forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

alper_gormusHürriyet’in yaz?i?lerindeki meslek duayenlerinin, “jitemle bulu?ma” ortada dururken “Ke?ke ben ölseydim”i man?et yapan bir gazetecili?in neyle suçlanaca??n? bilmemelerine imkân var m?? Bunu yapt?klar?na göre, ?imdiki soru da ?u: Bunu neden göze al?yorlar?
ALPER GÖRMÜ?'ÜN TARAF'TA YAYINLANAN YAZISI

Hürriyet göreve!
hurriyet_dortyol
Ba?ta Ertu?rul Özkök olmak üzere Hürriyet gazetesinin birçok yazar?, ba?ta Taraf olmak üzere baz? gazetelerde ç?kan, Genelkurmay’?n inand?r?c? hiçbir cevap veremedi?i haberlerden ?ikâyetçi...

Bu yazarlar, haberlerin orduyu y?pratt???n?, Türkiye’nin ba?ka ordusunun olmad???n? falan yaz?yorlar ama haberlerin gerçek olmad???n? yazam?yorlar. Eh, bu durumda da sözlerinin fazla bir de?eri kalm?yor.

Bir de “Orduyu y?prat?yorlar” suçlamas?nda bulunan Hürriyet yazarlar?n?n ellerinin alt?nda söz konusu haberlerin gerçe?i yans?tmad???n? gösteren ba?ka haberler oldu?unu dü?ünün... Hürriyet yazarlar? o zaman ne kadar etkili olurlard?, de?il mi?

Tam bu noktada, “bu i?i yapanlar sadece Hürriyet yazarlar? de?il ki!” diye itiraza haz?rlananlar hakl?. Fakat ben, hem faaliyetin liderli?ini Hürriyet yazarlar?n?n yürüttü?ünü, hem de bu türden yazarlara, muhtaç olduklar? haberleri sa?lama yetene?inin en fazla Hürriyet’te oldu?unu dü?ündü?ümden, meseleyi bu gazetemizle s?n?rlad?m. (?laveten: Genç muhabirlere, genel bir konuyu haberle?tirirken, anlatacaklar?n? mümkünse o genel konunun parças? olan bir ki?i üzerinden anlatmas? tavsiye edilir ya, ben de bu gazetecilik kural?na uydum.)

Görev: “Ordu y?prat?c?” haberlerin gerçek olmad???n? göstermek

Hürriyet, Türkiye’nin imkânlar? en büyük gazetesi... Çok da etkili... Bu durumda görev ona dü?üyor. Hangi görev? Ba?ta Taraf olmak üzere baz? gazetelerde ç?kan “ordu y?prat?c?” haberleri kendi kaynaklar?yla izleyip, onlar?n gerçek olmad???n? göstermek!

Tabii, gazeteyi göreve davet ederken, bu gazeteyi ç?karan meslekta?lar?m?z?n, “ordu y?prat?c?” haberlerin gerçek olmad???na inand?klar? varsay?m?ndan hareket ediyorum. Öyle ya, koca gazetenin mesle?in duayeni kö?e yazarlar?, gerçek oldu?una inand?klar? haberlere kar?? böylesi bir Haçl? seferi ba?latm?? olamazlar! Ayn? suçlamaya kat?lan gazete yöneticileri de öyle dü?ünüyor olmal?. Aksi takdirde “biz gazeteci falan de?iliz” demi? olurlar ki, o durumda zaten kendileriyle gazetecilik tart??mas? yapmam?za gerek kalmaz.

Demek ki Hürriyet art?k daha fazla vakit geçirmeden bütün gücünü bu haberlerin gerçek olmad???n? göstermek üzere harcamaya ba?lamal?. Hürriyet bunu yapmazsa iki günah?n alt?nda birden kalacak: Hem “ülkede ortaya ç?kan en ciddi haberleri sadece seyretmi? en büyük ve en etkili gazete” s?fat?yla “muhte?em oksimoronlar” tarihinde seçkin bir yer edinecek; hem de birileri orduyu “y?prat?rken” o hiçbir ?ey yapmayarak, sadece ?ikâyet ederek bu sürece katk?da bulunmu? olacakt?r. (Oksimoron: birbirleriyle kafa-göz yaracak kadar derin bir kar??tl?k içinde bulunan iki kavram?n-kelimenin birlikte kullan?lmas?.)

Hiç ku?kum yok ki, Taraf da, “bütün askeri skandallar?n anas?” Heron skandal?n? ortaya ç?karan Bugün de, istendi?i takdirde ellerindeki bütün bilgi ve belgeleri Hürriyet yönetimine teslim etmeye haz?rd?rlar. Gazete bunlar? als?n ve kendi ara?t?rmas?n? yaps?n.

Hürriyet, Genelkurmay gibi sessiz kalmamal?

Öncekileri b?rakal?m, ?u son birkaç haftaya bakal?m... Bu dönemde “orduyu y?pratan” haberler adeta geçit resmi yapt? ve bu dönem boyunca “Türkiye’nin en etkili, imkânlar? en etkili gazetesi” ordunun y?pranmas?n? sadece seyretti. Bugün gazetesinin yay?mlad??? “Heron” haberleri, Taraf’?n Gediktepe bask?n?na ili?kin haberleri, vb.

Evet, Genelkurmay da sessiz kald? bu haberler kar??s?nda, fakat unutmayal?m ki, Genelkurmay Ba?kanl???’n?n hakikatleri ortaya ç?karma gücü “büyük gazete”den fazla de?il.

Genelkurmay, “ordu dü?man?” gazetelerde yay?mlanan kimi belgelerin gerçek olmad???n? gösteremeyebilir; o belgelerin hangi büyük oyunun bir parças? olarak, gerçekmi? k?l???nda servis edildi?ini ortaya ç?kartamayabilir; çok bunald??? için asl?nda kendisini savunma yolunda kullanabilece?i kimi argümanlar? kullanmay? ak?l edememi? olabilir ve bütün bunlar?n neticesinde çaresizlik içinde susabilir.

Hürriyet, bu ko?ullarda “onlar bile susuyor, ben ne yapabilirim” diyemez. Tam tersine, bu durum “büyük gazete”nin üzerine dü?en sorumlulu?u daha da art?rmaktad?r.

Mesela Taraf Gediktepe bask?n?n? neredeyse günü gününe haber veren bir Emniyet belgesini mi yay?mlad?? Bu durumda Hürriyet -mesela diyorum- Emniyet’in faks makinesindeki bir bozukluk nedeniyle metnin askeri birli?e gitmi? gibi göründü?ünü, gerçekte ise ula?mad???n? gösterebilmelidir. Ya da, ne bileyim, ula?t?ysa da, daha önce Emniyet’ten orduya bu kesinlikte en az 30 faks?n gönderildi?ini, fakat hepsi de fos ç?kt??? için askerlerin bunu da dikkate almad???n? ortaya koyabilmelidir, vs., vs.

“Hatay habercili?i” tarz?yla olmaz!

Asl?nda Hürriyet’i göreve ça??rma fikrini bende uyand?ran ?ey, bu gazetemizin Hatay olaylar? vesilesiyle nihayet sahaya ç?k?p “orduyu y?pratma” habercili?ine kar?? gazetecilikten gelen gücünü kullanmaya karar vermesi...

Fakat ben buradan Hürriyet’i uyarmak istiyorum: Böyle olmaz! Bu görevi “Hatay habercili?i” tarz?yla yapacaksan?z, hiç yapmay?n daha iyi.

Peki, Hürriyet Hatay’da ne yapm??t?? Hat?rlayal?m....

Gazete, sahaya indi?i ilk gün, Y?ld?ray O?ur’un yazd??? gibi Taraf’la pi?ti oldu. 31 Temmuz’da her iki gazete de, Hatay’da dört polisin öldürülmesinde kullan?lan otomobilin sahibi MHP’li Bestami K?l?nç’? man?ete çekmi?ti. Fakat Hürriyet, Bestami K?l?nç’?n, arac? “PKK’l?lar taraf?ndan” gasp edilmeden önce Jandarma ?stihbarat elemanlar?yla konu?tu?u bilgisini haberden ustal?kla kovmu?tu. Oysa bu bilgi, Taraf’?n man?etinin bel kemi?ini olu?turuyordu. Hürriyet’in man?et cümlesi ise ?ahaneydi: “Ke?ke ben ölseydim...”

Hürriyet’in yaz?i?lerindeki meslek duayenlerinin, “jitemle bulu?ma” ortada dururken “Ke?ke ben ölseydim”i man?et yapan bir gazetecili?in neyle suçlanaca??n? bilmemelerine imkân var m?? Bunu yapt?klar?na göre, ?imdiki soru da ?u: Bunu neden göze al?yorlar?

Ertesi gün, bu feci habercilikten ç?kan kokuyu biraz olsun gidermek için meselenin devam?n? getirdiler:

“MHP’li Bestami K?l?nç: ?stihbaratç?lar? herkes tan?r.”

?yi de, okurlar?n?za Bestami K?l?nç’?n istihbaratç?lar? tan?d??? bilgisini vermemi?tiniz ki! Zavall? Hürriyet okurlar?, bulmaca çözer gibi haber okuyorlar!

Bu gazetemiz, okurlar?yla böyle oyunlar oynamay? seviyor... 28 ?ubat’?n me?hur and?c? 2001’de çok say?da kö?e yazar?n?n posta kutusuna b?rak?ld???nda da benzer bir habercilikle kar??la?m??t?k. Nazl? Il?cak (Yeni ?afak yazar? ve Refah Partisi milletvekiliydi) bir bas?n toplant?s? düzenleyerek belgeyi aç?klad?. Hürriyet, ortal?k birbirine girdi?i halde günlerce bu haberi gizledi okurlar?ndan. Nihayet Genelkurmay Ba?kanl??? da teyit edince verdi haberi: “Genelkurmay: Belge gerçek.”

?yi de, hangi belge? Okurlar?n?za ondan hiç söz etmemi?tiniz ki!

Dedi?im gibi: Hürriyet’i göreve ça??r?rken böyle bir habercilikten söz etmiyorum. “Orduyu y?pratmak” amac?yla gerçek olmayan haberler yay?mlayan gazetelerin surat?na tokat gibi inen gerçek haberlerle girsin devreye diyorum.

Ya da, haberlerin gerçek oldu?una inan?yorsa, b?raks?n bu “Ordu y?prat?l?yor” saçmal???n?... Genelkurmay öyle söylemeye devam edebilir, fakat bir gazeteye yak??m?yor...

alpergormus@gmail.com

http://www.taraf.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri