forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

GAZETEC?LER 'ASKERL?K TARTI?MASI'NIN NERES?NDE DURUYOR?

Aktif .

oral_calislar_300ORAL ÇALI?LAR - RAD?KAL

Bedelli askerlik lobisi’, son dönemin popüler tabirleri aras?nda... Bu tabiri kullanan bir gazeteci arkada??m?z, ‘bedelli askerlik lobisi’nden hükümetin ve askerlerin ‘rahats?z’ olduklar?n? söylüyor. 
Fikir birli?i yok
‘Askerlik süresi’, ‘asker say?s?’, ‘zorunlu askerlik’ gibi konularda hükümetle askerin ayn? noktada durmad???, fikir birli?i içinde olmad??? aç?k. Hükümet, ‘so?uk sava?’ döneminden kalm?? askeri yap?n?n, geli?en Türkiye’nin ihtiyaçlar?na cevap veremedi?inin fark?nda oldu?u için de?i?im talebini sürdürüyor. 

Ça?d??? otoriter yöntemler
Ya?amlar?n?n en verimli ça??nda cep telefonu, bilgisayar, internet gibi teknoloji ve ileti?im olanaklar?ndan yoksun, bütün sosyal ya?amdan izole bir ortamda, ülkenin güvenli?ine faydas?n?n olup olmad??? da tart??mal? i?lerle u?ra?arak kayba u?ramak istemeyen gençlerle askerin s?k s?k yeniden gündeme getirdi?i ‘vatani görev’, ‘ihtiyaç’ gibi kavramlar?n kar??tl???ndan do?an bir gerilim söz konusu.
Günümüz gençleri, ?kinci Dünya Sava?? ve öncesinden kalma yöntemlerle kurgulanm?? bir askerlik hizmetini, ça??n ihtiyaçlar?na ve kendi ya?am planlar?na ayk?r? buluyorlar. Bir sabah i?lerinin ba??ndan polis zoruyla askere götürülme tehdininin art?k tarihe kar??mas?n? istiyorlar. 

Gazeteci soruyu do?ru sormazsa
Bu gergin süreçte, gazetecilerin kamuoyunu ?ekillendirmek aç?s?ndan ciddi bir güçlerinin oldu?unu, sorduklar? sorularla bile tart??malar? etkileyebildiklerini görüyoruz.
Peki, mesela “Üniversitede okuyan gençlerin say?s?ndaki art?? nedeniyle Mehmetçik bulmakta s?k?nt? ya?and??? do?ru mu” gibi bir soru soran gazetecinin nas?l bir cevap almas? beklenebilir ki? Baz? Ankara gazetecilerinin bedelli askerlik tart??mas?n?n temelindeki militarizmi sorgulamak yerine, tek tip askerli?i savunanlara malzeme vermenin ötesine geçmeyen argümanlarla ortaya ç?kmalar?, sivil bir meslek olan gazetecilik ad?na talihsizlik.
“Türk Silahl? Kuvvetleri’nde, askerlikle ilgisi olmayan ‘angarya i?ler’de çal??t?r?lan asker say?s?n?n 231 bin oldu?una ili?kin haberler, yaz?lar yer ald?. Nüfusu Türkiye’ye yak?n Fransa, ?ngiltere, Almanya gibi ülkelerde toplam asker say?s?n?n bu say?dan daha az olmas?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?”, “Türkiye’nin jeostratejik konumu daha ne kadar öne sürülecek” gibi sorulardan kaç?n?ld???n? görüyoruz. 

Avrupa’da zorunlu askerlik kalmad?
Mesela, Avrupa Konseyi üyesi 46 ülkeden yaln?zca Türkiye’de ve Azerbaycan’da ‘zorunlu askerlik’in kald?r?lm?yor olmas? da gazeteci arkada?lar?m?z taraf?ndan gündeme getirilmiyor.
Bedelli askerli?i zengin i?i gibi göstermeyi tercih eden, bunun esas olarak bir orta s?n?f talebi oldu?unu görmezden gelen alg? biçimi de baz? gazeteciler aras?ndaki yayg?nl???n? koruyor.
21. yüzy?l standartlar?n? hedefleyen sivil bir demokrasi, böylesine hantal ve ‘otoriter’ bir askerlik yap?s?yla birlikte ya?at?lamaz. Bu hantal ve otoriter askerlik kültürünün a??labilmesi için, ülkeye hâkim olan gazetecilik anlay???n?n da kendini yenilemesinde yarar olabilir.

http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri