forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmet_kekecAHMET KEKEÇ / STAR 

?imdi, “Ayd?n Do?an iyi, çevresi kötü” diyece?im, apartta bekleyen serseriler “Bak i?te, gördün mü? Bu da Fehmi abisi gibi bizi patronumuza ?ikâyet ediyor” diyecek.

Desinler.

Hakikaten de öyleymi?...

Hakikaten de çevresi kötüymü? Ayd?n Do?an’?n...

Kendisi ne kadar iyidir, bilmiyorum... “Ordunun bask?s? sonucu istifaya zorlanan koalisyon hükümetine kar?? benim medya organlar?m sava? verdi” diyen bir adam?n iyili?ini ayr?ca tart???r?m.

Pazar günü Bursa’dayd?k... Rasim Ozan Kütahyal?’yla birlikte, Nihat Nas?r ve Cüneyt Önder’in sundu?u Olay TV’deki “Odak Noktas?” program?na kat?ld?k. Anayasa de?i?ikli?ine direnenlere, sorumsuz muhalefete, darbenin tedvirine memur yaz?lm?? gazetecilere, “sivil dikta” simsarlar?na, Ayd?n Do?an’?n maa?l? elemanlar?na, “ç?ld?ran” ablalara, ?una buna verip veri?tirdik, bir güzel kurtlar?m?z? döktük.

Bursa’da iki ?ey var:

Birincisi, kestane ?ekeri... Ki, hiç sevmem!

?kincisi, Bursaspor...

Bursal?lar, tak?mlar?n?n ?ampiyon olaca??na yürekten inan?yor. Bir Be?ikta?l? olarak benim de gönlüm Bursaspor’dan yana...

Bu ?ampiyonluk, Ertu?rul Sa?lam’?n Be?ikta?’taki teknik direktörlü?ünü siyasilerle kurdu?u ili?kiye ba?layan kötü kalpli gazetecilere ?ahane bir gol olacak. Her ?eyin pahal? transfer olmad???n?, “toplama” futbolcularla da ba?ar?l? olunaca??n? göstermesi aç?s?ndan da ayr?ca iyi olacak.

Biz Bursa’dayken, Ayd?n Do?an ve ekibinin ?ehre avdet edece?ini ö?rendik ve çok mutlu olduk.

Bilmem ne meslek örgütünün Bursa ?ubesi, bu y?l?n gazetecilik ödüllerini Ayd?n Do?an’?n adamlar? aras?nda üle?tirecekmi?...

Hangi gazetecilik ba?ar?lar? taltif ediliyor? Okurlar?ndan haber gizledikleri, Ergenekon olay?na hiç girmedikleri, darbe haz?rl?klar? kar??s?nda k?llar?n?

k?p?rdatmad?klar? için mi ödüle hak kazand?lar?

Hep böyle yap?yorlar...

Konseyinden cemiyetine, sendikas?ndan odas?na, birbirlerini ödüllendirip duruyorlar. Farkl? bir sese, ayk?r? bir ç?k??a, gerçek bir “gazetecilik” ba?ar?s?na hayat hakk? yok. Bir tür “al gülüm ver gülüm” mekanizmas? kurmu?lar, geçinip gidiyorlar.

Neyse... Ayd?n Bey ve refakatindeki maa?l? memurlar? dün itibariyle ?ehre ayak basm??... Ödüllerini alm??lar, okurla sohbet etmi?ler, yemi?ler içmi?ler, oradan da Bursaspor kulübüne gidip ba?ar? dileklerini sunmu?lar.

Haberi internet sitelerinde okudum.

Muhterem Ayd?n Do?an’a, ?ehrin hediyesi olarak, 16 s?rt numaral? Bursaspor formas? hediye edilmi?... Ayd?n Bey altta kal?r m?? “O zaman ben de Bursaspor kulübüne üye oluyorum... Yaz?n bakal?m!” demi?.

Me?er be?inci üyeli?iymi? bu:

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Gümü?hane Do?anspor ve nihayet Bursaspor.

Bir insan, ayn? anda be? tak?m? birden tutabilir mi?

Bu nas?l olur?

Kendisi esas?nda Fenerbahçeliymi? ama g?rtla??na basarak, bir ton da paras?n? alarak Galatasaray üyesi yapm??lar.

Bir de kendisinden dinleyelim: “30 y?l önce Selahattin Bey g?rtla??ma basarak hem çok param? ald?, hem de beni Galatasaray üyesi yapt?. Ben asl?nda Fenerbahçeliyim.”

Sahih ve samimi bir Fenerbahçeli, b?rak g?rtla??na basmay?, öldürsen de sar? k?rm?z?l? formay? giymez. Ama Ayd?n Bey giyiyor... Üstüne bir de para veriyor.

Diyorum ya, çevresi kötü.

Bence çevresine dikkat etmeli Ayd?n Bey.

Bu çevre adam? hem Fenerbahçeli, Galatasarayl?, hem “vergi kaçakç?s?”, hem “borsa spekülatörü” hem de “porno san???” yapar...

Maazallah ad?n? bir de “darbeci”ye ç?kar?r ki, bin y?l geçse temizleyemezsin...

STAR GAZETES?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri