forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

etyen_mahcupyanEtyen Mahçupyan: CHP'yi iktidara ta??ma veya ortak etme stratejisinin en kritik aya?? medyad?r, çünkü ?u anki entelektüel zafiyeti içinde CHP'nin kendi ba??na bunu becerme ihtimali bulunmuyor. Medyan?n yapmas? gereken ise CHP'nin neredeyse hiçbir ?ey yapmadan bir tür 'karizmaya' sahip olmas?n?n sa?lanmas?. Bu projenin ta??y?c?s? 'geni?letilmi? Do?an Grubu' olacak. Art?k kimse söz konusu i?levi tümüyle Hürriyet Gazetesi'nden, hatta sadece Do?an Grubu'ndan beklemesin...ETYEN MAHÇUPYAN'IN ZAMAN'DA YAYINLANAN YAZISI

CHP'ye uygun medya


E?er AKP'yi bu seçimlerde iktidardan dü?ürmek gibi bir amac?n?z olsayd? nas?l bir strateji önerirdiniz? Sonuçta daha fazla oy almak gerekti?ine göre önce muhalefetin ba??n? çeken partinin bir çekim merkezi olmas?n? sa?lamak gerekirdi.

Buna ba?l? olarak, i?lerin nas?l gitti?ini de?erlendirip, belki son kertede ba?ka bir partiyle anamuhalefetin seçim ittifak? yapmas?n? dü?ünürdünüz. Öte yandan AKP'nin oylar?n?n, muhalefetten ba??ms?z olarak dü?ürülmesi çok iyi olurdu... Bu ise AKP'nin yanl?? yapmas?n? ve tabii bu yanl??lar?n görünür olmas?n? gerektirmekte. Ayr?ca iktidar? yanl??a sevk edecek türden zorlamalar da i?e yarard?.

Bu ihtiyaçlar seçime giden süreçte CHP'ye güçlü bir medya deste?inin ortaya ç?kaca??n? ima ediyor. Çünkü hem 'yeni CHP'nin allan?p pullanmas?, hem muhtemel ittifaklar?n pi?irilmesi, hem de AKP'nin y?prat?lmas? ancak medya sayesinde olabilir. Üstelik bu 'y?pratma' meselesinin do?as? da medyay? daha i?levsel k?l?yor. Çünkü halen ve önümüzdeki dönemde de AKP en reformcu parti olmay? sürdürecek gibi gözüküyor. Di?er bir deyi?le iktidar? siyasi aç?dan y?pratmak hiç de kolay de?il. Ancak AKP'yi do?rudan toplumla kar?? kar??ya getiren olaylar farkl? imkânlar sunuyor. Örne?in son ö?renci olaylar?nda oldu?u üzere, polisin akla ziyan, müdanas?zca ve gaddarca davranmas?n?n faturas? do?al olarak hükümete ç?kacakt?r. CHP destekçisi medyan?n i?i bunu olabildi?ince büyütmek ve zamana yayarak gündem olu?turmak ?eklinde olacakt?r. Böylece polisin davran???ndan onun zihniyetine, buradan da AKP'nin zihniyetine geçi? yapman?z mümkün. ?ktidar? topluma kar?? duyars?z olarak gösterebilece?iniz her durumun, o partinin oylar?nda bir azalma etkisi, ama daha da önemli olarak muhalefetin çekim gücünü art?raca?? aç?kt?r.

K?sacas?, CHP'yi iktidara ta??ma veya ortak etme stratejisinin en kritik aya?? medyad?r, çünkü ?u anki entelektüel zafiyeti içinde CHP'nin kendi ba??na bunu becerme ihtimali bulunmuyor. Medyan?n yapmas? gereken ise CHP'nin neredeyse hiçbir ?ey yapmadan bir tür 'karizmaya' sahip olmas?n?n sa?lanmas?. Bu durum, kar??m?za 'yeni CHP'ye uygun, onun yans?mas? gibi ele al?nabilecek bir 'yeni medya' ç?karmaya aday. Bu projenin ta??y?c?s? 'geni?letilmi? Do?an Grubu' olacak. Art?k kimse söz konusu i?levi tümüyle Hürriyet Gazetesi'nden, hatta sadece Do?an Grubu'ndan beklemesin... Baz? di?er gazete ve televizyonlar?n kat?l?m?yla birlikte, daha yayg?n, payla??lm?? ve dolay?s?yla birikimli etki yaratabilecek bir medya platformundan söz etmi? oluyoruz.

Ancak yeni i?levleri eski yüzlerle yapmak çok ak?ll?ca olmaz... Dolay?s?yla CHP yanda?? medyan?n bir 'yüz de?i?imi' geçirmesi, farkl? bir 'karizma' sunmas? beklenir. Bu yeni yüzler muhtemelen genç, dinamik, bilgili, zeki, sempatik ve ayn? zamanda olgun birer 'ki?ilik' olarak sunulacaklard?r. Kendini aktörle?tirme, toplumla s?cak ba?lara sahip olundu?unu gösterme, analizden ziyade çarp?c? tespitlere dayanma, olaylar?n magazinel detaylar?n? öne ç?karma, bu 'yeni gazetecili?in' yöntemi olacakt?r.

Üstlenilen misyon ise basittir... CHP'nin 'takdire ?ayan' de?i?im dinami?ini vurgulamak, seçim aritmeti?inde çok önemli olan Kürt meselesinin ta??y?c?s? olarak görünmek ve AKP kar??tl???n? konsolide edebilecek örnekler ve tespitler üzerinde yo?unla?mak... Ancak bütün bunlar AKP'nin muhtemel iktidar?n?n engellenmesi aç?s?ndan bak?ld???nda hâlâ fazlas?yla yüzeysel kalmakta, çünkü laik kesimin 'siyasi' duru?u esas olarak siyasi içeri?e de?il psikolojik alg?lara dayan?yor. Bu nedenle laik kimli?in 'yeniden yarat?lmas?', CHP deste?inin bir kimliksel dayan??maya dönü?türülmesi gerekiyor. Çünkü ancak o zaman siyasi alandaki çabalar?n kar??l???n?n bir toplumsal hareket olarak al?nmas? mümkün. Ancak bu projenin önemli bir handikab? var: Laik kesimin parças? olan demokratlar bu süreçte AKP'ye yak?n duruyorlar ve tart??malar laik çekirde?in her geçen gün eprimesine neden oluyor. Dolay?s?yla bu laik çekirde?i 'koruma alt?na' alacak ve ayn? zamanda demokratlar?n etkisini püskürtecek bir laik kategorisine ihtiyaç var. E?er 'yeni medya' söz konusu kategori üzerine oturtulursa, projenin de mant?kl? ölçülerde hayata geçmesi mümkün olabilir...

Nitekim ortal?kta dolanan 'endi?eli modern' laf?n?n hikmeti de bu. Yap?lmak istenen, bu marjinal grubu bir 'm?zrak ucu' gibi kullanarak CHP'nin taban?n? daha kabul edilebilir k?lmak ve davetkâr bir zemine dönü?türmektir. Ne var ki bu proje esasl? bir entelektüel kapasiteye de muhtaç ve görünen o ki buradaki zafiyet belirleyici olacak.

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri