forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Umar Talu

umurtalu_150Umur Talu: Bugün özgürlükçü kesilen kimileri, ba?ka türlü dü?ünce özgürlükleri kar??s?nda yarg?s?z infazc?, önyarg?l? fa?izan kesilmi?ti. O kankalar dü?ünce ve bas?n özgürlü?ü kullanan “ötekiler”i hedef göstermi?; her cinsten sald?rgana sunar gibi, adeta tahtaya çivilemi?ti. 

 

UMUR TALU'NUN GAZETE HABERTÜRK'TEK? YAZISI

Herkes vicdan önünde...

Bir daha aç?klayay?m. Benim “gazeteci” olarak tavr?m çok net:
1. Gazetecilik ve dü?ünce ifadesi faaliyetinden, muhaliflik ve ele?tiri hakk?ndan dolay? bask? görenleri savunaca??m; iktidar ve (ön)yarg? kar??s?nda da; Emniyet ve rütbeler kar??s?nda da; patronlar ve piyasa kar??s?nda da.
2. Darbecilik, çetecilik, komploculuk oynayan, tasarlayan ve tezgâhlayan?; insanlar? hedef gösterenleri, listeleyenleri savunmayaca??m.
3. Bu ikincilerin de adil ve h?zl? yarg?lanma, mahkûmiyet gibi tutuklu kalmama, henüz hükümlü de?ilken bile hücre ve tehditle cezaland?r?lmama, adil savunma hakk?n? savunaca??m.
4. Elinin ve yüre?inin kiriyle; çe?itli hak ve özgürlüklere küfürleri ve kalle?likleriyle; maymunluklar? ve üç maymunluklar?yla ?imdi demokratl?k, özgürlükçülük taklidi yapanlarla yan yana gelmeyece?im! Ne oradan ne ?uradan!

Belli ki Savc?, beyan zarureti hissetti.
Kime kar???
Son gözalt?lar? tart??an “dokunulabilenler”e kar?? m?, yoksa “Kamu vicdan?nda kabul görmeyen geli?meler oluyor. Türkiye’nin görüntüsünü gölgelemektedir. Kayg? duyuyorum. Savc?lardan daha titiz, onurlar?n zedelenmesine yol açmayacak ?ekilde davranmalar?n? beklemekteyim” diyen Cumhurba?kan? gibi “dokunulmazlar”a m? kar???
Ne tuhaf:
Savc? diyor ki, “Gözalt?lar?n, gazetecilik görevleriyle, yazd?klar?yla, yazacaklar? kitaplarla ilgisi yok”...
Sonra da hepimizin “yazd?klar?, yazacaklar?” için uyar? yap?yor: “Bu istikametteki yay?nlar taraf?m?zca özenle izlenmekte, hassasiyetle de?erlendirilmektedir.”
Ve “yaz?lanlar” için önyarg?l? gölge ve ?aibe yarat?yor:
“Terör örgütünün hedef ve amaçlar?na katk? sa?layaca?? aç?kt?r.”
Bu ülkede bu y?llard?r ?u demek:
“Gazetecilik görevleri, yaz?lanlar, kitaplar; terör örgütü hedef ve amaçlar?na katk? sa?lamakla kolayca suçlanabilir.”
Al?n size “gazetecilikle ilgisi yok” olmas?n?; al?n size dü?ünce ve ifade özgürlü?ü!
Hele “deliller” de bir türlü aç?klanm?yorsa...
Bu ülkede 30 y?l süren davalar da bulunuyorsa!

Savc?’n?n dedi?i do?ru bir ?ey var; en az?ndan (Anayasa) kâ??t üstünde:
“Herkes kanun önünde e?ittir. Hiçbir ki?iye veya zümreye ayr?cal?k tan?namaz.”
Al?n size bir tart??ma konusu:
1. Herkes kanun önünde e?it mi?
2. Hiçbir ki?iye veya zümreye imtiyaz tan?nmam?? m? memlekette?
Herkes ayn? biçimde yarg?lanabiliyor mu?

Fakat bu sözü al?p “kar??”lara, kendi aram?za da ta??yal?m.
?ster pankart, ister slogan yapal?m:
Karde?ler; fark?ndas?n?z, de?il mi?
Bas?n özgürlü?ünü savunurken, eldeki pankartlarda tutuklu, hükümlü, yarg?lanan gazeteci say?lar? vard?.
Hakiki özgürlükçü arkada?lar da o pankart? tuttu; içten pazarl?kl?, yandan çarkl?, kimi özgürlüklere dü?manl???yla me?hur olan da.
O rakamlar?n içinde hapsolmu? insanlar?n hepsini biliyor musunuz?
Orada ?imdi meydanlara ko?an muayyen duayen a?abeylerinizin, “Onlar gazeteci de?il. Terör örgütü üyeli?inden yarg?lan?yor; tutuklu; hükümlü” diye fetva verip mahkûm etti?i insanlar da var.
Yazarken, çizerken, konu?urken, yay?nlarken, da??t?rken “terör örgütüne yatakl?k ve yard?m”dan “al?nm??” ve neredeyse “unutulmu?” insanlar da var.
“Abiler” onlar? kafadan “terörist” ilan etmi?ti; ?imdi kimimizi kafadan “terör örgütü üyesi veya katk?c?s?” görenler gibi.
Bugün özgürlükçü kesilen kimileri, ba?ka türlü dü?ünce özgürlükleri kar??s?nda yarg?s?z infazc?, önyarg?l? fa?izan kesilmi?ti.
O kankalar dü?ünce ve bas?n özgürlü?ü kullanan “ötekiler”i hedef göstermi?; her cinsten sald?rgana sunar gibi, adeta tahtaya çivilemi?ti.
Aç?n bak?n isimlere; suçland?klar?na ve ba?lar?na gelene.
Anayasa ve Savc? “Herkes kanun önünde e?ittir” buyuruyor ya...
Bize dü?en k?ssa da ?udur:
Herkes vicdan önünde de e?ittir...
Vicdan?n?z yetti?i, kald?rabildi?i, k?v?rtmad??? ve hakk?yla ayr?mlara varabildi?i sürece!

Habertürk / Umur Talu


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri