forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

SAKINCALI...

Aktif .

umurtalu_150

UMUR TALU - HABERTÜRK 

Bir mektup aktaraca??m. Ne olursa olsun, tutuklulu?unu vicdan?m?n kald?ramad??? gazetecilerden Ahmet ??k’tan. Ahmet henüz “özgür”ken yollam??t?.


“Bas?n özgürlü?ü”nün nas?l çok yönlü oldu?unu, ma?durlara nas?l her yerden vurulabildi?ini, iktidar?n büyük medyaya, büyük medyan?n iktidara, hukukun bize söyleyebilecek pek fazla ?eyinin bulunmad???n?, kimi “özgürlük” duayeninin nas?l yar?m yamalak, yamal? bohça, karar?nca özgürlükçü kald???n? da anlayal?m diye.

O haberi Ahmet mi yapm?? Mehmet mi diye tart??madan epey önce!

Gazetecinin hak aray???nda araziye uyan “yanda?” kap? kullar?n?n ta? atmas?na da, sözde muhalif ba?ka kap? kullar?n?n özgürlük taklidine de inat.


Sevgiyle; mücadele edene sayg?yla.

***

Merhaba A?abey;
Bazen kimilerinin vicdan sahibi olmas?n? sa?layaca??n? diledi?im yaz?larda ad?m? geçiriyorsunuz. ?kimizin ad?n?n ayn? yaz?da olmas?ndan gurur duysam da hep eksik sevinç oluyor. Belki önemi yok, belki tam da iyi gazetecilik yap?lacak dönemde çok önemli.
Sabah’ta mektubuma yer verdi?inden bu yana 2.5 y?l geçti. Davam bitti. Kaybettim desem yeri. Yarg?tay’da.
AKP’yle medya sermaye yap?s? de?i?ti. En çok etkilenen Do?an medyas?. Bir zaman, be?endi?ini vezir be?enmedi?ini rezil edenler.
Keser döndü, sap döndü. Y?llar y?l? ihlal edilen hukuk onlara da laz?m oldu. O zaman feveran: “Bas?n özgürlü?ü tehlike alt?nda. Siyasi bask? var. Yazarlar i?ten ç?kar?l?yor.”
Kim hakl? kim haks?z, zaman ve yarg? ortaya ç?karacak. Bir hak davas? üstüne yaz?yorum. Bu da benim feveran?m.
Do?an Grubu Radikal’inde 8 y?l emek verdikten sonra 2005’te at?lm??t?m.
?ronikti. Emekçi bayram? 1 May?s’ta söylenip Dünya Bas?n Özgürlü?ü Günü 3 May?s’ta bildirilmi?ti.
Suçum a??rd?: Sendikal faaliyet. Yeni hak gasp?n?n engellenmesine çal??mak. 48 saatlik haftal?k çal??man?n 60 saat uygulanmas?n?n hukuksuzlu?unu söylemek. Fazla mesai ücreti gerekti?ini anlatmak. Maa??n yar?s?ndan fazlas?n? ödedi?imiz kre? ücretini i?verenin ödeme zorunlulu?unu söylemek. Sigortas?z, fikir i?çisi gösterilmeyenin statüsünün düzeltilmesini talep. Maa??n en fazla yar?s?n?n bordroda gösterilmesinin hak kayb? ve vergi kaç?rmak oldu?unu söylemek.
Haberlerimizin sansürüne, olur olmaz gerekçeyle i?siz b?rak?lmaya kar?? editoryal ba??ms?zl?k kavgas?.
Bunlar grup “hukukçular?”na problem de?ildi ki kulak t?kand?. Medyada tuttuklar? yerde “kö?e dönenler”e anlatmak istedi?imde, kimse yoktu sesimi duyan.
SSK müfetti?leri dilekçemle ilgilenmedi. Dava açt?m. 2005 nisan.
?cra Üyesi s?fatl? ki?inin, davay? geri almam için teklif etti?i rü?veti reddedince de i?ten ç?kar?ld?m.
“Hiçbir yerde çal??t?rtmayaca??z seni. Gazetecilik ya?am?n bitti” demi?ti atarken.
Rakip Sabah’?n haber dergisinde muhabirli?im 4 gün sürebildi. Kollar uzundu. Karamehmet Grubu’ndan teklifler, el s?k??mam?za ra?men hayata geçmedi.
?nsan Kaynaklar?’na göre, Emniyet’teki Güvenlik Bilgi Taramas? belgeme, beni i?ten atan grubun ‘Sak?ncal?d?r’ yaz?s? eklenmi?.
Sonra, Nokta’daki medya and?c? haberim, “gazetecilik yapt?r?lmamak üzere” at?ld???m gazeteye de man?etten girdi.
??e iade davas? açm??t?m. Yarg?tay dahil 4 ayda bitmesi laz?md?. ?lk duru?ma 10 ay sonrayd?; 20 ay sonra sonuçland?. Hakl? bulundum. Tazminat maa? üzerinden ödenecekti ama maa? eksik gösterilmi?ti. Kalan? için dava açt?m. Davalar birle?ti.
?lk duru?ma Mart 2006’dayd?; karar, 6’?nc? y?lda, Nisan 2010’da verildi.
Bilirki?i, 8 y?ll?k süreyi eksik hesaplam??t?.
?tiraz sonucu tazminat?m, kanuna ayk?r? davranan i?verenin fazla mesaiye günlük yüzde 5 ödemesini düzenleyen hükümler nedeniyle 213 bin TL hesapland?.
Bas?n patronlar?n?n iptal davas? açt??? ama Anayasa Mahkemesi’nin “Bas?n özgürlü?ü için önemli” dedi?i kural.
Anayasa Mahkemesi’ne ra?men mahkemeler yüzde 90 indirim uyguluyor. Yüzde 93’ten fazla indirimle alaca??m belirlendi: 14 bin TL.
Do?an Grubu avukatlar?n?n vekalet ücreti de s?rt?ma binmi? oldu.
?unu ö?rendim: Hukuk benim için i?lemedi!
Ahmet ??k”

***

“Bas?n özgürlü?ü”nü siz ?imdi bir daha dü?ünün.
Bu gibi arkada?lara, en az?ndan, inatç? ama yaln?z mesleki mücadelelerinden dolay? hak, vicdan, dayan??ma borcumuz var.
Ba?kas?ndan da önce, i?ten atan “Özgür medya” Ahmet’in Emniyet’teki belgesine ne eklemi?:
Sak?ncal?d?r!
Peki buna kim tepki göstermi?!
Önüne gelen nas?l da “Sak?ncal?d?r” diye damga vurmu? bir gazetecinin hayat?na.
Ve “her daim gazeteciler” hariç, baz?lar? nas?l saklanm??, sonra nas?l ortaya kar???k saç?lm??!

Not: Hükümet, asker, medya i?birli?inde 30 insan? cay?r cay?r katleden “Hayata Dönü? Operasyonu” gibi suçlar? ortaya seren gazeteciyle sütunu payla?maktan hep gurur duyar?m. Bu suçlara ortak olanlardan ise utanç duyar?m; kendileri asla duymasa, pi?kinliklerinin kibrinden yanlar?na yakla??lmasa bile.

http://www.haberturk.com/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri