forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

'PORNO OSMANLI' MI, OSMANLI KORKUSU MU?

Aktif .

muhtesem_yuzyil_1?brahim Karagül: "Muhte?em Yüzy?l" dizisinin yeniden yükselen ya da siyasi bir söylem olarak geli?tirilen bence hiç de masum olmayan "Osmanl? dalgas?"yla ne tür bir ili?kisi olabilir? 

Ya?mur Ats?z: Biz bal gibi Osmanl?n?n devâm?y?z! Öyle olmasak Balkanlar’?n, Kafkaslar’?n, Arab Âlemi’nin ve bütün Önasya’n?n meselelerini bu kadar iyi anlayabilir miydik? Amerikal? neden anlayam?yor? Hattâ ?ngiliz bile neden tam anlayam?yor?


?BRAH?M KARAGÜL'ÜN YEN? ?AFAK'TA YAYINLANAN YAZISI...

"Porno Osmanl?" m?, Osmanl? korkusu mu?
http://yenisafak.com.tr/

"Muhte?em Yüzy?l" dizisinin yeniden yükselen ya da siyasi bir söylem olarak geli?tirilen bence hiç de masum olmayan "Osmanl? dalgas?"yla ne tür bir ili?kisi olabilir? Bu kadar yo?un tart??man?n ticari getirisi, senaryonun tarihi gerçeklerle ne kadar uyumlu oldu?u ile ilgili de?erlendirmeleri bir kenara b?rakal?m ve ilginç bir detaya odaklanal?m.

?amil Tayyar'?n, "Neo Osmanl?'ya kar?? Porno Osmanl?'m?" ba?l?kl? yaz?s?ndaki; "Türk dizilerinin sadece ülkemizde de?il Arap co?rafyas?nda da yayg?n olarak izlendi?ini hesaba katarak, ?u soruya cevap aramak çok mu uçuk olur: Bat?l?lar?n s?kça dillerine dolad?klar? Neo-Osmanl? iddias?, Porno-Osmanl? efsanesiyle çökertilmek mi isteniyor?" sorusu belki baz?lar?m?za "ne alaka" dedirtebilir. Ama bu sorunun cevab?n?, Türkiye, eksen kaymas? ve yeni Osmanl?c?l?k söylemi ile birlikte tart??maya gerçekten çok ihtiyaç var.

Ayn? ?ekilde, Steven Spielberg'ün çekece?i iddia edilen "Fatih" filmini de, ayn? gerekçeyle, burada ?imdiden sorgulamaya alabiliriz. Yükselen Osmanl? siyasi söylemiyle bu çal??malar aras?nda bir ba?lant? olabilir mi? Soru bu... Öyleyse tart??may?, "Osmanl? efsanesinin çökertilmesi"nin de ötesine ta??makta yarar var.

Son yirmi y?ld?r, efsanelerin, mitolojinin, dinlerin, insanl??a yeni bir inanç sistemi sunma gayretlerinin sinema dünyas?na nas?l yans?d???n?, sadece bu dönemde çekilen filmleri alt alta yazarak bile, görmemiz mümkün. Öyleyse, Muhte?em Yüzy?l veya Fatih filmi ile ilgili böyle bir ihtimali tart??mak anlams?z olmayabilir.

Mesela; Türkiye'nin Ortado?u'da derinlemesine in?a etti?i ortakl?klar böyle bir korku yeniden gündeme getirilerek bo?a ç?kar?labilir mi? Ya da Balkanlar'da dü?manlar? bile ayn? masada toplayan yakla??m, Fatih filmiyle "Osmanl? korkusu" i?lenerek sabote edilebilir mi?

"Osmanl? korkusu, Osmanl? tuza??" ba?l??? alt?nda 23 Aral?k'ta bu konuyu tart??m??t?k asl?nda. Osmanl? meselesinin; Türkiye'nin yo?un enerji harcad???, tahminlerden çok daha fazla yol ald???, ?a??rt?c? bir ?ekilde dikkatleri üzerine çekti?i, bölgesel çekim alan? olu?turma ve bölge ülkeleriyle güç birli?ine gitme aray???n? sabote edebilecek bir tuza?a dönü?ebilece?inden endi?e ediyorduk çünkü. E?er endi?elerimizde hakl? ç?karsak önümüzdeki dönemde bu yönde oldukça ilginç örneklerle kar??la?aca??z..

Geçmi?e dönmeye, geçmi?in heyecan?yla bugüne bakmaya, ortakl?klar in?a edilen toplumlara/ülkeleri böyle alg?lamaya ihtiyac?m?z yok ama neden Osmanl? vurgusu bu kadar öne ç?kar?l?yor? Türkiye'yi merkeze alan, "bu ülke ne yapmak istiyor" sorular?na verilen cevaplarda neden hep "yeni Osmanl?" vurgusu var?

Bize göre yeni Osmanl?c?l?k söylemi, d??ar?da Türkiye'yi durdurma, s?n?rlama, yeniden içeri yönlendirme, bölgede Türkiye kar??t? bir reaksiyon olu?turma, korkular? besleme amac?na yöneliktir. Çünkü; böyle bir alg?, siyasi dil veya kar??tl?k olu?turma yönünde çok ciddi bir kampanya yürütülüyor ve bunu günü gününe izliyoruz.

Türkiye, hiçbir zaman bu tür giri?imlerini Osmanl? söylemi ile öne ç?karmad? ve bu söylemi de kullanmad?. Eksen kaymas? tart??malar?ndan daha önce Yeni Osmanl? yükseli?i, Türkiye'yi d??ar?dan izleyenler taraf?ndan kullan?ld?. Zamanla içeride de bu söylem taraftar buldu.

Mesela 1 Ocak'ta Avrupa Birli?i dönem ba?kan? olan Macaristan D??i?leri Bakan? Janos Martonyi; "Ya AB d???nda yeni bir Osmanl? ?mparatorlu?u kurulacak ve AB'nin rekabetçisi olacak ya da Türkiye AB üyesi olup güçler birle?ecek..." diyordu. Bu cümle bile, Türkiye'nin üyeli?i konusunda AB merkezlerinde varolan korkuya i?aret ediyor.

Türkiye'ye kar??, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, K?br?s Rum Kesimi gibi ülkelerle askeri ittifaklar kuran, Türkiye'yi çevreleme harekat?na giri?en, Pakistan'dan Balkanlar'a ve Ortado?u derinli?ine 21. yüzy?la dönük hesaplar yapan Türkiye'ye kar?? müthi? bir jeopolitik güç mücadelesi ba?latan ?srail, gitti?i ba?kentlerde hangi konuyu i?liyor biliyor musunuz? Osmanl? korkusu!

Balkan ülkeleriyle askeri i?birli?i anla?malar? yaparken, bu ba?kentlere giden ?srail heyeti "Türkiye yeniden güçlenecek ve sizi bask? alt?na alacak.. Yeni bir Osmanl? dönemi ba?l?yor" korkusunu aç?ktan dile getiriyor. Osmanl? ve Türk tehlikesine kar?? ittifaklar öneriyor.

"Yeni Osmanl?" söylemini onlar kulland?, moda etti. "Eksen kaymas?"n? ilk kez onlar kulland?. Bu iki kampanyay? onlar yönetiyor. Bugün için Türkiye'ye kar?? en etkin alg? bu iki konu üzerinden olu?turuluyor. Türk tehlikesi ile Arap dünyas?ndaki Osmanl? korkusu canland?r?l?yor ve reaksiyon olu?turuluyor. Balkan ülkelerinde korkuya ve önyarg?ya yat?r?m yap?l?yor. Bunlar anlams?z geli?meler de?il.

Yar?n, Spielberg'ün Fatih filmi Balkan ülkelerinde etkili olacak dört yüz y?ll?k bir korku senaryosuna dönü?ürse hiç ?a??rmayal?m...

Bütün bu ihtimaller; içeride Osmanl?'y? itibars?zla?t?r?rken d??ar?da Osmanl? korkusu ile Türkiye'yi yaln?zla?t?rmaya, çevresini Türkiye'ye kar?? teyakkuza geçirmeye yönelik bir siyasal duru? de?il mi?

Neo Osmanl?c?l?k ya da Yeni Osmanl? tart??malar?n?n, içeride bir heyecan kar??l??? elbette var. Bu gayet normal ve her millette olan masum bir duygu. Hat?rlayal?m; "Büyük Ortado?u Projesi" de bu ülkenin baz? ayd?nlar? taraf?ndan "yeni Osmanl? Projesi" olarak sunulmu?tu. Oysa bir güvenlik projesi, askeri bir projeydi. Ayr?ca o dönemde, ABD misyonlar? har?l har?l Osmanl? misyonu "dersleri" veriyordu. ?ükür durum erkenden anla??ld? da proje çöktü.

?undan eminim; Osmanl? tart??mas? ile "ulusal gurur" üzerinden Türkiye'yi fena vuracaklar... Bekleyin, bak?n neler görece?iz daha...

 

YA?MUR ATSIZ'IN STAR GAZETES?'NDEK? YAZISI

Neo-Osmanl?l?k ve Neo-Osmanl?c?l?k 

http://www.stargazete.com/

“Le Gaullisme sans de Gaulle, c’est idiot!” demi?di en yak?n arkada?lar?ndan André Malraux. De Gaullesüz de Gaullecülük ahmakça bir?ey.

?imdi ben de tutup “Kémalisme sans Kémal, c’est idiot!” desem can?ma okurlar. Onun için en iyisi dememek.

Öte yandan son aylarda ivme kazanan “eksen kaymas?” münâka?alar? kimlik problemimizi gitgide belirgin tarzda ön plana, daha do?rusu “su yüzüne” ç?kar?yor. Su yüzüne, zîrâ biz bu meseleyi kayal?klarla dolu, ç?rp?nt?l? bir sâhilin aç?klar?nda güverteden f?rlatarak ondan kurtuldu?umuzu sand?k. O denizin dibine gönderdi?imiz sand???n içinde bir par?ömene iri majüskül harflerle yaz?l? ?u sual vard?: B?Z K?M?Z?

Bu suale “Biz Altay’dan gelen erleriz!” yâhut “Biz Turfan’? yaratd?k uyku uyurken Bat? - Nuh do?madan ki?nedi ordular?m?z?n at?.” ?eklinde verilen cevablar belki gurûrumuzu ok?uyor, ama meselâ bir Tatyos Efendi’yi (Enserciyan), bir Sokollu Mehmed Pa?a’y? (Sokolowitz), bir Mehmed Âkif’i, bir Jak Deleon’u (de León), bir Ahmed Hâ?im’i, bir Stefanos Yerasimos’u îzâha yeterli olmuyordu. Onlar Arnavutluk’dan, ?spanya’dan, S?rbistan’dan, Irak’dan ve daha pek çok ülkeden gelmi?lerdi ama aralar?nda Altaylar’dan gelen hiç yokdu. Üstelik yine meselâ bir Yahyâ Kemâl’in veyâ bir Yâkub Kadri’nin, kavmen Türk olmakla berâber, Üsküp ve Kâhire do?umlu olduklar? da bugün art?k pek bilinmez. Mâzîmizden öylesine kopuk, öylesine “Mankurtla?m??” zavall?lar?z ki art?k Yemen’deki “Hu?”u “Mu?” ve Makedonya’daki “Debre”yi “de bre!” sanacak kadar da kendimizden geçmi?iz. Üstelik cehâletiyle övünen yegâne toplum olma vasf?m?z da üzerine tüy dikiyor.

“Aaa, ben Osmanl?ya dâir hiç bir?ey bilmem. ?lkellikle i?im olamaz.” demi?di  y?llar önce Berlin’de bir kar?. Zurna gibiydim. “Ulan Kaltak, hiç bir?ey bilmiyorsan ilkelli?ini nas?l anlad?n?” diye homurdanm???m. Yan?ndaki sevgilisi beni dövmek üzere kalkmak istedi ama Allah’dan o benden de sarho? oldu?u için do?rulamad?.

Demek istedi?im, D??i?leri Bakan?m?z Davuto?lu’nun “Biz Osmanl?n?n devâm? olma pe?inde de?iliz!” demekden dilinde tüy bitiyor ve çok da do?ru yap?yor ama do?ruyu söylemiyor.

Biz bal gibi Osmanl?n?n devâm?y?z!

Öyle olmasak Balkanlar’?n, Kafkaslar’?n, Arab Âlemi’nin ve bütün Önasya’n?n meselelerini bu kadar iyi anlayabilir miydik? Amerikal? neden anlayam?yor? Hattâ ?ngiliz bile neden tam anlayam?yor?

“Grattez le Russe et vous trouvez le Tartare.” demi? Marquis de Custine. Rusu kaz?y?n alt?ndan Tatar ç?kar.

Bizi de kaz?san?z, kaz?maya gerek yok, cildimizi biraz ovalasan?z alt?ndan Osmanl? ç?kar. Onu kurcalay?nca da alt?ndan Selçuklu!

Altay’dan gelen erlere de sayg?m?z ve sevgimiz tam ama onlar? Tatyos Efendi’yle tan??t?rsak konu?acak lak?rd? bulamazlar.

Tabii “Osmanl?” ile “Osmanl?c?”y? kar??t?rmamak elzem!

Ne demi? ?âir:

“Y?ld?zlar Tanr?’n?n gözleriydi.

Ne i?di, yârabbî, ne i?di!

Ben istikbâli kovalarken as?rdîde h?yâbanlarda

Mâzîm arkadan bana yeti?di.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri