forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

UMUR TALU'DAN AYDIN DO?AN'A: HAD? Y?NE YAPTIRIN O HABER?...

Aktif .

Ertu?rul Bey Hürriyet’i ile Zafer Bey Sabah’? ve cumhuriyetçi, demokrat yazarlar?, “yanda? medya” disiplini içinde, “Çiller’in ABD’deki serveti”ni sansürlerken, “servet” Milliyet’te man?etti; Say?n Erdo?an ve Say?n Do?an! Y?llar sonra, Say?n Do?an bana k?z?p bir mektupta ?unu bile yazabilmi?ti: “Zaten Çiller haberini sen de?il, ben yapt?rd?m!” 

UMUR TALU'NUN YAZISI


Edelman utanc? 1

?ki tane “Eski ABD Büyükelçisi Edelman” yaz?s? var. Biri size uymuyorsa sadece teki sizin olabilir! 

En kritik zamanda, Irak i?galinde, ABD mal? tezkereyi geçirmemi? Türkiye’de büyükelçiydi.

Bush yönetimi ?ahin kanad? Cheney-Perle-Feith vesairenin kaba “So?uk Sava?”, anti-komünizm, anti-?slam uzant?s?yd?. Hala öyle!

Kökeni elbet bir yana; ruhu, beyni, eylemi ?srail “yeni sa??”n?n handiyse ?rkç? saflar?na adanm??t?. Hala öyle!

Ama çok çal??kand?!

ABD’ye, Bush’a, ?srail’e muhalif yazanlar?n üstüne “antisemit” diye ko?tururdu. Hala öyle!

Özellikle Ankara gazetecilerinden “utanç medyas? grubu” kurmu?tu. ?stanbul’da kimi yönetmenle de nerdeyse kanka m?yd? ne!

Bu tipleri çok s?k kullan?rd?. Hem haber yazd?rarak; hem de, Wikileaks’den anla??l?yor ki, muhbir yaparak!

Bu hususlarda benim göz a?r?md?; ben de onun ba? a?r?s?!

Hiç fark etmiyordu; yazd???m gazeteye de s?z?yor, en büyük grubu zaten dolduruyor, bir bakm??s?n?z solu?u “Pensilvanya Time”da bile al?yordu.

Bana tsunami sald?r?s?n? oradan yapm??t? mesela.

Sabah’ta tam 5 yaz? ve NTV’de bir programla, 2005 tsunami felaketinde ABD “erken uyar? sistemi”nin, oralardaki askeri üsse bile bildirdi?i halde, Hindistan ve Sri Lanka’ya haber vermedi?ini, binlerce insan? ölümün dalgalar?na terk etti?ini ?srarla belirtmi?tim.

Abuk sabuk suçlamalardan sonra o gazetede itiraf ediverdi asl?nda: 26 ülkeye haber vermi?ler; onlara verememi?ler. Çünkü onlar sisteme üye de?illermi?!

Buna cevaben “??te bu kadar basit, bu kadar k?y?c?!” yazm?? ve muhatab? yerli gazetecilerin onun kar??s?nda soluksuz ve sorusuz kalmas?na çok k?zm??t?m:

“Bu i?lerden sorumlu alt komite ba?kan? ABD’li Senatör Snowe bile ‘Neden haber verilmedi?’ sorusunu Kongre’ye ta??rken, bir gazeteci inatla ‘Neden, neden’ diye sorabilmeli. Ki elçi de elçili?ini bilsin!”

Bu elçi, tezkere kabul etmemi?, halk? “yüzde 80 ABD ve i?gal kar??t? olmu?” Türkiye’nin burnunu sürtmeye yeminliydi. Ankara’da da, Washington’da da, ?srail’de de!

?imdi yazacaklar?m, onun yazd??? raporlar gibi birer iddia tabii:

Bence…

Bu Edelman çok ilginç bir döneme denk dü?tü.

Bence, çok ilginç bir dönem bu Edelman’a denk dü?tü!

Darbe tasavvurlar? yap?ld???; yüzde 80 i?gal kar??tl???nda birlik ve beraberlik halinde bir milleti tekrar birbirine sokan eylemlerin, cinayetlerin yeniden ivme kazand??? dönem!

Belli ki raporlar?yla da Washington’un temkinli odaklar?n? bir darbenin me?ruiyetine inand?rmaya epey u?ra?m??.

“Edelman utanc?”n? nice asker ki?i, nice gazeteci, nice iktidar Truva at?, nice bürokrat, diplomat filan da payla??yor.

Bir gün hepsi Wikilenecek belki de! Böyle galiba: Her faninin kiri bir gün Wiki’yi tadacak! 

Edelman utanc? 2

Gelelim Edelman’?n “Wikileaks” yüzüne!

As?l niyetini ve t?ynetini yukar?da ç?tlatt?m zaten.

Ama sonuçta ABD’de yüksek düzeyde raporlanm??, ?imdi dünyaya saç?lm?? belgeler var. ?çindekiler ister dedikodu, ister iddia, ister tüyo.

Özellikle “?sviçre hesaplar?” gibi ?eyler.

Siyasette, devlette bunlar gölgedir. Ortadan kalkmas? için dürüst, inand?r?c? aç?klama ve bilgi ister. Mesela, “Clinton özür diledi”  diye geçi?tirilmez. ?ki Clinton, k?smen Obama dönemlerinde de “üst düzey devlet görevlisi” bir ?ah?s bu! Dost ve müttefikten hesab?n? sorars?n?z.

Ba?bakan’?n birkaç gün sonra, bunlar? sert biçimde yalanlamas? ve ABD için “Özür yetmez” demesi, gerçi ABD’de o özrü hemen kabul etmi? D??i?leri Bakan?’n? epey gölgeledi ama, do?rusu bu. Hele davalar aç?l?yorsa en do?rusu!

Hayat ayr?ca, gölgelerin Meclis’te ve gazetecilikte ara?t?r?lmas?n? bekler. Öyle kes yap??t?r kullan?lmamas?n?; ama sansür edilmemesini de bekler.

Diyeceksiniz ki, daha çok bekler! 

***

Sadece bir ba?bakan?n de?il, herhangi bir insan?n “iftira kar??s?nda” öfkelenmesi do?al. Ama bir ba?bakan, “Bunlar? iddia eden biri ?imdi Ergenekon san???” diye gürledi mi…

Hem önemli bir davay?, yarg?y? kafadan gölgeler…

Hem o davan?n konusu olmad??? san?lan bir ?eyle dava aras?nda illiyet kurmu? olur…

Hem de Türkiye’de birinin ortaya atmad???, dünyada orta yere saç?lm?? “iddialar” üstüne Türkiye’de gözda?? vermi? olur.

Hakl?d?r; böyle iddialar ispatlanmay? bekler. Ara?t?r?lmay?, belgelenmeyi bekler. En çok da gazetecilikten bekler.

Aksi, çok haks?zl?k olur! Herkese. Belgesiz iddialar?n muhatab?na da, ama serveti man?et olabilmi? ve sonra o gazetecileri kovdurmak için (biri benim) çok u?ra?m??sa da, bu kadar aç?k gözda?? vermemi? eski bir ba?bakana da ay?p olur! Gazetecili?e de ay?p olur!

Çünkü bu ülkede, o ba?bakan?n serveti Milliyet’te, man?et ne kelime, kaç gün tam sayfa belgeliydi 1994’te! Meclis ve hükümet sars?lm??t? en az?ndan.

Ertu?rul Bey Hürriyet’i ile Zafer Bey Sabah’? ve cumhuriyetçi, demokrat yazarlar?, “yanda? medya” disiplini içinde, “Çiller’in ABD’deki serveti”ni sansürlerken, “servet” Milliyet’te man?etti; Say?n Erdo?an ve Say?n Do?an!

(?ki Bey de yüksek sansürlü gazetecilik ihtisaslar?yla Say?n Do?an’?n sa? kollar? oluverdi!)

Y?llar sonra, Say?n Do?an bana k?z?p bir mektupta ?unu bile yazabilmi?ti: “Zaten Çiller haberini sen de?il, ben yapt?rd?m!”

Öyleyse, içimden ?imdi ?öyle demek geliyor:

Art?k ben ne yönetmenim, ne rahmetli Turan Yavuz gibi ko?turaca??m iyi muhabir arkada?lar?m var yan? ba??mda; sizinse sadece Milliyet de?il, bir sürü gazete, TV, yönetmen ve eleman?n?z var. Hadi yine yapt?r?n haberi; yine ç?nlas?n tribünler; yine çals?n sazlar, oynas?n k?zlar!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri