forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

etyen_mahcupyanYapt???n?z i? kendi içinde masum gözükebilir ve dü?ünce özgürlü?ünün parças? olabilir... Ama ya o masum eylem bir suç plan?n?n parças?ysa? ??k olay?nda bunu halen bilmiyoruz..

 

ETYEN MAHÇUPYAN'IN ZAMAN'DA YAYINLANAN YAZISI

Kaçak güre?

Muhafazakâr kesim içinde aile kurumu ve kad?n/erkek ili?kisinin nas?l i?levselle?ti?i ile ilgili yaz?lara bir günlük ara verip 'kitap olay?na' dönmekte yarar var.

Ahmet ??k'?n yazd??? veya onun taraf?ndan yaz?lmak üzere birilerinin tasarlad??? kitap, laik aktivizme yeni bir ruh katm?? gözüküyor. Öte yandan bu hareketlili?in fikri önder ve takipçilerinin kaçak güre?çi tav?rlar? devam ediyor ve meselenin etik kayg?lardan ziyade, siyaset yap?yor olman?n cazibesine kap?lmak oldu?unu dü?ündürtüyor.

Konuyu yerli yerine oturtmak üzere önce bir ay?klama yapal?m: Savc?l???n Radikal Gazetesi'ne bask?n yapmas?, ?ah?slara ait, kendileri taraf?ndan kaleme al?nm?? yaz?l? materyale el koymas?, normatif aç?dan kabul edilebilir de?ildir. Di?er bir deyi?le buna izin veren bir yasan?n ve hukuk anlay???n?n reddedilmesi gerekir. Söz konusu yaz?l? materyalin 'henüz' kitap olmad??? ve ancak 'kitap' olduktan sonra dü?ünce özgürlü?ü kapsam?na girece?i argüman? ise gülünçtür. Çünkü aç?kt?r ki hiçbir kitap bir anda yazar?n zihninden ???nlanarak do?maz. Zamana ve sürece yay?l?r. Ayr?ca bu materyalin ne kadar?n?n kullan?laca?? da sadece yazar?na ait bir tasarruftur ve bu hak da dü?ünce özgürlü?ünün ayr?lmaz bir parças?d?r.

Dolay?s?yla savc?l???n davran???n?n normatif temelde ele?tirilmesi ve bu hukuk anlay???n?n de?i?tirilmesinin talep edilmesi gerekiyor. Ancak bu duru?un bir 'analiz' olmad???n?n, söz konusu tespitin do?rudan ve kendili?inden bir siyasi yorumu ima edemeyece?ini de görmek gerekiyor. Oysa laik siyaset giderek aktivizme kaymakta, kendisini siyasi aktör k?lmak isteyenler taraf?ndan sürüklenmekte. Bu ise gerçeklerle yüzle?meyi epeyce zorla?t?r?yor...

Meselenin 'ç?kar' yönüyle ba?larsak, savc?l???n bu son eyleminin ne AKP'nin ne Gülen Hareketi'nin i?ine gelmedi?ini teslim etmek zorunday?z. Dolay?s?yla siyaseten 'suçlanacak' merciler bunlar de?il. Hatta hemen herkes bu eylemin bizzat Ergenekon davas?n? yürütenlerin de ç?kar?na kar?? oldu?unu hakl? olarak söylemekte. O halde soru ?u: Acaba savc? ve mahkeme niçin bu 'kitap olay?na' sebebiyet verdi?

Yan?t, içinde bulundu?umuz durumun analizini gerektiriyor. Gölcük tersanesindeki belgelerin bulunmas? ve yüz küsur askerin tutuklanmas? yeni bir dönemin habercisiydi: Yarg?n?n geri ad?m atmayaca?? ve bu i?te sonuna kadar gidebilece?i anla??ld?. Ancak bunun belirtileri bir y?l öncesinden de vard? ve Ergenekoncular aç?s?ndan önceliklerin de?i?mesini ifade etti. Nitekim savc?l???n buldu?u 'Ulusal Medya 2010' plan? bu de?i?ikli?i ortaya koymakta. Buna göre art?k birincil amaç Ergenekon davas?n?n itibars?zla?t?r?lmas?. K?sacas? ?imdi savc?l?k ve mahkeme Ergenekoncu siyasetin do?rudan kendilerine yönelik oldu?unu biliyorlar. Bu durum ki?isel ve hukuksal mücadeleyi iç içe sokuyor, ayr?m çizgisini mu?lakla?t?r?yor.

Plan?n bu amac? gerçekle?tirme yöntemi ise bir yandan AKP'nin 'sivil vesayet' olu?turdu?u izlenimini yerle?tirmek, di?er yandan da Gülen Hareketi'nden bir 'kontra Ergenekon' üreterek, ortada bir darbe giri?iminin de?il, iki örgütün kar??l?kl? mücadelesinin oldu?u kanaatini yaymak. Bu amaçla televizyon kurulmas? ve kitaplar yaz?lmas? öngörülüyor... Anla??ld???na göre, bu kitaplarda nelerin olmas? gerekti?i de kararla?t?r?l?yor ve metinler belirli insanlara ?smarlan?yor. Yarg?, var olan yasalar çerçevesinde 'suç' olan bir plana eylem safhas?nda el koymu? gözüküyor. Sürülen iz sonucunda herhangi birinin suç plan?n?n gere?ini yerine getirmekte oldu?u anla??l?rsa, o ki?i potansiyel suçlu konumuna sokuluyor. Söz konusu izler üç tür ili?kiyi ifade etmekte: sosyal ili?ki, talimat alma ve belge payla??m?.

Normatif bak?? sosyal ili?kinin suç say?lmamas? gerekti?ini söylüyor ve bugün hemen herkes hukuktaki bu anlay??a kar??. Ama di?er iki ili?ki türü gri bir alan olu?turmakta. Bunlar?n da suç say?lmamas? gerekti?ini savunmak mümkün... Ama bunlar?n suç olmad?klar?n? savunmak caiz de?il. Oysa birçok ki?i, içerdi?i ahlaki zaaf? fark etmeden bu geçi?i kolayl?kla yapabiliyor.

Son bir nokta da 'kitap yazmak suç mu' diyenlere ve 'kitap yazd??? için tutukland?' sözünün psikolojik kolayc?l???na kap?lanlara... Sizce telefon etmek suç mu? Telefonda '?imdi ç?k?yor' türünden masum bir sözün söylenmesi suç olabilir mi? Ama geçen haftalarda tam da bunu yapt??? için biri tutukland?... Çünkü sözünü etti?i ki?i Tatl?ses'ti ve o telefondan birkaç dakika sonra kur?unland?.

Yapt???n?z i? kendi içinde masum gözükebilir ve dü?ünce özgürlü?ünün parças? olabilir... Ama ya o masum eylem bir suç plan?n?n parças?ysa? ??k olay?nda bunu halen bilmiyoruz..

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri