forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

nazli_ilicak_300Sabah Gazetesi yazar? Nazl? Il?cak Silivri Cezaevine giderek Tuncay Özkan'la görü?tü. Il?cak, Twitter'da Ampulpatlatan rumuzlu birinin kendisini Silivri'ye davet etti?ini ve bu teklifi kabul ederek Silivri'ye gitti?ini aç?klad?. Il?cak kö?e yaz?s?nda görü?menin ayr?nt?lar?n? yazd?.
??te Nazl? Il?cak'?n izlenimleri...

Silivri Mahkemesi'nden izlenimler


Evvelki gün, Silivri'deki davay? izlemeye gittim. Ara verildi?inde, baz? san?klarla konu?ma imkân? buldum. Zaten, bir süredir, iki meslekta??m?, Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'? görmeyi arzu ediyordum. Twitter'da, Özkan'?n Yeni Türkiye Partisi'ne üye bir ki?i, (Ampulpatlatan) bana, "Silivri'ye gelir misiniz?" teklifini yapt?; randevula?t?k. ?yi ki Ampulpatlatan beni te?vik etmi?. Ziyaret çok verimli geçti.
***

Yarg?lama özgür bir ortamda sürüyor. Her isteyene söz veriliyor. Savc?, en ince detay?na kadar iddialar?, çapraz sorgu sistemiyle de?iyor. Hatta sorular?n bazen tuhaf kaçt??? bile oluyor. Buna mukabil, san?klar?n pek ço?u, haks?z yere suçland???n?, ofislerine ya da evlerine kendilerine ait olmayan DVD'lerin ba?kalar? taraf?ndan konuldu?unu dü?ünüyor. Kimi de, "Piyango bana çarpt?; tan?mad???m insanlarla bir arada cezaevine konuldum" diyor.

Bir örnek vermek gerekirse, Muzaffer Öztürk; kendisi emlâkç?. Deposunda Arif Do?an'a ait e?yalar? muhafaza etmi?. Arif Do?an'? da bu vesileyle zaten tan?m??. Depoda Do?an'?n iki silâh? ç?k?nca, tutuklanm??; 28 ayd?r tutuklu yarg?lan?yor.

Bir ba?ka san?k Durmu? Ali Özo?lu'nun e?i, elime kocas?yla ilgili bilgi tutu?turdu. Hakk?ndaki suçlama, "20 bin silâh" bulundurmak. Bundan dolay?, 1 Temmuz 2008'den beri tutukluymu?. Özo?lu ile Yusuf Erikel aras?nda geçen bir konu?ma kayd?ndan ç?kar?l?yor 20 bin silâh iddias?. Bu konu?mada, "20 bin" kelimesi geçiyor ama tape edilen metni okuyunca, araba almakla ilgili bir paradan söz edildi?i izlenimi do?uyor. Bilirki?iye yapt?r?lan bant çözümünde, "20 bin silâh" denilmiyor, sadece "20 bin" ibaresi var.

Mustafa Balbay ile de konu?tum. ?unlar? söyledi: "Bu davada birbiriyle hiç ili?kisi olmayan ki?iler aras?nda bile, irtibat kuruyorlar. Tesadüf ayn? mekânda bulunmu?sun, ya da büyük bir grup içinde birlikte foto?raf?n ç?km??. Hemen ili?kilendiriyorlar. Ama ayn? dönemde kuvvet komutanl??? yapan Özden Örnek ve Aytaç Yalman ile Jandarma Genel Komutan? ?ener Eruygur aras?nda bir ba?lant? bulunamad?. Onlar?n dosyalar?, Ergenekon ile ili?kili görülmedi?i için Ankara'ya gönderildi."

Tuncay Özkan da, kendisiyle ilgili bilgiler verdi: "Beni de, CHP'yi ele geçirme te?ebbüsünde bulunmakla suçlad?lar. Sonra da, parti kurdum; siyaset yapt?m diye... Sendikac? Mustafa Özbek, gazeteci Mustafa Balbay'? ar?yor. 'Bu dönemde siyaset yapmak önemli' diyor. O konu?mada benim ad?m geçmemi? olmas?na ra?men, iddianamede '?ki Mustafa konu?tu ve Tuncay Özkan'a parti kurma talimat? verildi' cümlesi yer al?yor."

Yemek aras?nda, Hur?it Tolon'un avukat?yla da görü?tüm. Hur?it Tolon'un suçlanmas?na mesnet te?kil eden iddialar, o?lunun evindeki bir CD içinden ç?km??. Bu CD'de, Bat? Çal??ma Grubu belgeleri, Melih Gökçek ile ilgili bir konu?ma, bir de me?hur Ergenekon belgesi yer al?yormu?. Avukat?, araman?n hukuk d??? oldu?unu ileri sürüyor. Çünkü avukat nezaretinde yap?lmam??. Tolon'un o?lu evde yokken, çilingirle kap? aç?l?p, içeri girilmi?. Oysa Hur?it Tolon'un evi 500 metre uzaktaym?? ve ona haber verilse, avukat?n? oraya gönderebilirmi?. Zaten, söz konusu belgelerin de, suç ile uzaktan yak?ndan bir ilgisi bulunmuyormu?.
***

Bunlar, o k?sa sürede ve bir ç?rp?da duyduklar?m. Her bir san?k, bana durumunu anlatmak derdine dü?mü?tü. Gerçekten etkilendim. O çaresizlik içinde, bende çare ar?yor gibiydiler. Davan?n içeri?ine girecek de?ilim. Yaln?z ?unu bir kere daha ifade edeyim: Neden tutuksuz yarg?lama yap?lm?yor? Kar???k bir dava; sonunda birçok ki?i için mahkûmiyet karar? da ç?kmayabilir. Zaten itirazlar tutuklanmaya. Suçlananlar, ?imdiden cezalar?n? çekiyor. Ya beraat ederlerse ne olacak?

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri