forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yavuz_baydar_280Bas?n özgürlü?ü, karanl?k, demokrasi dü?man? odaklar ad?na tezgâhtarl?k ile de?il; hak, özgürlük, hukuk ve demokrasi yanda?l??? ile anlam kazan?r. Bas?n özgürlü?ü sadece hukukla s?n?rl? k?s?tlama ve cezai muameleye kar?? ses vermekle olmaz.

 

YAVUZ BAYDAR'IN SABAH'TA YAYINLANAN YAZISI... 

Ahlaks?z özgürlük olmaz

Bas?na güven duyulacak ki, demokrasiye inanç peki?sin. Bu güven kolayca sa?lanmaz. Ama çok kolay gider, geri geli?i ?arta ba?lan?r. Özgürlük istemek hakl?d?r, ama bu meslek 'ar?nmadan' özgürlük isterse kendini kand?r?r. 

Görüyorsunuz de?il mi, Türkiye'deki de?i?imin zorlamas?, medyadaki muazzam meslek ahlak? krizini nas?l da olanca aç?kl???yla te?hir etmeye ba?lad?.
Bunun böyle olaca?? belliydi.
Konuyu bu kö?ede son alt? y?ld?r kaç kez i?ledi?imi hat?rlam?yorum; "gazetecili?e geri dönü?"ün sa?lanmas? için iç muhasebenin ?art oldu?unu, ?artlar?n bunu bir gün gelip bize dayataca??n? yaz?p durdum.
Do?rudur, en son ?smail Be?ikçi örne?inde ve karanl?k siyasi davalar? izleyen gazetecilere aç?lan binlerce soru?turma ve davada, ?ener ve ??k olay?nda usul ve saydaml?k boyutunda görüldü?ü gibi, bu ülkede ifade ve bas?n özgürlü?ü ile ilgili acil çözüm bekleyen ciddi sorunlar var.
Ama sorunlara salt hukuk, suç-ceza boyutundan bakmaya çal??mak eksik oldu?u kadar, kendine yalan söylemeye devam etmektir.
Onu çok a?an, muazzam bir etik sorunumuz var bizim bu sektörde.
Bas?n özgürlü?ü, ?u veya bu davan?n neferli?ine soyunmak de?ildir.
Haberlere özne ve konu olacak ki?i ve çevrelerle özde?le?mek, onlar?n hizmetine gönüllü olmak de?ildir.
Bas?n özgürlü?ü, karanl?k, demokrasi dü?man? odaklar ad?na tezgâhtarl?k ile de?il; hak, özgürlük, hukuk ve demokrasi yanda?l??? ile anlam kazan?r. Gerisi zaten halka halk ad?na, onun ç?karlar? ad?na do?ru, adil habercilik; dürüst, ba??ms?z, yalans?z dolans?z mesleki duru?lardan ibarettir.
Bas?n özgürlü?ü sadece hukukla s?n?rl? k?s?tlama ve cezai muameleye kar?? ses vermekle olmaz. Geçenlerde Hürriyet örne?inde oldu?u gibi, düpedüz "hassas patron" tasarrufuyla susturulan, sesleri k?s?lan kö?e yazarlar?n?n hakk? ad?na ç?k?p "ey patron, sorun özgürlük ise, ama senin bas?n özgürlü?ü anlay???n da buysa, biz neyin mücadelesini veriyoruz?" diyebilmek; sorunun asli kayna??n?n ad?n? yanl?? adreslere hiç sapmadan, dürüstçe koyabilmektir de, bas?n özgürlü?ü.
?kiyüzlülü?ün bini bir para olan bu ortam öyle kirlidir ki, "o gazeteci ise ben de?ilim" dedirtir.
Maalesef durum budur.
Etikle alay edilen bu sektörde, ne nas?l düzelecek ki? Nas?l?
B?rakay?m, "gazetecilik"ten bezdi?i için çekilen, gazeteci Ümit Otan meslekta?lar?na hitaben, a?a??da sözümü tamamlas?n.

'Aynaya bakacak yüzünüz kald?ysa...'

"Hep birilerine k?zmakla, hep 'suçluyu' bir yerlerde aramakla geçti ömrünüz. Size dokunmayan y?lan bin ya?as?nd?. Sizden gayri herkes 'tu kaka' idi. Elinize bir ayna almaktan hep kaçt?n?z, korktunuz.
Yanda??, canda??, taraftar?, demokrat?, solcusu, sa?c?s?, liberali velhas?l 'gazeteci milleti', art?k aynayla bar??mal?d?r.
Y?llard?r "yenilen naneler", her yerleri "t?rmalar" oldu, aynayla tan??ma zaman?d?r ?imdi…
Hükümete k?z?yorsunuz… 
Askere k?z?yorsunuz… 
Polise k?z?yorsunuz… 
Muhalefete k?z?yorsunuz… 
?ktidara k?z?yorsunuz… 
Yarg?ya k?z?yorsunuz… 
Hiç kimseleri bulamazsan?z, meslekta?lar?n?za k?z?yorsunuz, linç ediyorsunuz, yarg?lay?p hüküm ve

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri