forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soru_isareti_gazete?brahim Karagül: Türk medyas?nda CIA'n?n parmak izlerini merak etmeye devam edece?iz. Ta ki, düdü?ü çalanlarla ilgili yeni bir kitap yay?nlanana kadar. So?uk Sava? döneminde sol gruplar? ve ki?ileri kullananlar bu sefer muhafazakar ki?ileri ve çevreleri kullanm?? olabilirler mi?


?BRAH?M KARAGÜL'ÜN YEN? ?AFAK'TAK? YAZISI

Medya dünyas?nda CIA'n?n parmak izi

Tam alt? y?l önce, 10 Haziran 2004'te burada bir uyar? yapm?? ve can al?c? bir soru sormu?tuk: "Bu sefer düdük Müslümanlar için çalabilir. Yeni kültürel So?uk Sava?'ta CIA kimleri finanse ediyor?" Alt? y?l sonra, baz? bilgiler, notlar d??ar? s?zd? ve o soru anlaml? hale geldi. Bize göre vakit çok erken geldi. Söz konusu tart??man?n çok daha sonralar? yap?laca??n? öngörüyorduk. Ancak Wikileaks s?z?nt?s? bir çok tart??may? oldu?u gibi, bu konuyu da öne çekti.

?ngiliz gazeteci ve tarihçi Frances Stonor Saunders; "Who Paid the Piper: The CIA and the Cultural Cold War" (Paray? Verdi Düdü?ü Çald?. Do?an Yay?nc?l?k) adl? kitab? yay?nland??? zaman, So?uk Sava? dönemindeki kültürel sava??n bütün boyutlar?, CIA'n?n kültür dünyas?n? nas?l finanse etti?i gözler önüne serildi.

2. Dünya Sava?? sonras? ABD ile Sovyetler aras?nda ba?layan ve 1990'lara kadar süren So?uk Sava?'?n kültürel propagandaya dönük ?ifreleri ortaya ç?k?nca, asl?nda kitlelerin nas?l bir operasyonla kar?? kar??ya oldu?unu anlad?k.

So?uk Sava? sonras?nda Müslüman ülkelere yönelen bu kültürel sava? sonras?nda düdük çald???nda ne tür ac? gerçeklerin ortaya ç?kaca?? çok önemliydi. ??te bu dönemde, ?slam dünyas?na yönelen kültürel sava??n boyutlar? konusunda ciddi biçimde dü?ünmeliydik.

Kitapta CIA'in ayd?nlar?, yazarlar?, akademisyenleri, medya mensuplar?n?, sanatç?lar?, ?airleri ve müzisyenleri nas?l kulland???na dair önemli bilgiler veriyor. Marshall Plan? ile paralel yürütülen çal??ma çerçevesinde, Jackson Pollock, Irving Kristol, Andre Malraux, Reinhold Neibuhr, George Orwell, Bertrand Russell, Stephen Spender, Arthur Schlesinger Jr., Arnoldo Toynbee, Vladimir Nabokov, Jean-Paul Sartre, Herbert Spencer gibi daha birçok yazar?n CIA taraf?ndan finanse edildi?ini ö?reniyoruz.

Gazete, dergi, kitap ve radyolar?n nas?l kullan?ld???, Orwell'?n "1984" ve "Hayvan Çiftli?i" gibi kitaplar?n?n CIA taraf?ndan bas?l?p da??t?ld???, yine CIA'n?n "demokratik sol" gruplar? komünizme kar?? kulland??? ve bu çevrelerin yay?nlar?n? finanse etti?i, sinemaya büyük paralar aktar?ld???, onlarca dergi ç?kar?ld???, Amerikan yemek kültürünün, giyiminin, ?ark?lar?n?n ve sanat?n?n te?viki için kültür merkezlerinin, sineman?n, tiyatronun desteklendi?i anlat?l?yor.

CIA'n?n gizlice para deste?i verdi?i Çehov Yay?mc?l?k ?irketi arac?l???yla Çehov'un yap?tlar? büyük ölçüde çevrildi ve da??t?ld?.

Berlin'deki Amerika-Hauser'de CIA'n?n önerisiyle Lillian Hellman'?n, Eugene O'Neill'in, Thornton Wilder'in, Tennessee Williams'?n, William Saroyan'?n, Clifford Odets'in, John Steinbeck'in oyunlar?n?n sunuldu?u gibi..

Kültürel Özgürlük Kongresi, otuz be? ülkedeki bürolar?yla yüklü miktarda para ak?tarak ,"kültürel so?uk sava?"? yürütüyordu. Almanya'da Der Monat, ?ngiltere'de Encounter gibi dergiler ç?kar?l?yordu. CIA'n?n kalesi Encounter, 1953'te ba?lad??? yay?n?na 1990'da son verdi. So?uk Sava?'?n ba?lang?ç ve biti? tarihleri bunlar.. Art?k böyle bir yay?na ihtiyaç yoktu. New York Times 1977'de 1000 kadar kitab?n yay?m?nda CIA'n?n pay? oldu?u iddias?nda bulundu.

Peki bu yeni dönemde nas?l bir proje yürütülüyordu? Türkiye dahil, Müslüman ülkelerdeki kültürel sava?a ili?kin ne biliyorduk? Bir gün gelecek, düdük çalanlar?n s?rlar? ortaya ç?kacak ve bizler de ö?renecektik. Hem de büyük bir hayal k?r?kl??? ve ?a?k?nl?kla...

So?uk Sava? bitmi?ti ve yeni tehditler söz konusuydu çünkü. ?lgi, yo?unluk ve para art?k bu bölgeye ak?yordu. Siyasetin, askeri güvenlik projelerinin d???nda kültür, sanat, edebiyat dünyas?na, sivil toplum kurulu?lar?na ve medyaya yönelik operasyonlar yürütülüyordu. Amaç, büyük bir dönü?ümdü, bunu biliyorduk. Ancak operasyonda rol alanlar?n kimlikleri için daha çok bekleyecektik.

Gerçekten de bu dönemde Fas'tan Endonezya'ya uzanan ku?akta yürütülen kapsaml? operasyonun yan? s?ra, dönemsel projeler, kamuoyu çal??malar? yap?l?yor ve medya etkin biçimde kullan?l?yordu. Irak i?gali döneminde, kitlelerin direncini k?rmak için bir çok ülkede milyon dolarl?k projeler yürütüldü, Türkiye buna dahil.

Bu paralar nereye, kimlere gitti, elbette bilmiyoruz. Ama bu ülkede, ülkelerde tüketildi. Birileri, perdeleme çal??malar? için inan?lmaz çaba sarfediyordu. ??gal ve sald?rganl??a dönük her tepki, ele?tiri ?iddetli kar?? görüyor, etkisizle?tiriliyor, o ki?i ve çevre de?ersizle?tiriliyordu.

Can al?c? sorular ?unlard?:

Dolarlar nerelere aktar?ld?? Projeler için kimler kullan?ld?? Türk medyas? bu projelerden ne ölçüde etkilendi? CIA ad?na perdeleme yapanlar kimlerdi?

Wikileaks belgeleri baz? tart??malar? erkene ald?. ABD'nin Ankara eski Büyükelçisi Eric Edelman'la ilgili tart??ma gibi. Ancak kimlerin o dönemde kuryelik, tetikçilik yapt???, kimlerin nas?l ödüllendirildi?i, kimlerden düzenli notlar al?nd??? belki de yeni yay?nlanacak belgelerde olmayacak, sansürlenecek.

Türk medyas?nda CIA'n?n parmak izlerini merak etmeye devam edece?iz. Ta ki, düdü?ü çalanlarla ilgili yeni bir kitap yay?nlanana kadar. So?uk Sava? döneminde sol gruplar? ve ki?ileri kullananlar bu sefer muhafazakar ki?ileri ve çevreleri kullanm?? olabilirler mi?

Bunu çok merak ediyorum...

http://yenisafak.com.tr/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri