forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

taha_kivancGenel yay?n yönetmenleri de?i?iyor gazetelerde, "Herhalde baz? köklü de?i?iklikler ya?an?r" beklentisine giriliyor, ama nafile. "Sedat Ergin Milliyet'in ba??nda kald??? sürece yazarlardan kimi de?i?tirdi?" sorusunu kendime sorup cevap arad?m; akl?ma tek bir isim gelmedi.

FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

Yazar, gazete ve okur...

Bütün zor i?lerde cepheye Eyüp Can'? sürüyor Do?an Grubu; en son Radikal gazetesine el atma i?ini de ona yüklediler... Önce ?smet Berkan genel yay?n yönetmenli?ini b?rakt???n? duygu yüklü bir yaz?yla okurlara duyurdu; ard?ndan da gazeteyle ili?i?i kesilen yazarlar sitemli birer veda yaz?s?yla okurlar?na "Allaha?smarlad?k" demeye ba?lad?lar.

Do?an Grubu'nun ekonomi gazetecili?i alan?nda da bayrak salland?rma niyetinin sonucu olarak ç?kard??? 'Finansal Forum' tutmay?nca, Grup bünyesine yeni kat?lan Eyüp Can'a, "Hadi, bu i?in alt?ndan sen kalkars?n" denilmi?ti. 'Finansal Forum' yazarlar?na "Güle güle" demek 'Referans' ad?yla yenilenen gazetenin yeni yay?n yönetmeni olarak ona dü?mü?tü.

?imdi de 'Referans' gazetesinin varl???na son verme görevinin sahibi yap?ld??? gibi, ba??na getirildi?i Radikal'in yazar yükünü azaltma görevi de onun omuzlar?na b?rak?ld?. Ayr?lan yazarlar?n 'veda' yaz?lar?n? okurken nas?l buruk olduklar?n? hissediyorsunuz.

Zor bir i?tir gazetelerin yazarlar?yla yollar?n? ay?rmas?...

Oysa ne kadar de?erli olursa olsun hiçbir yazar gazetenin kendisinden daha önemli de?ildir. Yazarla gazetesi aras?nda iki tarafl? r?zaya dayal? bir ili?ki vard?r; taraflardan birinin bu ili?kiyi koparmas? hiç de garip kar??lanmaz. Yazar ba?ka bir gazeteden daha iyi bir teklif ald??? için veya kendine özel sebeplerle ayr?labilece?i gibi, gazete de tepkilere yol açan bir yazar?yla daha fazla yola devam etmek istemeyebilir.

Bu kadar basit olan iki tarafl? r?zaya dayal? ili?kinin bir tür 'Katolik nikâh?' haline dönü?mesi ?öyle oldu: Zaman içerisinde ülkemizin en büyük medya patronu haline gelen Ayd?n Do?an, ilk sat?n ald??? gazete olan Milliyet'in kap?s?ndan içeri girerken, kendisini, "Buras?n?n hisse senetleri size ait olabilir, ama gazetenin kendisi burada çal??anlar?nd?r" diye ikna ettiler...

27 May?s (1960) sonras?nda olu?mu?, bugün de etkilerini sürdüren bas?ndaki malum düzen bu sayede ayakta kalabildi.

Patron kendisine yeni gazeteler ve televizyon kanallar? al?yor, ama orada buldu?u kadroyla oynayam?yor, kimseyi yerinden edemiyor. Kadroyla oynamaya, bir-iki yazar?na "Git" demeye kalkt???nda, "Olmaz, yapamazs?n" deniliyor.

?ki y?l önce Hürriyet'ten bir yazar? 'kovma' noktas?na gelen Ayd?n Bey'in ne kadar zorland???n? bütün kamuoyu gördü.

Finansal Forum'dan sonra Radikal'de de yazarlarla yolunu ay?rmakla, Eyüp Can, bu kilidi ikidir açan tek anahtar oldu.

?smet Berkan'?n ba??ndan beri içinde yer ald??? ve sonralar? yönetti?i 'Radikal' iyi bir projeydi. Zaman zaman cesur ç?k??lar yapt?, asker etkisinden s?yr?ld??? dönemlerde grubun yüz ak? say?labilecek i?lere imza att?.

Henüz bir gazeteden ayr?l?p ikincisine geçmemi?ken, bana, "Radikal'de yaz" teklifini Ankara Temsilcisi ?smet Berkan getirmi?ti; teklifi ciddi ciddi dü?ündü?ümü hat?rl?yorum.

Yazar?na itibar veren gazetelerdendi Radikal, umar?m öyle olmaya da devam eder.

Bir ara sat??lar? göz dolduracak noktaya do?ru ilerliyordu. "Ne oldu da durdu?" soruma, bilebilecek durumdaki bir isim, gazetenin yazarlar?ndan birini i?aretle cevap vermi?ti. "Farkl? görü?lere sahip ba?ka yazarlara gösterilmeyen bir tepkiyi, bizim okur, ona sütun aç?ld???nda verdi; ilk hafta okurun yar?s?n? kaybettik ve o gün bugündür toparlayam?yoruz" aç?klamas?yla...

O yazarla da ?imdilerde ili?ki kesti Radikal...

Ayd?n Do?an'?n ikna oldu?u "Hisseleri patronun, gazeteler ve kanallar bizim" formulü etkisini Grubun di?er gazetelerinde göstermeye devam ediyor. Genel yay?n yönetmenleri de?i?iyor gazetelerde, "Herhalde baz? köklü de?i?iklikler ya?an?r" beklentisine giriliyor, ama nafile. "Sedat Ergin Milliyet'in ba??nda kald??? sürece yazarlardan kimi de?i?tirdi?" sorusunu kendime sorup cevap arad?m; akl?ma tek bir isim gelmedi.

Milliyet'in ba??nda ?imdi ba?ka bir yay?n yönetmeni var, o da eski gazetesinden bir tek yazar? oraya ta??makla yetindi.

Bazen eski yay?n yönetmeni odas?n? ve konumu sebebiyle i?gal etti?i sütunu bile devretmiyor halefine. Hayrettir, ama bu da oluyor. Asgari nezaket kurallar? bile devir-teslim ile birlikte konumun getirdi?i üstünlükleri yeni gelene terki gerektirdi?i halde...

Yay?n yönetmeni de?i?ti?i için veya bir ba?ka sebeple gazeteden ayr?lan, ayr?lmak zorunda b?rak?lan yazarlar?n 'iyi olmad?klar?' anlam?na gelmez yol ayr?mlar?; zaman?nda yap?lan müdahalenin iki tarafa yarar? bile dokunabilir. Yanl?? yerdeki bir yazar, e?er gerçekten iyi yazarsa, yeni bir yerde esas okurunu bulma ?ans? yakalayabilir.

?smet Berkan bunu yeni yerinde ispatlayacakt?r. Eyüp Can'a da ba?ar?lar dilerim.

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri