forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

'SOKAK YAZARI' TANIMINA BA?BAKAN ERDO?AN'DAN DESTEK: BEN DE SOKAKLARIN BA?BAKANIYIM...

Aktif .

eyup_can_erdoganYeni Radikal'le birlikte medya literatürüne giren "Sokak Yazar?" kavram? tart???l?yor. Ba?bakan Erdo?an 'Sokak yazar?' kavram?na destek verirken, "Ben de sokaklar?n ba?bakan?y?m" dedi...EYÜP CAN'IN RAD?KAL'DE YAYINLANAN YAZISI

Sokaklar?n ba?bakan?y?m

Masa ba?? ahkâm kesen kö?e yazarlar? ayakland?:
“Bir bu eksikti! Soka??n yazar? m? olurmu??”
Olur, bal gibi olur.
Siyaset, ticaret hatta sanat soka?a ta??n?rken ‘Tanr? kat?’ndan yazmaya al??m?? kö?e yazarlar? neden ta??nmas?n?
Kemal K?l?çdaro?lu referandudan önce CHP te?kilat?n? soka?a-meydana ta??d?, siyasetten ekonomiye hayat?n nabz?n? tutmakla yükümlü yazarlar neden ta??nmas?n?    
***
Radikal’in ‘sokak yazar?’ konseptine ilk tepki Ba?bakan Tayyip Erdo?an’dan geldi.
Öyle ki Yeni Radikal’i ilgiyle inceleyen Erdo?an, Ba?bakanl?k’ta yapt???m?z sohbette “Çok iyi dü?ünmü?sünüz. Ben de sokaklar?n ba?bakan?y?m” dedi.
Be?enirsiniz ya da be?enmezsiniz ama ?u bir gerçek: Erdo?an soka??n nabz?n? tutan en iyi siyasetçilerden.
Bu yüzden Ba?bakan Erdo?an’?n ‘sokak yazar?’ kavram?n? desteklemesi beni hiç ?a??rtmad?.
***
Erdo?an, medya özellikle de gazetelerle çok ilgili.
Rahat bir ortamda geçen sohbetimizde yaz?l? bas?n?n gelece?ine dair karamsar görü?lere kat?lmad???n? belirtti:
“?nternetten dolay? yaz?l? bas?n?n ölece?ini söyleyenler var. Ben kat?lm?yorum. Geçmi?te benzer ?eyler radyo ve televizyon ç?kt???nda da söylenmi?ti. Ama gazeteler ölmedi. Bundan sonra da kendisini yenileyemeyenler ölebilir ama yaz?l? bas?n ya?amaya devam eder.”
***
??te Radikal Ankara Temsilcisi Murat Yetkin’le birlikte gerçekle?tirdi?imiz Ba?bakan Erdo?an’la medyadan ele?tiriye uzanan sohbetten sat?r ba?lar?…

Müslüm Baba diyor ya ‘damardan yakala’ diye
“Radikal yeni haliyle çok de?i?ik olmu?. Hay?rl?, u?urlu olsun. Türk bas?n?na birçok aç?dan fark getiriyor. Tabii önemli olan yap?lan i?in bir fark getirmesi. Do?an Grubu içinde birden çok yay?n var. Mesela Hürriyet bir ‘damar yakalam??’. Müslüm Baba diyor ya, bir damar yakalamak diye… Tabii kendi içinde de?i?ik görü?te yazarlar var ama bir de man?ete ne yazd??? var. Siz de herhalde bir damar yakalayacaks?n?z.” 

Radikal’in yay?n politikas? yani damar? ‘özgürlükçü sol’
“Medyada da siyasette de ‘özgürlükçü sol’ önemli. Tabii herkesin kendisine göre bir ideolojisi olabilir. Önemli olan hakaret etmeden, haks?zl?k etmeden, kimsenin aile hayat?na dokunmadan gazetecilik yapabilmek. Bu yüzden ‘sokak yazar?’ yakla??m?n?z yerinde. Çok iyi olur. Ke?ke yazarlar dedi?iniz gibi daha fazla soka?a inse; ara?t?rsa, soka??n nabz?n? tutsa. Ama bak?yorum herkes kö?esinden bir ?eyler yaz?yor, do?ru olup olmad???na bakmadan.”
Bir siyasetçi olarak zaman zaman kö?e yazarlar?yla polemi?e giriyorsunuz. Hatta meydanlardan kar??l?k veriyorsunuz, ele?tiri olmas?n m? istiyorsunuz?
“Ben ele?tiriye kar?? de?ilim. Ele?tiri elbette olacak. Olacak ki siyasetçiler de kendisini geli?tirecek. Ama bak?yorum baz?lar? kö?esinden sall?yor. Herkes istedi?ini yazs?n ama ara?t?rarak yazs?n. Önyarg?l?, haks?z yakla??mlara kar?? ç?k?yorum. Ben sürekli soka??n nabz?n? tutuyorum. Sokaklar?n ne halde oldu?unu bilerek yazmak önemli…”

http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri