forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

BAYKAL'I K?MLER, NEDEN TASF?YE ETT??

Aktif .

deniz_baykal?HSAN DA?I: ?lk günden itibaren 'bir k?s?m medya'n?n olay? veri? tarz? dikkat çekicidir. Adeta komplonun sonucuna ula?mas? do?rultusunda yay?nc?l?k yap?lm??; haber, man?etlerden inmemi?, kö?e yazarlar? istifa korosu olu?turmu?lard?r. Aç?kl?kla görülen odur ki; baz? kesimler bu komplodan istifade ederek CHP'yi yeniden kurgulamak istemektedirler.

 

?HSAN DA?I'NIN ZAMAN'DAK? YAZISI...

Baykal'? kimler, neden tasfiye etti?

Deniz Baykal gibi bir 'mücadele' adam?n?n siyasal hayat?n?n böyle bitmesi hazindir. Hiçbir siyasetçi böyle bir 'final'i hak etmez. Ke?ke kaybetti?i seçimelerin ard?ndan 'siyasetin dinamikleriyle' gitmesini bilseydi Baykal.

Üzerinde durulmas? gereken komplo de?ildir sadece; komployu düzenleyenler kadar, ilk andan itibaren komplonun yaratmaya çal??t??? siyasal sonuç do?rultusunda Baykal'? istifaya davet edenlerin tutumu da tart???lmal?d?r.

Hiç ku?ku yok; kaseti piyasaya sürenler CHP'yi ve Türkiye siyasetini yeniden düzenlemeye çal??anlar. Peki, bu arada Baykal'a yap?lan bu ay?b? 'f?rsat'a dönü?türmeye çal??anlara ne diyece?iz? ?lk günden itibaren 'bir k?s?m medya'n?n olay? veri? tarz? dikkat çekicidir. Adeta komplonun sonucuna ula?mas? do?rultusunda yay?nc?l?k yap?lm??; haber, man?etlerden inmemi?, kö?e yazarlar? istifa korosu olu?turmu?lard?r. Aç?kl?kla görülen odur ki; baz? kesimler bu komplodan istifade ederek CHP'yi yeniden kurgulamak istemektedirler.

Hakl?d?r Baykal; 'komployu siyaset yapmak için düzenlemi?lerdir'. Ancak bunu hükümete y?kmak do?ru de?ildir. Giderayak bu i?lerin hükümetin bilgisi ve onay? d???nda olamayaca??n? ifade etmesi son derece yak???ks?z olmu?tur. Ba?bakan Erdo?an'?n haberi duydu?unda gösterdi?i tepkinin samimiyetinden ku?ku duymak yersizdir.

Hükümetin Baykal'dan ?ikâyetçi oldu?unu hiç sanm?yorum. Siyaset tarz? ve tezleriyle partisini % 20'ye kilitlemi?, son yedi y?lda dört kez seçim kaybetmi? birisini hiçbir rakip 'kaybetmek' istemez.

E?er Baykal bu komplonun siyasî bir komplo oldu?una kani ise üstünde siyaset yapt??? zemine bakmal?d?r. Bu, aç?k ve seçik olarak CHP'yi yeniden yap?land?rmak isteyen birilerinin, Baykal'?n 'son kullanma tarihi'nin geçti?ini dü?ünenlerin i?idir. Baykal'?n verdi?i onca canh?ra? mücadele bir kalemde silinip at?lm??t?r. Ergenekon'un avukatl???na soyunmaya kadar vard?rd??? muhalefet tarz? bile kurtaramam??t?r kendisini.

Baykal'?n yerini kim doldurursa doldursun 'acaba' sorusuna muhatap olacakt?r. Ne kadar yersiz de olsa ak?llara gelecektir; 'acaba yeni genel ba?kan?n bir rolü var m?yd?, komploda?'

Ayr?ca geriye dönüp, bu kasetin CHP ve Baykal'?n izledi?i siyaset üzerinde etkisi olup olmad??? da konu?ulacakt?r. Bir siyasi liderin kariyerini sonland?racak çapta sars?c? bir belgenin birileri taraf?ndan '?antaj' malzemesi olarak kullan?l?p kullan?lmad??? merak konusu olacakt?r. Çünkü elinde böyle bir kaset bulunduran çevrelerin '?antaj'a kalk??malar? olas?d?r.

Dünkü bas?n toplant?s?nda Baykal'?n durumu hâlâ do?ru okuyamad??? görülmü?tür. ?stifa ederken bile siyaset yapm??t?r, samimi olup, do?ruyu söylemekten kaç?nm??t?r. 'Bu komplonun hedefi bir ki?i de?ildir, onun çok ötesinde CHP'nin neredeyse tek ba??na yürüttü?ü, Cumhuriyet'e, demokrasiye, hukukun üstünlü?üne sahip ç?kan; sivil darbeye, sivil dikta rejimlerine kar?? vermekte oldu?u mücadelesidir.'

Hay?r Say?n Baykal; bu komplonun hedefi sizsiniz. Nedeni de komplocular?n beklentilerini yeterince yerine getirememi? olman?zd?r. Siz her ne mücadelesi verdi?inizi dü?ünüyorsan?z, komplocuyu bulmak için yol arkada?lar?n?za bakman?z? sal?k veririm. Birileri sizden ümitlerini kestiler. ?imdi ba?kalar?n? deneyecekler yerinize. Parti kongresine iki hafta kala bu komplonun 'sizi' göndermek için düzenlendi?ini anlamam?? olamazs?n?z.

Kongre'de yeni bir genel ba?kan bulunacak, referandum kampanyas?nda meydanlara ?s?nd?r?lacak, bir y?l içinde yap?lacak genel seçimlerde de AK Parti durdurulmaya çal???lacak. Bu süreçte de art?k Baykal olmad??? için bütün eski küskünlerin CHP'ye dönmeleri sa?lanacak. Baykal sonras? CHP'den pay alma imkân?n?n do?du?unu dü?ünen birçok eski ve yeni isim de partiye dönecek...

Bütün bunlar gerçekle?se de CHP'de de?i?im olmayacak, çünkü CHP taban? Baykal tarz? bir siyaset üslubu ve içeri?inden fazlas?na imkân vermeyecek...

Her durumda Türkiye'de siyaset mühendisli?inin bu kadar kolay olabilece?ine inanam?yorum. Temsil etti?in siyasal harekete yedi y?lda dört defa yenilgi tatt?r?p ayakta kalabiliyor, ama özel hayat?na ili?kin bir komplo kar??s?nda yenilgiyi kabulleniyorsun...

http://www.zaman.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri