forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

etyen_mahcupyanETYEN MAHÇUPYAN: ... oyunun merkezindeki Hürriyet'te kamuoyunu ikna eden bir 'de?i?imi' gerektiriyordu. Nitekim yay?n yönetmeni de?i?ti, AKP kar??tl???n?n militanl???n? yapan iki yazar? gönderildi ve sonunda da ba?yazardan kurtulundu. CHP'lile?en Hürriyet, aynen CHP'nin Önder Sav ve ekibini arkada b?rakmas?na paralel bir biçimde, devletçi safralar?n? atmaya çal???yor.

ETYEN MAHÇUPYAN'IN ZAMAN'DA YAYINLANAN YAZISI

Ça?da? medyan?n t?kand??? noktada...

Herhalde siyasi tarihimize ili?kin en ironik gözlemlerden biri, darbecili?in giderek 'sivil toplumcu' bir yön almas? olmu?tur. 1960 darbesi tümüyle askerin kendi iç operasyonuydu.

Sivil alandaki baz? insanlar olacaklar? önceden bilseler de askerin d??ar?dan kurumsal deste?e ihtiyac? yoktu. Siviller darbe sonras?n? me?rula?t?rmak için gerekliydi ve nitekim yarg?, üniversiteler ve medya bu amaçla kullan?ld?. Ancak Ergenekon dönemine geldi?imizde i?ler art?k eskisi kadar kolay de?ildi. Darbe birçok alanda çok yönlü ve çok katmanl? ili?kiler kurmay? gerektiriyordu. Bu ihtiyaç esas olarak medyay? önemli k?ld?, çünkü kendi inisiyatifiyle aktörle?me imkân? olan ve gündemi do?rudan etkileyen tek güç oydu. Dolay?s?yla sürekli darbe tehdidi alt?nda olan bir Türkiye'nin, 'merkez' medyan?n çok i?ine gelece?i tespitini yapmak hiç de zor de?il. Nitekim 28 ?ubat'la birlikte bu medya kendisini bir anda siyaseten s?n?f atlam?? gibi hissetti. Toplumun ve gündemin kalbini sanki avuçlar?nda tutuyorlard? ve bunun anlam?, siyasetin art?k 'merkez' medyan?n istedi?i yönde gidece?i veya en az?ndan bu medyan?n onaylamad??? siyasetlerin me?ruiyet kazanamayaca??yd?.

Ne var ki devlete bakarak toplumu anlamaya çal??an bu anlay??? bir sürpriz bekliyordu: Türkiye'nin muhafazakâr dünyas?nda 1990'lar?n ortas?ndan itibaren belirginle?en ve derinle?en de?i?im, nihayet demokrasiyi kendi ç?kar?na olarak alg?lamaya ba?lam??t?. Dahas? dindarlar?n özgüveninin artmas? ve Müslümanl???n küresel bir kimlik haline dönü?mesi, bu kesimin devletin pompalad??? milliyetçili?e olan gereksinimini de azaltm??t?. Buna küreselle?menin yol açt??? yeni kentle?me ve burjuvala?ma e?ilimi de eklenince ortaya evrensel de?erlerin sahipli?ine soyunan bir AKP ç?kt?. Bu partinin söz konusu de?erleri hakk?yla özümsedi?ini ve gere?ini yapt???n? iddia etmek mümkün olmasa da, mesele AKP'nin yetersizli?i de?il, kar??s?ndaki devletçi koalisyonun arkaikli?iydi. Nitekim AKP bugün halen 'ötekilerin' pespayeli?inin siyasi kar??l???n? almaya devam ediyor...

Dolay?s?yla, 2002 sonras? AKP'nin demokrasi içinde ala?a?? edilmesinin ne denli zor oldu?unun bilinciyle, darbenin ancak medya deste?i sayesinde gerçekle?ebilece?i tespitinin birle?ti?i bir dönem oldu. Öte yandan medya, kendi içinde çe?itleniyor ve 'merkezi' daralt?yordu... Böylece o merkez neredeyse tek ba??na Hürriyet gazetesine dönü?tü. Geçen 8 y?l, Hürriyet'in ça?da?l???n bayraktarl???na soyundu?u, AKP kar??tl???n? somutla?t?rd???, bu pozisyonu kendi içinde kat?la?t?rd???, bu u?urda aç?kça manipülasyonlar yapt??? bir dönem oldu. Böylece Hürriyet aktörle?ti ve bir anlamda CHP'lile?ti... AKP ile Do?an Grubu aras?ndaki mücadele, bu nedenle bir 'bas?n özgürlü?ü' meselesi de?il, do?rudan iktidar sava??d?r.

Ancak Ergenekon giri?imi beklenmedik bir biçimde Ergenekon davas?na dönü?ünce, askerin kolu kanad? kesiliverdi. Referanduma giden süreç ve yüzde 58 ise yarg? ile di?er devlet eksenli kurumlar?n darbeyi te?vik eden i?levlerini budad?. Bu durum Do?an Grubu'nun tepesindeki bulutlar?n giderek karard???n? ima ediyordu. Nitekim bugün Meclis'in gündemindeki vergi aff? ve neredeyse tüm gazete ve televizyon kanallar?n?n sat??a ç?kar?lmas?, Do?an Grubu'nun diz çöktü?ünü gösteriyor.

Do?an Grubu, bilerek ve isteyerek bir oyunun parças? oldu, bütün gücüyle o oyunu oynad? ve kaybetti... Bu noktadan ç?k??, oyunun merkezindeki Hürriyet'te kamuoyunu ikna eden bir 'de?i?imi' gerektiriyordu. Nitekim yay?n yönetmeni de?i?ti, AKP kar??tl???n?n militanl???n? yapan iki yazar? gönderildi ve sonunda da ba?yazardan kurtulundu. CHP'lile?en Hürriyet, aynen CHP'nin Önder Sav ve ekibini arkada b?rakmas?na paralel bir biçimde, devletçi safralar?n? atmaya çal???yor.

Soru, bu de?i?imin yönü ve içeri?inin ne olaca??d?r. Yan?t ise iyi niyetli bir temenni cümlesinden fazlas?n? hak ediyor. Yeniden topluma, K?l?çdaro?lu deneyine ve referanduma dönmemizi gerektiriyor. Çünkü ortada bir 'proje' var ve bu proje örne?in 'yeni Radikal'i de daha iyi anlamam?z? sa?l?yor.

http://www.zaman.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri