forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 Ahmet Kekeç Star'daki yaz?s?nda Dinç Bilgin'in Taraf Gazetesi'ne yapt??? aç?klamalar? de?erlendirmi?. Ahmet Kekeç, Dinç Bilgin'in söylediklerini samimi buldu?unu yazm??...


AHMET KEKEÇ'?N YAZISI..

Dinç Bilgin’in t?rna?? olamazs?n! 

Dinç Bilgin’le kudretli zamanlar?nda tan??mak mümkün olmad?. Memleketimizin “iki numaral?” medya patronuydu. Hatta, “bir numara” olma yolunda h?zl? ve emin ad?mlarla ilerliyordu.

Bir ?ey oldu...

Rahmetli Özal’la ba?layan “transformasyon süreci”ni do?ru okudu?u ve yeni de?erlerle imtizaç etti?i için, gazetesini k?sa sürede statükonun yay?n organlar?yla yar???r hale getirmi?; tiraj, etkinlik ve sayg?nl?k kazand?rm??t?.

Süreç içinde bir de televizyon sahibi olmu?tu.

Sonra bir ?ey oldu...

Kendisini var eden de?erlerle ters dü?tü...

K?sa sürede “münkir” bir çizgiye geldi ve varl???n? statükonun varl???na adam?? geleneksel “Bab?ali gazetecili?i”ne döndü.

Bu k?r?lma noktas?n?n ad? 28 ?ubat’t?r.

Dinç Bilgin’in gazeteleri ve televizyonu, tarihe “postmodern darbe” olarak geçen 28 ?ubat sürecinde hiç iyi bir s?nav vermedi. Denilebilirse, yay?n organlar?n? “darbenin tedvirine memur yazd?...”

Dinç Bey böyleydi de, Ayd?n Do?an farkl? m?yd??

Muhterem Ayd?n Do?an, y?llar sonra, bir yabanc? gazeteciye verdi?i demeçte, kendi ahvalini ?öyle özetliyordu: “1997 y?l?nda ordunun bask?s? sonucu istifaya zorlanan koalisyon hükümetine kar?? benim medya organlar?m sava? verdi.”

Bunu bir itiraf m? saymak laz?m?

Daha do?rusu, “nedamet” getirdi?i için mi böyle konu?uyordu?

Hay?r...

Bilakis “övünç” duyuyordu üstlendi?i rolden ve geleneksel misyonunu hat?rlat?yordu.

Demek istiyordu ki, “Yine olsa, yine sava??r?m...”

Dedi?i gibi de yapt?:

Sava??na kald??? yerden devam etti. TBMM’den ç?kan me?ru hükümete kar?? en “kurald??? vuru?lar”, Do?an Grubu’ndan gel

mi?tir.

Bu grup, Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s?’na “delil” üretmek, parlamentoyu “kaosun kayna??” ilan etmek, darbe haz?rl?klar?n? hiç görmemek, siyasi cinayetlere gözünü kapatmak, Ergenekon taifesine mazeret üretmek gibi harika “gazetecilik ba?ar?lar?”na imza atm??t?r.

Bir ara “Malezyala??yoruz” geyi?ine sard?rd?lar.

Buradan ekmek ç?kmay?nca, “mahalle bask?s?” jargonuna geçi? yapt?lar.

Bunu da yediremeyince “sivil dikta” laf?nda karar k?ld?lar.

Muhalefetlerini ?imdi “sivil dikta” üzerinden yürütüyorlar. Ne zaman bir Do?an Grubu gazetesi okusan?z, içinde “sivil dikta” laf? geçen üç be? kö?e yaz?s?yla kar??la??yorsunuz. Ne zaman bir Do?an Grubu televizyonu izleseniz, mutlaka “sivil dikta” meselesinin tart???ld??? bir programla te?errüf ediyorsunuz...

Hay?rl?s?yla “rafineri izni” ç?ksayd?, imar meselesi halledilseydi, “vergi kaçakç?l???na” göz yumulsayd? böyle mi olacakt?? Neyse, konu?turmay?n adam?...

Kudretli zamanlar?nda tan??amad???m Dinç Bilgin’le, “dü?mü?” yahut dü?ürülmü? zamanlar?nda tan??t?m... Birkaç kez yemek yedik. Evine gittim. Uzun uzun sohbet ettik.

Hemen söyleyeyim:

?tiraflar?nda ve beyanlar?nda samimi buldum onu.

Dinç Bey, üstelik, okuyan, izleyen, zihnini diri tutmaya çal??an, siyasi kavray??? yüksek ve mutlaka istifade edilmesi gerekli bir gazeteci. Belki de türünün son örne?i.

Hiçbir ?ey de?ilse, ç?k?p, “Yanl?? yapt?m, hatal?yd?m” diyor...

Bunu diyebiliyor.

Peki, hem “geleneksel yanl??”ta ?srar edip, hem “Dinç Bilgin sövgüsü”nde yar??anlar? nereye koymal??

Dinç Bilgin’in t?rna?? olsunlar bari!

http://www.stargazete.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri