forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

ACABA M?LL?YET'?N YAZI ??LER?NDEK? AJAN K?MD??

Aktif .

mehmet_barlas

Sabah Gazetesi Ba?yazar? Mehmet Barlas, Dinç Bilgin'in "Ajan gazetecileri bilirdik ama i?imize yarar diye bir ?ey söylemezdik" ?eklindeki sözlerinden hareketle ba??ndan geçen bir olay? kö?esine ta??m??...

MEHMET BARLAS'N SABAH'TAK? YAZISI 

Gazeteci k?l???ndaki ajanlar? patronlar bilir mi?

Sabah gazetesinin kurucusu ve eski sahibi Dinç Bilgin'in hem kendi geçmi?ine hem de medyaya dönük özele?tirileri sürüyor. Ahmet Hakan dünkü Hürriyet'te Bilgin'in özele?tirilerini "Günah ç?karma" olarak nitelemi? ve onun "Sürekli günah ç?kararak bir tür günahs?zla?aca??na" inand???n? ileri sürmü?.
Katoliklikteki "Günah ç?karma" sürecinde ki?inin günahlar?n?n affedildi?i bir rahip taraf?ndan kendisine söylenir ve böylece "Cennet"in kap?s?n?n sicili temizlenmi? eski günahkâra aç?ld???na inan?l?r.
Kat? komünist partilerde de buna benzer bir uygulama vard?.
Hata yapt???na inan?lan parti görevlisi, partililerin önünde günahlar?n? itiraf ederdi.
E?er bu itiraflar? kabul edilir ve affedilirse, o rejimin yeryüzü cenneti sakini olmas?n? sa?layan "Parti üyeli?i" devam ederdi.
Dinç Bilgin'in özele?tirileri ona bir "Cennet" in kap?s?n? açmayacak.
Ama bu özele?tiriler sayesinde bizim mesle?imizi daha iyi ö?renip anl?yoruz.

Ajan gazeteci

Son olarak Taraf'ta Ne?e Düzel'le yapt??? söyle?ide mesela ?u soru sorulmu? kendisine:
- As?l görevi istihbaratç?l?k olan baz? ki?ilerin gazeteci k?l???nda gazetelerde çal??t?klar?n? biliyoruz. Patronlar bunlar?n istihbaratç? olduklar?n? bilirler mi?
Dinç Bilgin'in cevab? da ?öyle olmu?:
- Tahmin ederler. O zamanlar böyle ?eyleri görmezlikten gelmek i?imize gelirdi. Çünkü ileride o kurumlarla ili?kide, o gazeteci i?ine yarar diye dü?ünür patron. Bu da medyan?n ay?plar?ndan biridir tabii.
Bu cevab? okurken ya?ad???m bir olay? hat?rlad?m.
12 Eylül askeri rejimi döneminde, ba?yazar? oldu?um Milliyet'in yazarlar?ndan Örsan Öymen, Almanya'dan gelirken Ye?ilköy Havaalan?'nda gözalt?na al?nm??t?.
Alman radyolar?nda Türkiye'deki rejimi ele?tiren yay?nlar yapmakla suçlan?yordu.
Bunu duyunca hemen Emniyet Müdürlü?ü'ne gittim. ?stanbul Emniyet Müdürü ?ükrü Balc?'y? Trafik Müdürü oldu?u dönemden tan?yordum. Onun bürosuna gittim ve Balc?'dan, Örsan Öymen'i hemen serbest b?rakt?rmas?n? istedim.

S?k?yönetimde bir ziyaretçi

Balc? bunun mümkün olmad???n?, gözalt? emrinin s?k?yönetim komutan?ndan geldi?ini söyledi.
Kendisine s?k?yönetim komutan?n? aramas?n?, onunla benim konu?aca??m? söyledim. Balc? komutan?n direkt numaras?n? çevirip telefonu bana verdi.
Telefon aç?ld?... Ben "Efendim ben Mehmet Barlas'?m" dedim. Kar??mdaki ki?i de "Ben de Kemal Il?cak'?m" diye cevap verdi.
Me?er rahmetli Kemal Bey komutan? ziyarete gitmi?. O s?rada komutan tuvalette oldu?u için telefonu o açm??.
Ben hemen Kemal Il?cak'a komutan? niye arad???m? anlatt?m. Örsan'?n b?rak?lmas? için onu ikna etmesini istedim. Birazdan s?k?yönetim komutan? gelmi? olmal? ki Kemal Il?cak'?n ona durumu anlatt???n? telefondan duydum. Sonra komutan telefonu ald? ve "Bana ?ükrü Balc?'y? verin" dedi.
?ükrü Balc? telefona "Ba? üstüne komutan?m" dedikten sonra bana döndü ve "Kurtard?n Örsan Öymen'i" diye konu?tu.

Acaba kimdi?
Örsan'? al?p do?ru bizim eve götürdüm. O gece bizde kald?. Hemen yurtd???na ç?kmas? için ertesi güne bir uçak ayarlad?k.
Ama uça?a gitmeden önce Milliyet'e u?ramak istedi. Yaz? i?lerinde arkada?larla sohbet ediyor, bu arada ?ükrü Balc? hakk?nda a?z?na geleni söylüyordu.
Tam o s?rada bir muhabir bana "Sizi telefondan ar?yorlar" dedi.
Telefonu ald?m. Kar??mda ?ükrü Balc? vard?.
- Örsan orada bana at?p tutuyormu?. Söyle kendisine bu defa onu sen de kurtaramazs?n, dedi.
Örsan'a durumu anlatt?m. Etrafa bakt? ve sustu.
Sonra onu havaalan?ndan bir uça?a bindirip yurtd???na gönderdik.
Acaba Milliyet'in yaz? i?lerindeki ajan kimdi?

http://www.sabah.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri