forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

GAZETEC?LER?N REKLAMLARDA OYNAMASI DO?RU MU?

Aktif .

Gazeteciler reklamlarda oynamal? m?? Bu etik midir? Son günlerde Cüneyt Özdemir ve Güntekin Onay'?n reklamlarda oynamas? tart???l?yor. Milliyet yazar? Mehve? Evin'e göre gazetecilerin reklamlarda oynamas? yanl??...


MEHVE? EV?N'?N M?LL?YET'TE YAYINLANAN YAZISI

Reklam y?ld?z? gazeteciler

Gazeteci, bir reklam?n y?ld?z? olabilir mi? Uzun zamand?r gündemde olmayan bu soru, Cüneyt Özdemir ve Güntekin Onay’?n reklamlarda oynamas?yla tekrar gündemde... 
Özdemir, bir bankan?n reklam?nda, Onay ise lastik reklam?nda boy gösterdi. Ancak bir ?irketin reklam yüzü olan ilk gazeteci-televizyoncu onlar de?il. Ne de olsa y?llar önce abileri bu yolu açm??t?.
Hat?rlarsan?z, google’?n hayat?m?zda olmad???, özel televizyonlar?n yeni yeni p?t?rakland??? 90’l? y?llar?n ba??nda, Mehmet Ali Birand bir sigorta reklam?nda oynam??, ortal?k y?k?lm??t?... 
Daha sonra Selahattin Duman beyaz e?ya reklam?nda, 90 Dakika’n?n zirvede oldu?u y?llarda Ha?met Babao?lu-H?ncal Uluç-rahmetli Kenan Onuk üçlüsü de bir çay markas?n?n reklam?nda yer ald?. 
Duman, mizahi uslubuyla çok sevilen bir yazar oldu?undan hiç ele?tirilmedi. Babao?lu-Uluç çifti de büyük tepki çekmedi.
O zamanlar twitter da yoktu! Klavyenin önüne geçen, takma isimle istedi?i gibi dö?enemiyordu...  

Televizyon ?ahsiyeti
Sorumuza dönelim... Gazetecilik eti?i aç?s?ndan net bir yan?t vermek güç. Ne de olsa sayd???m?z tüm isimler, gazeteci kimliklerinden ziyade televizyon ?ahsiyetleri olmalar? nedeniyle reklam y?ld?zl???na ad?m att?. 
Hepsi, ?ov dünyas?n?n içinde. Ayr?ca haber sunuculu?u yapanla spor yorumcusu olan? ay?rt ederek “evet bu ki?i reklamda oynayabilir, bu oynayamaz” diyemeyiz.
Geçen y?l Amerika’da Jay Leno, David Letterman ve Oprah Winfrey superbowl (Amerikan futbol ligi final maç?) reklam? için kamera kar??s?na geçti. Bu üç ünlü ?ov insan?n? kimse k?namad?. Aksine, ele?tiriler “üçünü biraraya getirmi?sin, böyle kötü reklam m? olur?” yönündeydi. 
Tabii Amerika’n?n ünlü komedyen/TV y?ld?zlar?yla bizdeki örnekleri kar??la?t?rmak mümkün de?il. Olsa olsa Okan Bayülgen, Emine Beder ve Acun’la ayn? kefeye koyabiliriz.  

?steyen oynas?n
Ekme?ini sadece yaz?dan, haberden kazananlar?n, k?sacas? sadece gazetecilik yapanlar?n reklamda oynamas? ise daha hassas bir konu... Y?llar önce, Aktüel dergisinin yay?n yönetmeniyken bir jean firmas?n?n billboard çal??mas? için teklif alm??t?m. 
?lk etapta tatl? bir gurur duydu?umu itiraf edeyim. Biraz dü?ününce reklamda oynaman?n mesle?imle hiçbir alakas?n?n olmad???na karar verdim. Ve reddettim. Bundan sonra da reklam kar??l???nda para teklif edilirse kabul etmem. Hem kendime yak??t?rmam, hem de herhangi bir markan?n reklam?n? yapman?n i?imin özüyle çeli?ti?ini dü?ünürüm. 
Fakat gazetecilikten ziyade TV y?ld?z?, ?ov dünyas? karakteri say?lan isimlerin reklamda oynamas?n? k?nam?yorum. 
?steyen, istedi?i reklam?n parças? olsun, mahsuru yok.

http://www.milliyet.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri