forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

B?R GSM ??RKET?YLE BA?LAN GAZETEC?L??E...

Aktif .

dinleme_skandaliTaraf Gazetesi Yaz?i?leri Müdürü ve yazar? Y?ld?ray O?ur, eski milli futbolcu R?dvan Dilmen ad?n?n ön plana ç?kt??? yasad??? dinleme olay?yla ilgili dikkat çekici bir yaz? kaleme alm??. O?ur, Turkcell çal??anlar?n?n da ad?n?n kar??t??? dinleme skandal?yla ilgili medyan?n tavr?n? irdelemi?...


YILDIRAY O?UR'UN TARAF'TAK? YAZISI...

Bir GSM ?irketi’yle ba?lan gazetecili?e...

Muhtemelen siz “R?dvan Tanju’yu dinletmi?” diye okuyup, izlediniz ama asl?nda dün “Telekulakcell Operasyonu”nda medya, ileride ileti?im fakültelerinde okutulacak bir gazetecilik s?nav? verdi

Operasyonda Turkcell’in üst düzey yöneticileri de gözalt?na al?nm??, çete ?irketin imkânlar?n? kullanm??, Turkcell merkezinde de aramalar yap?lm??t?.

Ahret sorusu basitti: Gazeteler en büyük reklam verenlerden biri olan Turkcell’in merkezinde yer ald??? bu operasyonu nas?l görecekti?

Yanda?-kullan??l?, Kemalist-muhafazakâr, dinci-laik ayr?mlar?n?n hükümsüzle?ti?i kritik bir kav?akt? bu.

Turkcell için de hayatiydi bu cevap.

Çünkü 2008’de Taraf’?n yay?mlad??? 2003 y?l?na ait Turkcell’in patronu Mehmet Emin Karamehmet ile Jandarma ?stihbarat Daire Ba?kan? Levent Ersöz ve Teknik Takip Daire Ba?kan? Atilla U?ur aras?ndaki görü?menin bir yerinde Atilla U?ur Karamehmet’e “Turkcell’deki i?birli?i için te?ekkür” etmi?ti.

Bu haber üzerine Turkcell aleyhinde ileti?imin gizlili?ini ihlal suçundan Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???’na ?ikâyetler oldu.

37 milyon abonesi olan Turkcell’in de imzalad??? imtiyaz sözle?mesi ve Telekomünikasyon Kurumu’nun yönetmeli?i çok aç?k:

Yönetmeli?in 20. maddesinin a f?kras?na göre; “??letmeci ve çal??anlar?, haberle?menin engellenmemesi veya haberle?menin gizlili?ine veya içeri?ine dokunulmamas? ilkesine ayk?r? davran??ta bulunamaz. ??letmeci bu kapsamda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. ??letmeci taraf?ndan mevzuat ve yetki belgesi ile bu hususa ili?kin olarak getirilmi? bulunan yükümlülüklerin ihlalinin yayg?n bir hal almas? nedeni ile a??r kusur olu?tu?unun Kurum taraf?ndan tesbiti halinde i?letmecinin yetki belgesi fesh/iptal edebilir.”

Dün gün boyu Turkcell yetkilileri gazete merkezlerini aray?p haberde kendilerinden Turkcell diye bahsedilmemesini istediler.

?irketin bu hassasiyeti anla??labilir. Sonuçta bunlar?n hepsi hâlâ iddia ve suç da kurumsal de?il ki?isel. Tamam ?u da anla??l?r; Evet medya çok pahall? bir sektör. Gazete ç?karmak çok külfetli bir i?. Reklamverenler olmasa gazete ç?kmaz, sadece TRT ayakta kal?r.

Ama benzer pek çok haberde Genelkurmay da dahil hiçbir kuruma, ?irkete, partiye gösterilmeyen ekstra bir özen, bu haberde ad? ve foto?raflar? aç?kça her yerde yer alan R?dvan Dilmen’e uygulanmayan bir muamele Turkcell’e uygulan?rsa, her yerinde Turkcell’in ad? geçen haberde Turkcell’den hiç bahsedilmezse, bu anla??lmaz.

Ve bugün itibar?yla aç?lan gazete balyalar? ve sonuçlar:

Çuvald?z? önce kendimize bat?ral?m


Taraf
-
Birinci sayfada küçük olarak verilen haber tamamen R?dvan üzerinden, Turkcell’den hiç bahsedilmeden yaz?lm??. Taraf içerdeki haberle kurtarm?? vaziyeti. Haberin ba?l??? “Telekulakcell Operasyonu.” Turkcell hem kendi ad?yla ve hem de gözalt?ndaki yöneticilerin adlar?yla haberde yer alm??.


Ak?am
’?n Turkcell körlü?ü anla??labilir. Haberde ad? geçmemesine ra?men haberin sonunda “Bizimle ilgisi yok” diyen Turkcell ad?yla kar??la??yoruz


Ak?am
’?n bile göstermedi?i hassasiyeti bu haberi hiç Turkcell demeden bitirmeyi ba?aran Zaman, Habertürk ve Star göstermi?.


Habertürk
’ün hem L sürman?etinde hem de göbekteki sayfalar?nda “bir GSM ?irketinden” bahsedilmi? sadece. T?pk? Zaman ve Star gibi. Ama bu üç gazetenin a??r? hassasiyetinin ?ahikas? Turkcell’in ad?n? san?n? vererek yapt??? “Bizim ilgimiz yok” aç?klamas?n? bile “Bir GSM operatöründen yap?lan aç?klama” diye vermeleri. Habertürk’teki ba?l??? aktar?p di?er gruba geçelim: GSM operatörü: Birkaç çal??anla ilgili.

Hassasiyet s?ralanmas?nda onlar?n ard?ndan sürpriz bir isim geliyor: Vakit. Vakit’in haberi bir GSM operatörü, bir di?er GSM operatörüne gel beraber gibi ak?yor, kolay okunuyor. Tabii e?er bilinçli bir tercihse bu haberi hiç görmeyerek hiç de riske girmeyen Birgün de listeye buradan girebilir. “GSM ?irketlerinde arama yap?ld?” diyerek meseleyi anonimle?tiren Bugün de hemen arkas?ndan.

Bu haber gazeteler aras?ndaki her türlü farkl?l??? ortadan kald?rm?? demi?tim. Mesela Yeni ?afak ve Cumhuriyet “haberde tasarruflu Turkcell kullan?m?” ile ayn? tarafta bulu?mu?lar. Turkcell’i aç?klamas?yla ön plana ç?karan haberler bunlar. Mesela Yeni ?afak birinci sayfas?nda daha bir kez bile Turkcell demeden sürman?etinin alt?na; Turkcell: ?irketimizle alakas? yok band?n? at?vermi?.

Haberi verirken Turkcell hassasiyeti en az olan gazetelerin Do?an Grubu gazeteleri olmas? sürpriz de?il. Çukurova Holding onlar?n kadim dü?manlar?ndan. Yine de Milliyet ve Vatan birinci sayfadan Turkcell aç?klamas?n? görmü?. Haberi man?et yapan Radikal ise daha hassas. Birinci sayfada “Bir GSM ?irketi” diye bahsedilenin Turkcell oldu?unu 10 sayfa sonra anlayabiliyorsunuz.


Ve günün aç?k ara birincisi: Hürriyet.
Onlar? motive edenin Çukurova ile olan kadim meseleleri oldu?u aç?k. Ama bu haberde gazetecili?in tüm gereklerini yerine getirdikleri gerçe?ini de?i?tirmiyor. Eksi?i yok fazlas? var. Fazlas?: GSM ?irketinin lisans? iptal edilir uzman görü?ü kutusu. Ama bu da haberin unsurlar?ndan biri de?il mi? ?üphesiz. Hürriyet dün Turkcell s?nav?n? ba?ar?yla geçen tek gazeteydi. Hadi ?imdi s?ra sizde. Gazetelere bir de bu gözle bak?n bugün. Hatta gazetelere bundan sonra biraz da bu gözle bak?n art?k...

http://www.taraf.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri