forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

kraliyet_dugunu"Bu da yeni tür gazetecilik oluyor. Yani televizyondan yap?lan naklen yay?n? izleyerek bir nevi habercilik yapmak mümkün art?k. Ayr?ca ?ngiliz Kraliyet ailesinin dü?ün törenini televizyonda izleyip yazmak (...) daha e?lenceli"

MEHMET BARLAS'IN SABAH'TAK? BA?YAZISI

Böyle dü?ünler televizyon dizilerini gölgeler...

Helal olsun ?ngilizlere... Bizim Kanuni dönemini falan konu alan tarih içerikli televizyon dizilerini okul müsameresi düzeyinde b?rakan görkemdeki bir dü?ünü, üstelik dizi de?il haber olarak dünya televizyonlar?nda yay?nlatt?lar.
Kraliçe Elizabeth'i ve gelin Kate Middleton'u Westminster Katedrali'ne ta??yan Bentley de, Rolls Royce da, Ali A?ao?lu'nu hasetten çatlatacak kadar gösteri?li otomobillerdi.

Dünya ve Türk sosyetesinin hiçbir ailesinin gerçekle?tirmeyi hayal bile edemeyece?i çapta bir gösteriydi bu.
?ngiliz Kraliyet ailesi fertlerini di?er insanlarla ortak k?lan özellik ise, onlar?n da ya?lanmas? galiba.

Damad?n babas? Veliaht Prens Charles annesinin yerine tahta ç?kmay? beklerken babas? Prens Philip kadar ya?lanm?? mesela.

Oysa Diana ile ayn? mekânda ve ayn? görkemdeki törenle evlenirken ne kadar gençti.

Hâlâ bekliyor

Prens Charles bundan 62 y?l önce dünyaya geldi?i zaman herkes ona "?stikbali kesinlikle parlak olacak bir bebek" olarak bakm??t?.
Bu istikbal ise "Kral olmak" ?eklinde ifade ediliyordu.
Haberlerde görmü?sünüzdür.
Prens Charles tam 59 y?l, üç ayd?r tahta geçmeyi beklerken bu alandaki rekoru k?rm??. Kraliyet tarihinde bu kadar uzun süre kral olmay? bekleyen ba?ka hiçbir veliaht yokmu?.
Charles'tan önce bu rekor, üç ku?ak önceki büyükbabas?, Kraliçe Victoria'n?n o?lu 7. Edward'a aitmi?.
Hiç duydunuz mu bilmiyorum.
?ngilizlerin soru cevapl? ?öyle bir f?krabilmecesi vard?r:
Soru- Krallar?n sporu nedir?
Cevap- Kraliçeler...
Çok uzun süre kimse kral olamay?nca da veliaht prensler spor olarak dü?ün yapmay? seçiyorlar.

Yaprak dökümü modeli

Ama seçtikleri gelinleri de ellerinde tutam?yorlar.
??te Lady Diana, i?te Sarah Ferguson...
Dü?ünlerin görkemi "Muhte?em Yüzy?l"? bir okul müsameresi düzeyine dü?ürüyor ama bu dü?ünlerle olu?an evlilikler de "Yaprak Dökümü"ne ta? ç?kartan dramlarla sürüyor sonuçta.
Dünkü dü?ünün davetlileri aras?nda hanedanlar? kendilerinde ba?layan ünlüler de vard?.
Örne?in Lady Diana'n?n ayn? mekândaki cenaze töreninde "Candle In The Wind"i söyleyen Elton John, e?i David Furnish ile dü?ün davetlilerinin ön s?ras?ndayd?.
Futbolun y?ld?z ismi David Beckham da, renkli e?i Victoria ile oradayd?.
Bu arada dünya sosyetesi ile rekabet etmeyi amaçlayan yerel sosyetemizin han?mlar?, bundan böyle ba?lar?na bir ?apka giymeden dü?ünlere, davetlere gitmemeliler.

Fayton modas?

Ba?? aç?k kad?nlara Kraliyet dü?ünlerinde pek yer yok.
Ayr?ca sosyetik dü?ünlerden sonra gelinle damat Büyükada'dan getirtilecek atl? arabalarla oradan ayr?labilirler. Biraz yald?zl? boya Büyükada faytonlar?na hava katabilir.
??te görüyorsunuz.
Bu da yeni tür gazetecilik oluyor.
Yani televizyondan yap?lan naklen yay?n? izleyerek bir nevi habercilik yapmak mümkün art?k.
Ayr?ca ?ngiliz Kraliyet ailesinin dü?ün törenini televizyonda izleyip yazmak "Acaba bugün Kemal K?l?çdaro?lu hangi argo kelimelerle iktidara çatt?" sorusuna cevap aramaktan da, yeni kaset skandal? ile Devlet Bahçeli'nin çevresindeki esfel-i safilinin aç??a ç?kmalar?n? yorumlamaktan da, daha e?lenceli.
Bu arada Londra'daki dü?ün töreninin uzamas?n?n olay? biraz can s?k?c? hale dönü?türdü?ünü de söylemeliyim.

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri