt??? Do?an Tanyer'i Hürriyet ba?yazar? Oktay Ek?i de tan?yor. Nas?l tan?mas?n; 1960 darbesi sonras?nda Kurucu Meclis üyeli?ine atanm??, ard?ndan kariyer planlamas? yaparken, "Hadi gel seni Türkiye'nin Londra Büyükelçili?i'ne mahalli kâtip olarak gönderelim" teklifini Do?an Tanyer'den alm??t?... O sayede gitti?i Londra'da 4,5 y?l kald???n? anlatan yine kendisi...

Do?an Tanyer'den 'hem gazeteci, hem subay, hem de a?abeyimiz konumunda olan' diye söz ediyor Oktay Ek?i...

'Mahalli kâtip', hemen anla??laca?? üzre, büyükelçili?in bulundu?u mahalden sa?lanan memur anlam?na geliyor. Bildi?im kadar?yla, merkezden atanan belki de tek mahalli kâtip Oktay Bey...

'Subay-M?T mensubu-gazeteci' Do?an Tanyer'in Devrim'e getirdi?i 'M?T belgesi' 6-7 Eylül (1955) olaylar?nda ismi çok geçen '?stanbul-Ekspres' gazetesinin sahibi Mithat Perin taraf?ndan yaz?lm?? bir mektuptu. Devrim, Kayseri Cezaevi'nde yatmakta olan Perin'in mektubunu, "Milli Emniyet ajan? politikac?y? tan?t?yoruz" ba?l???yla 19 Ocak 1971 tarihli nüshas?nda yay?mlad?.

Mektup 1962 y?l? sonlar?nda yaz?lm??t?. Muhatab? M?T Müste?ar? Korg. Fuat Do?u'ydu. Garip bir mektuptu. Belliydi ki, hiçbir biçimde fâ? olmayaca??, yazanla muhatab? aras?nda kalaca?? güveniyle kaleme al?nm??t? mektup; mahremiyet bozulunca okuyana garip geliyordu...

"25 seneyi bulan gazetecilik hayat?mda aç?k veya gizli hiçbir faaliyetten geri durmad???m? herkesten evvel servisin bildi?i kanaatindeyim" diye ba?layan mektup art?k hapisten ç?kma haz?rl??? yapan bir gazetecinin rüyas?n? anlat?yordu. Hapis sonras? yine gazetecilik yapmay? dü?lüyordu. Yapaca?? yay?nlarla komünizme ve Kürtçülü?e kar?? cephe olu?turacak, Irak'taki Kürtçülük hareketleri yüzünden Do?u illerinde görülen k?p?rdanmalar? hedef alacakt?. Hapisteki Do?ulu Kürt milletvekilleriyle görü?mü?, birkaç 'Kürtçü ve komünist' d???nda ço?unun deste?ini alm??t?.

"Gazetem olursa DP kadrosunu siyaset d??? tutabilirim" de diyordu Perin...

Mektup yazar?n?n M?T Müste?ar?ndan bir ricas? vard?: Sahibi oldu?u Havadis Matbaas? ile ?stanbul Ekspres gazetesine mali yard?m, resmi ilân ve kredi kolayl???...

Y?llar sonra (1 Temmuz 2000) "M?Tçi gazeteciler" polemi?i patlad???nda, kap?s?n? çalan Sabah gazetesinden Tayfun Gönüllü'ye, Mithat Perin, "Bunu Gök?in mi söylüyor, öyleyse M?Tçi odur" aç?klamas?n? yapacakt?.

Art?k bu konuyla ilgilenmiyorum.

http://yenisafak.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri