forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

cuneyt_ozdemirCÜNEYT ÖZDEM?R - RAD?KAL

Üniversitede, görsel tasar?m? dersinde bitirme tezi olarak porno çekilmesi ortaya ç?kt?ktan sonra bir dizi skandallar zinciri ya?anmaya ba?land?. Biz, hafta sonunu bir grup akademisyenle berebar, böylesine bir te?ebbüsün üniversitede dü?ünce özgürlü?ü mü yoksa skandal m? oldu?unu tart??arak geçirdik.

Ne yaz?k ki içinden ç?kamad?k. Oysa Bilgi Üniversitesi yönetimi dün ö?le saatlerinde i?in içinden ç?km?? hatta ç?kmakla kalmay?p olay tezin jüri üyesi 3 ki?iyi resmi olarak att???n? medyaya duyurmu?tu. Dün görü?tü?üm Bilgi Üniversitesi’nin üst düzey bir yetkilisi, olay?n ?okunu üzerinden atamam??t?. ?sminin yaz?lmas?n? istemiyordu ama bu olay?n ne kadar büyüyece?ini hesaplam??, korkuyordu.


Binlerce velinin tepki gösterdi?ini, bu olay?n en çok finaller döneminde ö?rencileri olumsuz etkileyece?ini ve büyütmememiz gerekti?ini söylüyordu. Bu i?in YÖK ile ba?lar?na büyük i? açaca??ndan korkuyordu. Üstelik porno çekiminin kamusal alanda gerçekle?ti?i için suç te?kil etti?ini, bu yüzden ö?retim üyesi ve görevlilerini i?ten atmakla kalmay?p suç duyurusunda da bulunacaklar?n? anlat?yordu. Anlayaca??n?z Bilgi Üniversitesi panikte. Olay?n kamuoyunda duyulmas?ndan son derece rahats?z. Görünen o ki i?i birkaç hocan?n üzerine y?k?p s?yr?lmaya çal???yor. Ancak bu sefer bir ba?ka cephenin tepkisini çekiyor. Üniversite ne kadar özgür olmal?? Örne?in olay projenin tez hocas? Prof. Dr. ?hsan Derman’?n söyledikleri yabana at?lacak gibi de?il. Bana kal?rsa Bilgi Üniversitesi biraz aceleci davrand?. Ancak ayn? zamanda gafil avland?. Kimsenin bu konuyu haberle?tiren Tempo’ya ya da gazetecilere k?zmaya hakk? yok. Yap?lmas? gereken, böylesine b?çaks?rt? bir proje yap?lmadan önce rektöre kadar herkese haber verilmesiydi. Rektörlük de böyle bir projeye onay verdiyse ilk krizde hocalar?n? kap?n?n önüne koymamal?yd?. Üniversitede ders olacak bu skandallar zincirinden ç?kar?lacak çok ders var.


Bilgi’leaks
Porno Project’i tez olarak kabul eden BÜ Görsel Tasar?m Bölümü bence iyi ö?renciler yeti?tirmi?. Kinaye yapm?yorum, inan?n. Dün okuldaki ola?anüstü hali kendi kurduklar? Bilgi’leaks adl? blog’da duyurmaya ba?lad?lar. Çilingirlerin olay mahallinde stüdyonun kap?s?n? k?rmas?n?n görüntüsünden olayla ilgili yap?lan duyurulara ve geli?melere kadar her ?eyi payla?t?lar. Bu h?z? görünce okulu ele?tiren ö?renci velilerine bir teselli olur mu bilmem ama Prof. Dr. ?hsan Derman ve arkada?lar? çocuklar? iyi e?itmi?ler diye dü?ündüm. Bugüne kadar gördü?üm en gerilla ve en h?zl? görsel hareketti. Geçmi? olsun niyetine tebrikler!

Okuldan at?lan tez hocas?
Garip bir tesadüf, olaylar?n bir anda ortas?nda kalan ?hsan Derman Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisans dersi ald???m de?erli bir hocad?r. Derman, Bilgi’de Görsel Tasar?m Bölümü’nü bir grup arkada?? ile kurup bugünlere getirmi? bir isim. Kendisiyle dün görü?tük. ?u aralar geli?en olaylar kar??s?nda oldukça ?a?k?nd?. ?eker hastas? oldu?u için ekranlara ç?kmak istemiyordu. ?hsan Derman’?n bak?? aç?s? akademik bir tutarl?l?k sergiliyordu. Bize yapt??? aç?klamada da bunun alt?n? çiziyordu: “Ben ahlak polisi de?ilim ki. Ben ö?renciye konuyu belirledi?inde telkinlerde bulundum. Zor bir konu oldu?unu, zorlanabilece?ini belirttim. Fakat yapar?m dedikten sonra ise her ö?rencime davrand???m gibi davrand?m. Sonuçta biz projelerin, videolar?n içeri?ine kar??m?yoruz. Bu videolar? teknik olarak de?erlendiriyoruz. Verdi?im not da teknik yeterlilikle ilgili. Porno projesi olmas? benim de?erlendirmemi de?i?tirmedi.”
?hsan Derman akademik bir tutarl?l?kla ö?rencisinin ve yapt??? i?in arkas?nda dimdik duruyor. Bu duru? özellikle akademik çevrelerden büyük alk?? topluyor. Bu alk??lar Bilgi Üniversitesi’ne ise ele?tiri olarak dönüyor.

Pornonun arkas?nda koltuk kaz??? m? var?
Bilgi Üniversitesi bir vak?f üniversitesi. Eski sahibi O?uz Özerden üniversiteyi dönemin 900’lü hatlar?ndan gelen gelirle kurmu? ve büyütmü?tü. Ancak üniversite, Santralistanbul’u renove edip Haliç’teki kampüsüne ta??n?rken büyük maddi imkâns?zl?klar ya?ad?. Bu imkâns?zl?klar? a?mak için krediler kullan?ld?, borçlar al?nd?. Gel zaman git zaman vak?f üniversitesi içindeki dengeler altüst oldu. Geçen aylarda okulun kurucusu O?uz Özerden ve dönemin rektörü Yi?it Ekmekçi istifa etmek zorunda kald?lar. Bilgi Üniversitesi’nde bir süredir ya?anan mali s?k?nt?lar yüzünden haklar?n? ortak olduklar? Lauraete Education yönetimi devrald?. Ard?ndan okul içinde O?uz Özerden’e yak?n isimlerle yeni yönetim aras?nda ciddi bir tasfiye sava?? ya?and?. Bas?na pek yans?masa da ünlü isimlerin e-postala?malar? sonucunda kimi isimlerin okulla ili?i?i kesildi. Yeni yönetim eski yönetimi h?zla de?i?tirirken en büyük engel bürokrasiydi. O?uz Özerden’in en yak?n arkada?lar?ndan biri de dün Bilgi Üniversitesi’nden apar topar kovulan Prof. Dr. ?hsan Derman’d?... Sak?n Derman gider ayak üniversiteye bir kaz?k at?yor olmas?n! Benim as?l tak?ld???m nokta ise 900’lü seks hatlar?n?n sermayesiyle kurulan bir üniversitenin bir porno skandal?yla gündemi me?gul etmesi. O hatlar?n üzerinden çok sular akt? ama görünen o ki Özerden’e yâr olmad?...

http://www.radikal.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri