forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

allpergormussALPER GRM?: Herkesin birbirini sevdi?i fakat kimsenin ba?kalar?na sayg? gstermedi?i bir toplumun medyas?n?n da benzer bir yap?da olmas? gayet do?al; fakat onun bu erevede yaratt??? etki zerinde ok daha fazla d?nmek gerekiyor; nk medyan?n kamusal bir niteli?i var ve ktl? misliyle o?altarak yayg?nla?t?rma yetene?ine sahip...

Mnevver Karabulutun hayat?na son veren tyler rpertici cinayetin medyadaki takibine bak?p da Medya sevmesin, zlmesin; sayg?l? olsun! diye isyan etmemek mmkn m? Grn?te, Karabulutun hazin sonuna isyan eden, adaletin yerine getirilmesi iin aba harcayan ve bu arada geride kalan ailesinin ac?lar?na kar?? da duyarl? oldu?unu syleyen bir medyam?z var, de?il mi?

Peki, yaz?l?p izilenlere bakt???m?zda ne gryoruz? zellikle Sabah gazetesinin otopsi raporunun tam metnini yay?mlamas?ndan sonra gazete ve televizyonlarda ortaya ?kan dizginlerinden bo?anm??l?k halini nas?l yorumlamak gerekiyor? Ortaya ?kan ve burada ayr?nt? vererek o?alt?lmas?na katk?da bulunmak istemedi?im ?eye gazetecilik demek mmkn m? Karabulut ailesinin avukat? Farik Zorban?n Hrriyetten Ay?e Armana verdi?i telefon mlakat?ndaki ?u sat?rlar? aktararak bu ?ey hakk?nda bir fikir vermi? olay?m (asl?nda s?rf gazetenin tercih etti?i ba?l?k bile yeter fikir vermeye ama: Cinsel ili?ki yoksa Mnevverin bedenine sperm nas?l bula?t??):

Cinayetin ayr?nt?lar?n?n bu kadar detayl? yaz?l?p izilmesini siz nas?l de?erlendiriyorsunuz?

- Tehlikeli buluyorum. Olay zaten fazlas?yla ?iddet ieriyor, bunu byle haberle?tirmek, neredeyse olay? btn topluma ya?atmak gibi bir ?ey. Baz? gazeteler ?iddettin pornografisini yap?yorlar.

Ama siz de bana anlatt?n?z...


- ?yi de bu kadar detay vermedim. Ben size Mnevverin canl? canl? kesildi?ini syledim ama sonra bu syledi?imi gazetede okuyunca, sylemesem daha iyi olurdu diye d?ndm. Dn birtak?m gazetelerde ?kanlar inan?l?r gibi de?ildi, topluma ?iddet enjekte etmek tam da budur i?te. Bak?n, eskiden zendirici olabilir diye intihar haberleri yapmak yasakt?. nk ya?ad???m?z toplumda sadece normal insanlar yok, psikopatlar da var. E?er bu haberlerden sonra, bu ?eklide ldrlen insanlar ?karsa hi ?a??rmayaca??m.

Adli T?p raporunun gazetecilerin eline gemesi normal de?il mi?


- Gazetecilerin o raporu kafalar?na gre yorumlamalar? normal de?il!


Ve Taraf: Bir cesedin ba??nda sevi?mek...


Ailenin avukat?n?n dile getirdi?i Gazetecilerin Adli T?p raporunu kafalar?na gre yorumlamalar? ele?tirisini en fazla hak eden gazetelerden biri de Taraft?... Gazetemizin 30 may?s tarihli nshas?nda yer alan Bir cesedin ba??nda sevi?mek... ba?l?kl? haberden sz etti?imi anlam?? olabilirsiniz... Haberin spotunu da okuyal?m: ?ddialar, yorumlar ve Adli T?p raporu... Tm bunlar, Trkiyeyi derinden sarsan cinayetin zanl?s? Cemin ya da arkada?lar?n?n t?pk? Kadavra filminde oldu?u gibi Mnevverin cesedinin ba??nda sevi?ti?i ynnde birle?iyor...

Bu haberde yer alan kimi ayr?nt?lar? da yukar?da ifade etti?im katk?da bulunmamak kayg?s? nedeniyle buraya alm?yorum. ?u kadar?n? syleyeyim: Haberdeki btn bu ayr?nt?lar, Taraf okurlar?n? Mnevver Karabulutun Kadavra adl? filmdekine benzer bir tarzda ldrld?ne ikna etmek amac?yla sunulmu?. Gazetemize gre, bu bilgiler dahilinde insan?n akl?na ba?ka bir ?ey gelmiyormu?: Cem ve birka arkada??, gerekten de Kadavra filminde oldu?u gibi bir yandan gen k?za ldrc b?ak darbeleri saplarken bir yandan da sevi?iyor olabilirler miymi??

Haber bu sorularla bitiyor ve hemen alt?nda, okurlar?n cevaplar?n? olu?turabilmeleri iin, sz edilen filmin anlat?ld??? ereve yaz? ba?l?yor. Onun ba?l??? da En gzel cinayet oyunu Kadavra diye tasarlanm??... Filmle olay aras?nda bu kadar byk benzerlikler kurduktan sonra, Mnevver Karabulut cinayetinin de gzel bir cinayet oyunu oldu?una s?rayabilmek fazla zor grnmedi bana.

Basit bir soru soraca??m: Bu korkun felaket Tarafta al??an bir gazetecinin ba??na gelseydi, byle bir haber gazetede yer alabilir miydi?

Bu sorunun cevab? hi ku?kusuz hay?rd?r. nk o zaman ac?, hakiki bir ac? olacakt?. Gazetecilerden, hi tan?mad?klar? insanlar?n u?rad??? felaketler kar??s?nda, yak?nlar?n?n u?rad??? felaketlerde oldu?una benzer bir y?k?m ya?amalar?n? bekleyemeyiz. Fakat hakiki bir ac? nedeniyle yapmayacaklar? ?eyleri, tan?mad?klar? insanlara (da) duymalar? gereken sayg? nedeniyle yapmamalar?n? bekleyebiliriz, beklemeliyiz.

On y?l kadar nceydi, ok nl ve yetki sahibi bir gazeteci o?lunu bir kazada kaybetmi?ti. Haberi veren ve birka gn boyunca izleyen gazetelerin hibirinde hayat?n? kaybeden gencin foto?raf? yer almam??t?. Babas? yle istemi?ti nk.

Bunu, Mnevver Karabulut haberleriyle k?yaslay?n, derdimi daha iyi anlayacaks?n?z.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri