forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Alper Görmü?
alper_gormusALPER GÖRMÜ?: Medya, ilk bir y?l?nda Sezer’i teslim alamam??t?. Fakat “hukukçu” Sezer, Oktay Ek?i’nin tavsiyesine uyup devlet ideolojisine teslim olunca merkez medyaya da teslim olmu? say?ld?. Zaten ondan sonra da aralar?ndan su s?zmad?.
ALPER GÖRMÜ?'ÜN TARAF'TAK? YAZISI
Merkez medyadan ‘gaz’ ve ‘sat??’ öyküleri (2)

Dizinin Süleyman Demirel’e ay?rd???m birinci bölümünde s?rada Ahmet Necdet Sezer’in “gaz ve sat??” öyküsünün oldu?unu ilan edince, ?a?k?nl?k beyan eden, “ona da m??” diyen e-postalar ald?m.

Evet, ona da; hem de Demirel’e yap?lan?n yan?nda çocuk oyunca?? say?lacak güya-haberler ve yorumlarla...

Ahmet Necdet Sezer’in öyküsünün “gaz” bölümünü örneklemeye san?r?m gerek yok. Yaln?z zaman?n merkez medyas?ndan de?il, zaman?n muhafazakâr medyas?ndan da ciddi bir destek alarak oturmu?tu cumhurba?kanl??? koltu?una (May?s, 2000). “Gaz” ortakt? ama, “sat??” her biri üç-dört ay süren iki ayr? kampanya halinde merkez medyadan geldi.

“Hukukçulu?un lüzumu yok!”

?lk kampanya, cumhurba?kanl??? seçiminden hemen sonra ba?lad? ve a?ustos ba??na kadar sürdü. Sezer’in, medyan?n gazab?na u?ramas?n?n nedeni, “devletteki irticac? memurlar? ay?klamaya” yönelik “irtica kararnamesi”ni iade edece?i yönündeki i?aretlerdi. Hiç ?a??rmay?n; Sezer o zamanlar, talep 28 ?ubatç? askerlerden gelse de, birilerine birilerinin kaderini tamamen sübjektif kriterlerle karartma yetkisi veren böyle bir kararnameyi hukuk anlay???na da vicdan?na da s??d?ramayacak biriydi. Gerçekten de haz?rlanan kanun hükmünde kararname, tan?mlad???, “Y?k?c? veya bölücü eylem ve faaliyetlerde bulunmak; Cumhuriyet’in niteliklerinden herhangi birisini de?i?tirmeye veya ortadan kald?rmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunmak; Cumhuriyet’in niteliklerine ayk?r? eylem ve faaliyetlerde bulunmak” gibi suçlarla devlet memurlar? aras?nda bir cad? av? ba?latmaya aday bir kararnameydi. Kararnameyi iade etmemesi için cumhurba?kan?na kar?? ba?lat?lan kampanya çok sert oldu. Talebin “komutanlardan” geldi?i hat?rlat?ld?, kararnamenin onaylanmamas? halinde “rejimin kendi kendini korumas?n?n çok güç olaca??” tezi s?k s?k hat?rlat?ld?.

Ne var ki bunlar?n hiçbiri etkili olmad?; Cumhurba?kan? Sezer 6 a?ustosta kararnameyi iade etti. Gazeteler, baz? kelime de?i?iklikleriyle, Sezer’in vetosunun gayr? resmî gerekçesini ?öyle aç?klad?lar: “Yemin ettim, hukuk devleti ilkesini çi?neyemem.”

Ne var ki, bu gerekçe, medyay? b?rak?n sakinle?tirmeyi daha da sinirli bir hale getirdi. Sezer’in karar?n? aç?klayaca?? 6 a?ustosta, kararnameyi imzalamamas? durumunda Cumhurba?kan?’n?n “devleti kendi içindeki hainlerden kurtarma operasyonunu engellemi? olaca??n?” öne süren Hürriyet Ba?yazar? Oktay Ek?i, vetonun ard?ndan benzer de?erlendirmelerini sürdürdü. “Yarg?ç Cumhurba?kan?” ba?l?kl? yaz?s?nda, Ek?i, “sa?lam bir hukuk mant???n?n müstahkem mevkiine s???nan” Sezer’i “siyasetçi” olmaya, hukuk aç?s?ndan de?il rejim aç?s?ndan dü?ünmeye ça??rd?:

“Say?n Cumhurba?kan?’n?n önüne gelen konular? de?erlendirirken ‘iyi bir hukukçu ve yarg?ç’ duyarl?l???yla hareket etmesi, kabul edelim ki hepimiz için güvencedir. Ancak bir yarg?ç Cumhurba?kan? olunca, hâlâ yarg?çl???na devam ederse, bu tür s?k?nt?lar kaç?n?lmaz olur.”

“Ba?kan?n adamlar?”

Vetoyu sinirlerine hâkim olmaya çal??arak kar??layan Sabah, bu halini ancak iki hafta sürdürebildi. 24 a?ustosta Sezer’e öfkesini “Ba?kan’?n bütün adamlar?” haberiyle kustu. Bu tav?r de?i?ikli?inin nedeni, bir gün önce yap?lan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplant?s?n? izleyen ve “komutanlar”?n kararnamenin ç?kmas?n? istedi?i biçiminde yorumlanan sonuç bildirgesiydi. Gazete o gün “Komutanlar hükümetten yana” man?etiyle ç?kt?. ?ki “gündem” sayfas?n?n man?etleri de amaç do?rultusunda düzenlenmi?ti: “Komutanlar krize ivedi el koydu” ve “Ecevit sitem etti: ?rticac? memurlar?n bilinmesine kar??n bu düzenlemeye kar?? ç?k?lmas?n? hayretle kar??l?yorum.”

Yar?m sayfal?k bir ba?ka (özel) haberde Cumhurba?kan? Sezer’in yak?n çal??ma arkada?lar? tan?t?l?yordu. “Ba?kan?n adamlar?” ba?l??? belli ki, “Ba?kan?n bütün adamlar?” filmindeki ahlakî olarak çürümü? birtak?m “adam”lar? ça?r??t?rs?n diye seçilmi?ti.

“Özel haber”in asl?nda Sezer’in “gayr? resmî dan??man? oldu?u öne sürülen” (t?rnak içini lütfen bir daha okuyun: “Dan??man?” de?il, “gayr? resmî dan??man?” de?il, öyle oldu?u “öne sürülen”) Hasan Fehmi Güne?’i ve onun “herze”lerini hat?rlatmak için kotar?ld??? apaç?kt?... Dolgu malzemesi olarak vazife gören öteki birkaç “adam” iki vesikal?k foto?raf ve üçer be?er sat?rla geçilirken, “ad?, bir zamanlar sahne dünyas?n?n tan?nm?? isimlerinden Aynur Aydan’la a?k skandal?na kar??an” Hasan Fehmi Güne? uzun uzun anlat?l?yordu (tabii Aynur Aydan’?n foto?raflar? da ihmal edilmemi?ti.)

“Sezer’e New York’ta alt? bin dolarl?k otel”

Hükümet, “komutanlar”?n iste?i do?rultusunda “kararname”den “kanun”a dönüp onun haz?rl?klar?n? yaparken, merkez medya da Sezer’i topa tutmaya devam ediyordu. Hürriyet, 1 Eylül 2000 tarihli say?s?nda “Sezer’e New York’ta 6 bin dolarl?k otel” ba?l?kl? bir birinci sayfa haberiyle ç?kageldi. “ABD’nin en prestijli oteli The Pierre”in “Grand Suite” s?n?f? dairelerinden birinin iç görüntüsü, foto?raf?n kenar?na ustal?kla ili?tirilmi? Ahmet Necdet Sezer foto?raf?, alt?nda, yukar?da okudu?unuz ba?l?k. Haberin spotundan, meseleyi ve mesaj? anl?yoruz: “Evren, Özal ve Demirel’in kald?klar? di?er otellerden daha lüks ve pahal? otelde D??i?leri Bakan? ?smail Cem de kalacak.” Ne var ki bunlar da yetmedi. Sezer, kanunu da veto etti ve ondan sonra konu bir daha gündeme gelmedi.

“Rejim dü?man?” Sezer

Kararname krizi boyunca Sezer gibi bir cumhurba?kan?na bile neredeyse “rejim dü?man?” muamelesi çeken merkez medya, bir y?l sonra, 2001’in bahar aylar?nda bir kez daha k?l?c?n? çekecektir. Bu defa “rejimin ç?karlar?” de?il, “bizim ç?karlar?m?z”d?r mesele...

Ba?ta Do?an grubu olmak üzere merkez medya gazetelerinin Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kanunu’nu TBMM’den geçirmek üzere ölümüne bir mücadele içine girdi?i günler. Öyle ki, oylama günü bunlardan birinin yay?n yönetmeni, hükümet koalisyonunu olu?turan partilerden biri aleyhine yaz?lan be? kö?e yaz?s?na sansür uygulamay? dahi göze alacakt?r.

Fakat tasar?n?n Meclis’ten geçse bile Cumhurba?kan?’n?n vetosuna tak?lma ihtimali vard?r. Öyleyse, o da topa tutulmal?, veto durumunda nelerin yap?labilece?i kendisine gösterilmelidir.

?lk at??lar Mart 2001’de geldi... Hürriyet ve Sabah gazeteleri birdenbire Cumhurba?kan? Sezer’in Çankaya Kö?kü’nün perdelerini de?i?tirdi?i haberlerine sahne oldu. Hürriyet biraz daha usturuplu bir dil kullan?rken, Sabah‘?n, kö?kün bilmem ne odas?ndaki “divan”?n bir y?l önce de?i?tirilen 25 metrekarelik kadife örtüsünün de yenilendi?i ?eklinde ayr?nt?l? haberlere dald??? görüldü. (Haberlerin “kamu paras?” konusunda “cimrilik” derecesinde dikkatli davrand??? bilinen bir cumhurba?kan?yla ilgili oldu?unu unutmay?n.) “Çankaya’n?n divanlar?, perdeleri” haberlerinden sonra s?ra bu kez Cumhurba?kan?’n?n 250 milyar liraya ald??? “üç katl? villa” haberlerine geliyor... Haberlere man?etten yüklenen üç gazete: Hürriyet, Sabah ve Milliyet...

Cumhurba?kan?’n? “s?k??t?rma” esas olarak iki noktada yürütülüyor: a) ayn? bölgede benzer evlerin de?eri bugün 500 milyar lira, bu durumda Sezer’e “k?yak” m? yap?ld?? b) Cumhurba?kan? bu paray? nas?l biriktirdi?

Sezer, 26 Mart 2002’de her iki soruya da son derece net cevaplar verdi. Özellikle 250 milyar liray? nas?l biriktirdi?i konusundaki aç?klama hiçbir ku?kuya yer b?rakmayacak nitelikteydi. Hürriyet konuyu daha fazla sürdüremedi, kapatt?. Zaten okurlar?n?n zihninde kalan tortu ve bunun Sezer üzerinde yarataca?? bask? ona yeter de artard? bile. Milliyet ise sinik bir tav?rla “ikna olmad???n?” yinelemeye devam etti. Fakat Sabah‘?n tutumuyla k?yasland???nda Hürriyet ve Milliyet‘in tutumlar? zemzemle y?kanm?? gibi duruyordu. Bu gazetemiz Cumhurba?kan?’n?n izah?n? ikna edici bulmam??t?. Olabilir. Fakat bunu ifade edi? tarz? son derece kaba ve çirkindi. Sabah, Sezer’in verdi?i hesab? sayfalar?na ta??d?ktan sonra kendi de?erlendirmesini habere gömdü?ü ?u iki çerçeve unsurla anlat?yordu: “Ya piyasay? çok iyi biliyor ya da yat?r?m dan??man? çok iyi” ve “Ya iyi pazarl?kç? ya da emlakçisi profesyonel...” Fakat bunlar?n hiçbiri kâr etmedi, Sezer RTÜK Kanunu’nu veto etti.

Medya, ilk bir y?l?nda Sezer’i teslim alamam??t?. Fakat “hukukçu” Sezer, Oktay Ek?i’nin tavsiyesine uyup devlet ideolojisine teslim olunca merkez medyaya da teslim olmu? say?ld?. Zaten ondan sonra da aralar?ndan su s?zmad?.

http://www.taraf.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri