forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ahmet_kekec_280Ayd?n Do?an'a hitaben kö?esinde aç?k bir mektup yay?nlayan Ahmet Kekeç, Hürriyet Gazetesi yazar? Cüneyt Ülsever'i ismini vermeden ?ikayet etti. Kekeç, Do?an'dan Ülsever'e ?u soruyu sormas?n? istemi?: "Bo? bir vaktinizde, huzurunuza ça??r?p, “Niçin muhalefete geçtin sen? Niçin eski yanda?lar?nla dala??yorsun?” diye sorar m?s?n?z?"


AHMET KEKEÇ'?N STAR'DAK? YAZISI

Bir terbiyesiz adam  

Kendisini muhatap almayaca??m. Sahibiyle hasb?hal edece?im...

Muhterem Ayd?n Do?an...

K?ymetli beyefendi...

De?erli bas?n patronu...

Bu size, “do?rudan” yazd???m ilk aç?k mektup.

Bugüne kadar adamlar?n?zla dala?malar?mda ne konumunuzu, ne etkinizi, ne de tasarruf hakk?n?z? gözettim. Yani, baz? adamlar?n?z?n utanmadan “Onu at, beni al”diye sündürdü?ü “do?rudan ?ikâyet” yoluna ba?vurmad?m. Bodoslamadan girdim, Allah ne verdiyse yüklendim.

Mertçe mukabele görmediysem de, tutumumu de?i?tirmedim.

Bu istisnay? bir adam?n?z için bozuyorum.

Konumunuza, etkinize, tasarruf hakk?n?za ili?kin bir talep de?ildir bu. Yol arkada?l??? yapt???n?z, güvenerek sütun emanet etti?iniz e?has? tan?y?n diye yap?yorum bunu.

Hem, kendisi muhatap al?nacak de?erde biri de?il.

Hatta, hiç de?erli biri de?il...

Öfkeli, haz?ms?z, a?z? bozuk ve terbiyesiz bir adam...

Bu adamla, k?sa süren bir dostlu?umuz da olmu?tu... Yazd??? bir roman çerçevesinde baz? görü?meler yapm??t?k; sanattan, edebiyattan, siyasetten konu?mu?tuk. S??d? ama samimiydi. Sanat kavray???ndaki “s??l?k” engel de?ildi tabii dostlu?umuza.

Kendisini y?llarca “liberal” diye pazarlayan ama hiçbir liberal çevrenin ciddiye almad??? bu adam?, muhtemeldir ki rahmetli Yavuz Gökmen’den do?an bo?lu?u doldursun katt?n?z kadronuza.

Fakat “liberal” diye ald???n?z adam, ba?ka bir ?ey ç?kt?...

Sizin de böyle bir talihiniz var.

Liberal diye al?yorsunuz, Tufan Türenç ç?k?yor.

?slamc? diye al?yorsunuz, Tufan Türenç ç?k?yor.

Sosyalist diye al?yorsunuz, Tufan Türenç ç?k?yor.

Entelektüel diye al?yorsunuz, yine Tufan Türenç ç?k?yor.

Buradan, Tufan Türenç’i küçümsüyorum gibi bir anlam ç?kmas?n... Tufan Bey düzeyiyle, kavray???yla, dünya görü?üyle, “kimli?i” belledi?i ya?am biçimiyle nevi ?ahs?na münhas?r bir gazetecidir. Dahas?, son derece yararl? bir yaz? i?leri eleman?d?r.

Meselem Tufan Bey’le de?il... “Medyan?n amiral gemisi” olan gazetenizde irili ufakl? bir sürü Tufan Türenç istihdam ediyorsunuz, onu demeye çal???yorum.

?unu da ilave edeyim: As?l Tufan Türenç’in, “sonradan olma” Tufan Türenç’lerden fark? ?u: Daha nezih bir adam. Dünya görü?ünde daha samimi... Muhalefetinde daha tutarl?... Az bilgili ama daha sayg?de?er...

Bu yaz?n?n konusu olan liberal Tufan Türenç’iniz, bir zamanlar “piyasac?, küreselci, AB’ci, ABD’ci, antimilitarist” tak?l?yordu... Öyle azg?n bir küreselciydi ki, “Türkiye, Türkiye’ye b?rak?lmayacak kadar önemli bir ülkedir” gibilerden laflar ediyor; h?z?n? alam?yor, ABD’nin Irak i?galini desteklemeyen ?slamc?lardan, 28 ?ubat sürecinde verdi?i deste?in “diyetini” istiyordu.

Bir de terbiyesiz...

Handiyse, küfürsüz yaz?s? yok.

Bu sat?rlar?n yazar?na çok küfretmi?li?i vard?r.

Neyse, konumuz nezaheti kendinden menkul “adam?n?z?n” etti?i küfürler de?il. Eskilerin ifadesiyle, “üslubu beyan, ayniyle insand?r...” Onu, kendi suretiyle ve“kendinden menkul nezahetiyle” ba? ba?a b?rakal?m ve bir de Do?an Medya Grubu’nun “etik ilkeleri”ne havale edelim.

Bir istirham?m var sizden.

Bo? bir vaktinizde, huzurunuza ça??r?p, “Niçin muhalefete geçtin sen? Niçin eski yanda?lar?nla dala??yorsun?” diye sorar m?s?n?z?

Do?ru cevab? verece?inden ku?kuluyum.

Siz de ku?kulan?n ve alaca??n?z cevab?, iyi zamanlar?m?zda Ahmet Hakan Co?kun’a emanet etti?im “bilgi”yle çek edin.

S?k s?k delikanl?l?ktan, mertlikten bahseden Ahmet Hakan Co?kun i?in do?rusunu söyleyecektir herhalde.

Ki, ben de, ikide bir “yanda?lar” diye sayd?ran adam?n?z?n, hangi mecburiyetlerle“iktidar kar??t?” kesildi?ini anlatay?m.

Kamuoyu da ö?rensin ortadaki t?yneti...

http://www.stargazete.com/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri