forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

etyen_mahcupyanBugün gelinen noktada askerlerin siviller kar??s?ndaki aczi, sars?lmaz gözüken yüksek yarg? hegemonyas?n?n bir anda büzülmesi, medya hükümranlar?n?n hem kurumsal hem ki?isel olarak birer safra haline gelmesi, asl?nda bu sürecin do?al sonucu. Çünkü geçmi?te bu iktidar yap?s?n?n dayana?? maddi güç de?il, aksine ideolojik tasalluttu.
ETYEN MAHÇUPYAN'IN ZAMAN GAZETES?'NDE YAYINLANAN YAZISI

Ça?da?l???n çökü?ü

Modern dönemde ya?amakta oldu?umuzu içselle?tirdi?imiz 20. yüzy?l, asl?nda modernli?in tükenmesine tan?k oldu.

Dünya sava?lar? sonras?nda, önce büyük anlat?lar?n anlams?zl??? ve i?levsizli?i entelektüel zihnin parças? haline geldi. Ard?ndan toplumsal hareketlilikler dönemi ba?lad? ve yeni bir küreselle?me dalgas? ile birlikte modern dünyan?n klasik siyasi ?emas? tuzla buz oldu. Bu süreçte modernli?in ele?tirisi yeni bir ç?k?? noktas? olu?tururken, modern ça??n ideolojik hükümranlar? olan liberalizm ve sosyalizm anlamakta zorland?klar? bir yeni dünyan?n içinde yüzmeye ba?lad?lar.

Ancak bu tür dönü?ümlerin yüzy?llara yay?lan dinamikler oldu?u dü?ünülürse, modernli?in de daha bir süre gerçekli?e tutunarak ya?ayaca?? öngörülebilir. Nitekim Bat?l? ülkeler bütün y?pranmalara ve örne?in göçmenler kar??s?ndaki aç?k ba?ar?s?zl?klar?na ra?men, kendilerini yeniden üretecek ideolojik ve tarihsel zemini koruyorlar. Buna kar??l?k Türkiye gibi ülkeler söz konusu yeni dinamikler kar??s?nda h?zla savrulmaktalar. Bunun en önemli nedeni, bu ülkelerin zaten hiçbir zaman Bat?l? anlam?yla 'modern' olmamas?, dolay?s?yla tutunacak bir dal?n?n bulunmamas?d?r.

Modernlik üzerine kurulan medeniyet alg?s? Türkiye'de bugün iyice s?k?nt?ya dü?erken, yine 'modern' olarak alg?lanan siyasi rejim de tükenmek üzere. Çünkü Türkiye, Cumhuriyet'le birlikte modern de?il, sadece 'ça?da?' olabildi... Bu iki kavram aras?ndaki fark, içerdikleri zihniyetle ili?kili. Modernlik bir yandan ulus-devlet ve milliyetçilikle somutla?an otoriter zihniyeti ta??rken, ayn? anda bireyi ve temel bireysel haklar? öne ç?karan relativizmi de kendisine manevi bir temel olarak ald?. Bat?'da demokrasinin hâlâ ya?anabilir bir rejim olarak kal?c?l??? da esas olarak bu relativizm sayesinde oldu.

Türkiye ise modernlikten sadece dinin geriletilmesini ve otoriter zihniyetin toplumu pozitivist bir mecrada medeniyete sürüklemesini anlad?. Bu anlay???n içinde ne birey ne de do?al olarak onun hak ve özgürlükleri vard?. ?nsana uygun dü?en tek kal?p, kendisini devlete göre ?ekillendiren bir 'vatanda?l?k' haliydi. Bunun Bat?l? modernlikten farkl? oldu?u ilk günden beri aç?kt? ve nitekim bu durum 'bizim bize özgü' olmam?zla, bütün dünyan?n bize dü?man olmas?yla gerekçelendirildi. Böylece Türkiye 'ça?da?' oldu, ulus-devleti kutsad?, ama 'modern' olamad?, kendi içindeki farkl?l?klar? bile ezip yok etmeye çal??t?.

Ne var ki 'ça?da?l?k' çok k?r?lgan bir zemin... Modernli?in ele?tirisiyle birlikte bu k?r?lganl?k da giderek belirginle?ti ve ta??namaz hale geldi. Çünkü söz konusu ele?tiri ve ona paralel olu?an 'post modern durum' otoriter zihniyeti hedef al?rken, demokrat zihniyeti öne ç?kar?yor, ama relativist bak??? da besliyordu. Dolay?s?yla Bat?l? modern rejimler duruma az veya çok uyum sa?layabildiler. Türkiye'de ise rejim sadece otoriterlik üzerine bina edilmi?ti ve bu nedenle önce entelektüel olarak, ard?ndan da ad?m ad?m fiziksel olarak çöktü.

Bugün gelinen noktada askerlerin siviller kar??s?ndaki aczi, sars?lmaz gözüken yüksek yarg? hegemonyas?n?n bir anda büzülmesi, medya hükümranlar?n?n hem kurumsal hem ki?isel olarak birer safra haline gelmesi, asl?nda bu sürecin do?al sonucu. Çünkü geçmi?te bu iktidar yap?s?n?n dayana?? maddi güç de?il, aksine ideolojik tasalluttu. ?imdi ya?anmakta olan, bu ideolojinin arkaik oldu?unun geni? toplumsal kabul görmesi ve böylece krallar? 'ç?plak' hale getirmesidir. Böylece eskiden bizlere neredeyse bütün hasletlerin sahibi olarak sunulan kurumlar?n ve onlar?n temsilcilerinin, bir anda 'gerçekte' ne denli düzeysiz olduklar?n? anlad?k ve üstelik bu ?a?k?nl???m?z çok da çabuk geçti.

Öte yandan eski sistem tabii ki kendisini savunmaya çal??t?. Son üç y?l bunun hikâyesidir... Sonuç rejimin sahiplerinin yenilgisinin tescili oldu. Referandumdan önümüzdeki seçimlere uzanan süre bu arkaik koalisyon için son bir ?ans sunuyor. Ve bu ?ans ?u anda kullan?l?yor... Elimizde iki ipucu var: K?l?çdaro?lu ve Radikal...

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri