forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

kukla_medyaTAH?R GÖRO?LU - STAR

Osmanl?’n?n sonundan günümüze kadar yak?n tarihimize üç ku?ak birinci dereceden tesir etmi? Simavi ailesinin bas?n hayat?ndaki yeri, bas?n?n siyaset üzerindeki etkisini anlamak bak?m?ndan son derece ö?reticidir.

Merhum Turgut Özal’a 1988 senesinde düzenlenen suikast?n gündeme gelmesi ile Hürriyet gazetesinin eski sahibi Erol Simavi’nin de ad? yeniden gündeme geldi. Erol Simavi de cevaben bunu reddetti. Hatta Özal ile aras?n?n gayet iyi oldu?unu beyan etti. Erol Simavi, Simavi ailesinin tek önemli ferdi de?ildir. Simavi ailesi Türkiye’nin yak?n tarihine damga vurmu? birkaç aileden biridir. Bu aileler tarihleri ile birlikte bilinmedikçe, siyasal ve toplumsal hayat?n güç ili?kileri, parametleri eksik kavran?lm?? olacakt?r.

Erol Simavi ve Günayd?n gazetesinin sahibi a?abeyi Haldun Simavi ile bas?n dünyas?n?n krallar? gibiydi. Simavi karde?ler yaln?z bas?nda de?il, siyasi, iktisadi ve kültürel hayatta da söz sahibi idiler. Bu malum. Babalar? Sedat Simavi’in Hürriyet’in kurucusu oldu?u da biliniyor. Pek dikkat çek(il)meyen Sedat Simavi’nin babas?, Erol ve Haldun Simavi’nin büyükbabalar? Hamdi bey’dir. Sedat Simavi’nin dedesi Süleyman Pa?a, babas? ise Hamdi Bey’dir. Annesi Abdülhamit’in sadrazamlar?ndan Saffet Pa?a’n?n torunu Aliye Han?m’d?r. Hamdi Bey, Osmanl? ?mparatorlu?u’nun en buhranl? zamanlar?nda, V. Murat hastal???nda, veliaht Abdülhamit ile yap?lan pazarl?k esnas?nda olaylar?n tam anlam?yla içerisinde bulunmu?, Levent Çiftli?i’nde oturan Abdülhamit ile birkaç defa görü?mü?, veliaht II. Abdülhamid’in Mithat Pa?a ile olan gizli temas?n? sa?lam?? olan ki?idir. Sonras?nda Abdülhamit taraf?ndan Samsun’a (Canik) mutasarr?f tayin edilmi?, bir nevi sürülmü?tür.

Sürgün y?llar?ndan arta kalan

?ki y?l sonra Hamdi bey Samsun Mutasarr?fl???ndan, son görev yeri olan Sak?z Adas? Mutasarr?fl???na tayin edilerek vapurla ?stanbul’dan geçerken, Saray onun ?stanbul topraklar?na ayak basmas?na izin vermez. Küçük Sedat dad?s?n?n eline s?ms?k? yap??arak Be?ikta? aç?klar?nda demirlemi? olan vapura sandal ile gider. Babas?n? görmesi, elini öpmesi böyle mümkün olur. Bu an?, ailenin haf?zas?na nak?olmu? ve davran?? çizgisini etkilemi? olmal?. Amcas? Lûtfi Simavi Beyefendi idi. Hariciye Nezareti Tahrirat-? Hariciye ve Ümur-u  Mühimme-i Siyasiye müdürü  iken, ard? ard?na son iki Padi?ah Sultan Re?ad ve Sultan Vahidüddin’e ba? mabeyincilik yapan, Lûtfi Simavi Bey, Sedat Simavi’nin ortanca amcas? idi. Büyük amcas? ayan azas? ?ükrü Pa?a’d?r. Sedat Simavi, babas? Süleyman Pa?a o?lu Hamdi Simavi Bey’i (1848-1907) çocuk ya??nda iken kaybetmi?ti. Galatasaray Sûltanisi’nde velisi amcas? Lûtfi Simavi Bey’di. Do?u dillerinden gayr? Lâtince, Frans?zca, ?ngilizce ve Almancas? mükemmel olan Lûtfi Simavi Bey’in çocu?u yoktu. Sedat Simavi onun hem evlâd?, hem de ?ahsiyetine ümid ba?lad??? genç dostu idi. Demek ki biz Osmanl?’n?n sonundan günümüze kadar yak?n tarihimize üç ku?ak birinci dereceden tesir etmi? bir aileyi bahse konu ediyoruz.

‘Su kat?lmam?? Türk’

Sedat Simavi, uzun bir bas?n-yay?n hayat?n?n kendisine kazand?rd??? tecrübeden sonra 1946 y?l?nda Hürriyet gazetesini kuruyor. Bunun üzerine muhtelif yorumlar yap?l?yor. ?brahim Arvasi’nin yazd???na göre Sedat Simavi gazetenin kurulu?unda makine aksam? için gerekli mali deste?i Burla biraderlerden alm??t?r. ?brahim Arvasi ?öyle yazar “bundan otuz sene evvel, paran?n en k?ymetli zamanlar?nda (k?rkl? y?llar kastediliyor y.n.) Burla Biraderler kendisine bir milyon yedi yüz bin liral?k bir çek verdiler. ...Ayr?ca makineleri yenilenir... Kar??l???nda Yahudi-Mason ideolojisine hizmet etmesi istenir.”1 Bu sat?rlar do?rudan veri olarak al?nabilir mi? Hay?r. Ancak Sabahaddin Zaim’in “Bir Ömrün Hikâyesi”nde de, Yusuf Türel’den ?unlar aktar?lmaktad?r: “Hürriyet’in sahibi Erol Simavi’nin babas? Sedat Simavi son derecede fakirdi. Beylerbeyi’nde otururdu. Han?m? da rahmetli yengemin akrabas? olan Nebahat Han?m’d?. Sedat Simavi’nin bir ceketi, bir de pantolonu vard?. O zaman henüz kuru temizlemeciler olmad??? için elbiseler benzinle silinerek temizlenirdi. Han?m da pantolonu ayn? ?ekilde benzinle silmi?, sonra da ütüyü üzerine sürünce pantolon birden parlam??. Kad?nca??z?n saçlar? tutu?mu? ve bu ?ekilde vefat etmi?.”2 Bu yaz?lanlar do?ru ise sermayenin Burla Biraderler’den veya ba?ka bir yerden gelmesi olmayacak bir ?ey de?ildir. Zikretmek gerekir ki Simavi ailesi bu söylenenleri kesin bir dille reddetmi?tir. Ve bilinmesi gerekir ki, Sedat Simavi Hürriyet’i ?smarlama ç?karm?? de?ildir. Çünkü nevzuhur bir ?ahsiyet de?ildir. Hürriyet’ten önce, matbuat hayat?nda 25 senelik geçmi?i vard?. Sedat Simavi sermayede kimsenin hissesi olmad???n?, kendisinin “su kat?lmam?? Türk” oldu?unu vurgulam??t?r.

Muhafazakar a??!

Elbette ki?ilerin kendi beyanlar? dikkate al?nmal?d?r. Zikretmek gerekir ki Simavi ailesi ise bu söylenenleri kesin bir dille reddetmi?tir. Burla Biraderler’in makineleri üreten ABD firmas?n?n Türkiye mümessili olmas? sebebi ile makinelerin onlardan sat?n al?nd???n?, paras?n?n son kuru?una kadar ödendi?ini, kendilerine tenzilat dahi yap?lmad???n? söylemektedirler. Simavi ailesi kendilerine isnat edilen “dönmelik” suçlamas?n? da reddetmektedirler. Aile ?ecerelerinin aç?k oldu?unu ve Müslüman ve Türk olduklar?n? söylemektedirler. Esasen Yahudilik ve dönmelik meselesi Türkiye’de son dönemde z?vanadan ç?k(ar?l)m??t?r.

?unu söyleyelim ki, önemli olan ki?ilerin tarihte oynad?klar? roldür. Ki?ilerin kökeni oynad?klar? rolle irtibat? varsa önemlidir. 10-15 sene öncesine kadar bu gibi konularda (Masonluk, Tap?nak ?övalyeleri, Siyonizm v.s.) birkaç kitap güçlükle bulunabilirken, bugün ortalama bir kitapç?n?n üç-dört raf?n? bu kategorideki kitaplar i?gal ediyor. Acaba burada ciddi bir dü?üncenin “saçma” derekesine indirgenerek, hakikatin gölgelenmesi kast? aramak gerekmez mi?

Yeniden Sedat Simavi’ye, Zekeriya Sertel ile aralar?nda geçen bir hadiseye de?inerek dönelim. Sahibi oldu?u Tan gazetesi ba??na y?k?lan Zekeriya Sertel, geçimini sa?lamakta s?k?nt?ya dü?üyor. Sedat Simavi’ye i? için ricaya gitti?inde Sedat Simavi’nin Sertel’i geri çevirdi?ini yazmak gerekiyor. Zekeriya Sertel destek istemek için Sedat Simavi’ye geldi?inde, Sertel’in anlat?m?na göre, Simavi i? vermeye yana?mam??t?r. Bunun devlet taraf?ndan Sertel’in üstünün çizilmi? olmas?yla irtibat? oldu?u aç?kt?r.

DP iktidar?nda Sedat Simavi’nin ?stanbul’un fethinin 500. y?l?n?n kutlanmas? için ?srarc? oldu?unun da bilinmesi gerekiyor. Evet, ?stanbul’un fethi kutlamalar?, özellikle sa?-muhafazakâr cenah?n ‘alamet-i farika’s?d?r. Laik ulus-devlet paradigmas? yeterli olmad???nda sürece muhafazakâr a?? yap?l?yor. Özellikle sa?-muhafazakâr cenaha son derece tabii ve gerekli gibi gözükse de Osmanl?’da ?stanbul’un fethi kutlamalar? diye bir ?ey olmad???n? hat?rlatmak gerekiyor.

Sedat Simavi’nin 1953 y?l?nda ölümü sonras?nda Hürriyet’in ba??na, o?ullar?, Haldun ve Erol Simavi geçmi?tir. Do?al olarak 27 May?s destekleniyor. Sonras?nda Talat Aydemir olay?na Erol Simavi’nin dahli vard?r. Man?etlerinden demokrasi inmezken, Erol Simavi darbecilerle ili?ki içindedir.  27 May?s sonras? ba?ar?s?z darbe giri?imi neticesi as?lan, Çerkez kökenli Talat Aydemir cuntas? ile Erol Simavi’nin irtibatl? oldu?unu genel müdürü Necati Zincirk?ran anlat?r. “Saat 21.30’da Dünya gazetesinin müdürlerinden Hayri Alpar gazeteye geldi. Bana ‘Yanl?? bir i? yap?yorsun, hem kendini hem de gazeteyi tehlikeye sokuyorsun. De?i?tir bu man?eti’, dedi. Tepem atm??t?. ‘Sen kimden yanas?n’ diye ba??rd?m...  Salondan ç?karken kula??ma ‘Erol Bey de bu i?in içinde’ demez mi.”3 Ve 12 Mart sonras? Hürriyet’in genel yay?n yönetmeninin Orhan Erkanl? oldu?unu da not etmek gerekir. Orhan Erkanl?, 27 May?s’? gerçekle?tiren subaylar aras?ndad?r ve 27 May?s sonras? kurulan MBK üyesidir.

Siyasete yön veren bas?n

12 Mart sürecinde, 9 Mart Cuntas?’n?n bas?n içerisindeki irtibatlar?ndan biri gibi gözükmektedir. Erol Simavi’nin önce Talat Aydemir Cuntas? ile irtibatl? olmas?, sonra Orhan Erkanl?y? Hürriyet’in genel yay?n yönetmenli?ine getirmesi, dikkate de?er bir husustur. Yine ?lhami Soysal’da geçen bir bahsi zikretmekte de fayda var.

Erol Simavi, Alpaslan Türke?’in kendilerine Mason olmak için müracaat etti?ini söyler. Emin Çöla?an ile mülakat?nda Erol Simavi 27 May?s’?n kudretli albay? Türke?’ten,14’lerin tasfiye edilmeden önceki -iç darbe- plan?n? ve destek talebini dinler. Söz Masonlu?a gelir. “Bana Masonlu?u anlat?n, dedi,  anlatt?m. Ben de olay?m, demez mi? Kendimi yine tutamad?m: ‘O kadar kolay de?il albay?m’ deyiverdim.”4

1964 y?l?n?n Kas?m ay?nda AP Genel Ba?kan? Org. Rag?p Gümü?pala, Ortaköy Lido otelinde beklenmedik bir ?ekilde ölüyor. Bunun üzerine, Sadettin Bilgiç ve 27 May?s’?n tasfiye etti?i Hava Kuvvetleri eski Komutan? Org. Tekin Ar?burun’a kar?? Haldun Simavi’nin de destekledi?i Süleyman Demirel AP genel ba?kan? oluyor.

Lakin 12 Mart’a do?ru Demirel ile Haldun Simavi’nin aras?na karakedi girmi?, i?ler tersine dönmü?tür. Haldun Simavi 12 Mart’a do?ru gelirken dönemin ba?bakan? Süleyman Demirel ile de u?ra?m??t?, ki bu 12 Mart’?n sebepleri aras?nda say?l?r. Haldun Simavi’nin yal?s?ndaki mürebbiyenin ?ngiliz gizli servis eleman? oldu?u bizzat Demirel taraf?ndan iddia ediliyor. Bunu Demirel’in 12 Mart öncesi SSCB ile iktisadi ili?kileri geli?tirmesi ile bir arada dü?ünmek mümkündür. Daha aç?kças?, Necati Zincirk?ran, “12 Mart’a biraz da biz sebep olduk” diye yazar. ?fade abart?l? gözükse de gerçe?in tamamen d???nda de?ildir

Gazetecilik baba mesle?i

Nihayetinde bizim bas?n hayat?m?z 80’e kadar Cumhuriyet gazetesi, Karacanlar?n Milliyeti, Simavilerin Hürriyet ve Günayd?n’? ve kervana sonradan kat?lan Kemal Il?cak’?n Tercüman’?ndan ibaretti. Seksen sonras? Özal ile bas?n da medyaya dönü?erek çe?itlendi. Bu dönemde ?zmir ‘e Yeni As?r gazetesinin sahibi Dinç Bilgin Sabah’? alarak bas?ndaki bu yeknesakl??? k?rd?. Ard?ndan,  TGRT ve Uzanlar da kervana kat?l?nca yeknesakl?k tamam?yla k?r?ld?. Burada bir de Asil Nadir’in 1988 y?l?nda Günayd?n gazetesini sat?n al?p bas?n dünyas?na girmesini ayr?ca not etmek gerekiyor. Burada da Özal’?n rolü bilinmektedir. Asil Nadir küresel ölçekte “oyun oynamaya” kalkt???nda Londra’n?n h??m?na u?ram?? doland?r?c?l?kla suçland???ndan ?ngiltere’den kaçmak durumunda kalm??t?. Türkiye’de de Erol Simavi’nin kar??s?nda fazla dayanamam?? bas?ndan çekilmi?tir. Zaten Milliyet, Ercüment Karacan’dan, Ayd?n Do?an taraf?ndan 1979’da sat?n al?nm??t?. O?lu Ömer Karacan, Sabah gazetesindeki bir röportaj?nda, babas?n?n Abdi ?pekçi’nin öldürülmesinden tedirgin oldu?unu ve gazeteyi satarak bas?n dünyas?n? terk etti?ini söyler. Ve nihayet eskinin yeni kar??s?ndaki de?i?iminde tamamlay?c? ad?m olarak benzer bir ?ekilde Hürriyet’in Genel Yay?n Yönetmeni Çetin Emeç 1990 y?l?nda öldürülür. Cinayet ?slamc? bir örgüte maledilir. Sonras?nda Erol Simavi Hürriyet’i Ayd?n Do?an’a satacakt?r. Erol Simavi’nin eskiden beri birçok ki?i ve çevre ile aras?n?n sorunlu olmas? yaln?z kalmas?na ve Hürriyeti satmas?na sebep olmu? olabilir. Nihayetinde Hürriyet el de?i?tirmi? ve Ayd?n Do?an Simavi’nin yerine bas?n?n yeni imparatoru olmu?tur.

Bas?n?n tek i?inin kamuya do?ru haber vermek olmad???n? anlamak için daha fazlas?n? anlatmaya herhalde gerek yoktur.

tahirguroglu@gmail.com

1 ?brahim Arvasi, Tarihi Hakikatler, Biyografi Net Yay. 2005

2 Sabahaddin Zaim ,Bir Ömrün Hikâyesi  ??aret yay. Sh. 306

3 Necati Zincirk?ran Hürriyet ve Simavi

?mparatorlu?u  sh116-117

4 ?lhami Soysal’?n “Dünyada ve Türkiye de

Masonluk ve Masonlar”  Emin Çöla?an’?n Erol Simavi ile mülakat?ndan sh. XXXI

http://www.stargazete.com/

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri