forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

taha_kivanc_yeniFehmi Koru'nun müstear isimle yazd??? Taha K?vanç da Zaman'daki yaz?lar?na ba?lad?. Taha K?vanç'?n yeni foto?raf?nda biraz gençle?mesi dikkat çekiyor...

"Yine, yeni, yeniden..." ba?l???yla K?vanç ?unlar? yazm??... 

"D??ar?dan bakanlara zor gibi görünse de bir ba?kas?n?n gölgesinde ya?amak baya?? kolay bir i?. Hem var, hem de yok olmak...

Yokmu? muamelesi görürken isminin ortal?kta dola?mas?... Gölgenin esas karart?dan daha yayg?n tan?n?rl??a kavu?mas?... Sözün edilir ve hatta tart???l?rken hesab?n ba?kas?na ç?kart?lmas?...

Kolay bir i? benim burada yapt???m...

Önceleri ba?kas?n?n gölgesinde ya?amak büyük de bir rahatl?k veriyordu, daha en ba?lardan itibaren kimin gölgesi oldu?umu saklama ihtiyac? duymad???m halde... Aya?a basmam gerekti?inde, küçük-büyük ayr?m? yapmadan kuvvetlice bas?yordum. Bulundu?um yerden izlenim yazd???mda, can ac?tmada fazla zorlanm?yordum. Bir filmden mi bahis açaca??m, bir kitap m? tan?taca??m, ald???m zevk ve lezzeti mi payla?aca??m; "Ne derler" tereddüdü ya?am?yordum.

Zamanla durum de?i?ti. Yine ayaklara bas?yorum, ama bast???m ayaklar?n büyük olmas?na dikkat ediyorum art?k. Can?n? ac?tt?klar?m?n bunu çoktan ve fazlas?yla hak etti?ine inanmazsam üzerlerine on tonluk güllelerden göndermiyorum; zaten güllelerimin gücü de artt?, hak edenlerin üzerine yüz tonluklardan ya?d?r?yorum. Film, kitap, lezzet tan?t?mlar?nda art?k belli bir düzey gözetti?im de do?ru. (...)

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n

 

YEN? TAHA KIVANÇ

taha_kivanc_yeni

 

 

 

 

ESK? TAHA KIVANÇ

taha_kivanc 

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri