forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mehves_evin

MEHVE? EV?N: Oturdu?um yerden ele?tirmek, ki?isel ?karlar u?runa ona buna amur atmak gibi bir misyonum olmad??? iin, al??t???n?z trden bir 'medya analizi' olmayacak bu yaz?.

Biz gazeteciler, kendi pl?mzde birbirimizle bo?u?maktan ba??m?z? kald?r?p dnyada olup biteni izlemedi?imiz srece, can?m?z daha ok yanacak.

Sadece k?e yaz?s? yazarak, yani aktif gazetecilik yapmayarak geinenlerin d???nda kalan ve elinizde tuttu?unuz ?u gazetenin foto?raf?ndan tashihine, bask?s?ndan haberine, her ?eyinden sorumlu olan 'mutfak' al??anlar?n?n i?i, ?u son 1 y?lda her zamankinden zor oldu. Her sektrdeki gibi i?ten ?karma, klme, kapatmalar, medyaya da yans?d?. ?ster istemez bu 'ekonomik nlemler' sat???, rn ve en nihayetinde gazetecili?i olumsuz etkiledi.
Dnya Editrler Forumu'nun (WEF) yay?nlad??? son 'Trends in Newsroom-Yaz?i?lerinde Trendler' raporu; sadece bizim medyam?za zel sand???m?z sorunlar?n, dnyan?n her yerinde, zellikle de Avrupa ve Amerika'da ya?and???n? gsteriyor. Dnya gazetecili?inde konu?ulanlar? zetleyelim:

SERT HABER?N LM

1. Yaz?i?lerinden adam atmak, gelece?e yat?r?m de?ildir: Editoryal kalite ve gvenirlik, i?ten ?karmalarla birlikte d??e geti. Kriz zaman?nda tek olumlu geli?me, yaz?i?lerinin web habercili?ine uyum sa?lamas? oldu.

2. Sert haberin lm, magazinin ykseli?i: 2008 Mart'?nda Associated Press, nl ve e?lence haberlerinin say?s?n? art?raca??n? a?klad?. Bunun iin 21 gazeteci i?e al?nd?. Ayn? dnemde USA Today, Boston Globe gibi gazeteler 'Ba?kanl?k yar???'n? an be an takip etmeyeceklerini ve ajans haberlerine a??rl?k vereceklerini a?klad?!

3. Non-profit gazetecilik modeli: Gazeteler finansal darbo?aza batt?ka, uzun soluklu haber ara?t?rmalar?na dayanan gazetecili?i, byk kurumlardan ayr?larak ba??ms?z olarak devam ettirmeyi seenler oldu. Baz? deneyimli editrler, kendi birikimlerini kurduklar? haber sitelerine ta??ma cesaretini gsterdi. Elbette ilk etapta maddi beklenti olmadan yap?lan bu yay?nc?l?k tr, zorlu ve uzun bir yol.

IKI? YOLU D?J?TALE YATIRIM

Bunca olumsuzlu?a ra?men, gazeteler daha azla, daha ok retmeyi ba?arabilir mi? Medya dan??man? ve uzman? Phil Stone'un yan?t? 'evet', ancak i? modelini de?i?tirmeleri ?art?yla... Bu yol, gazetelerin en de?erli varl??? olan 'ieri?i' korumak iin dijital gazetecili?e yat?r?m yapmaktan geiyor.


Dnya gazetecili?i dijital gelece?e haz?rlan?rken, pek ok gazetede yeni 'pozisyon'lar belirliyor: Mesela ombudsman'l?k tarihe kar???yor... ?ngiliz The Telegraph, Nisan'da 'okur temsilcili?i' yerine 'Yorum ve Toplum Editr' atad?. Bu ki?i, internetten gazeteye, her platforma gelen yorumlardan sorumlu!


Bir kt haber de yaz?i?leri mdrleri ve editrlerine: Gazeteler internet yay?nc?l???yla birle?ip masraflar? azaltmak istedike, yaz?i?leri mdr ve editrlerin geleneksel rol dramatik de?i?ikli?e u?rad?. 'Yeni gazetecilik' anlay???na gre muhabirler kendi haber ve foto?raflar?n? kendileri dzeltip yay?na haz?rl?yor, yani editrlere pek i? kalm?yor!
Ne yaz?k ki Trk medyas?, eski al??kanl?klar?yla eski kar marjlar?n? elde edemeyece?ini, bu yar??ta var olamayaca??n? anlamaya henz haz?r de?il.

http://www.aksam.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri