forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

KRAL FM'?N ANKET?N? BE?ENMEY?NCE DEMED???N? BIRAKMADI!

Aktif .

can_atakliCan Atakl?, Kral FM'in dinleyicileri aras?nda yapt??? seçim anketinden ç?kan sonuç ho?una gitmeyince vermi? veri?tirmi?. Radyonun anketine göre, AK Parti: 47, 5 CHP: 23, 5 MHP: 12, 3 ç?km??...

Can Atakl? Kral FM'e at?p tuttuktan sonra radyonun sahibinin kim oldu?unu ara?t?rmak akl?na gelmi?.

Bir zamanlar Star Medya grubu ba?kan?yken kendi yönetiminde olan, sonra TMSF taraf?ndan el konulduktan sonra 3 y?l önce Do?u? Grubu'na sat?lan Kral FM'in sahibinden haberi yokmu? Can Atakl?'n?n... Yeni ö?renmi?...

Bu k?sa notun ard?ndan buyrun Can Atakl?'n?n 'derin' analizlerini okuyun...

Radyo anketinde bile ayn? sonuç

Birbiri ard?na anketler yay?nl?yor birçok ?irket. Gerçi hepsi birbirinin türevi durumunda. Adeta beyin y?kar gibi AKP’nin yüzde 48’den a?a?? dü?meyece?i, CHP’nin yüzde 25’i bulamayaca??, MHP’nin ise baraja tak?labilece?i pompalan?yor zihinlere.

Anket merak?na bir radyo da kat?lm??. Kral FM bir hafta süren bir kamuoyu ara?t?rmas? yap?yor. Dinleyiciler oylar?n? veriyorlar, noter de bunlar? tasdik ediyor.

Pazartesi günü bu anketin sonucunun aç?klanmas?na denk geldim. Sunucu sonucu ?öyle aç?klad?: AKP: 47, 5 CHP: 23, 5 MHP: 12, 3 Gerisi ise baraj alt?nda.

Çok ilginç. T?pat?p AKP anketlerinin ayn?s? ç?k?yor radyo anketinden de.

Oysa bu mümkün de?il. Çünkü radyo, televizyon, internet, gazete gibi halka aç?k konumda olan kurulu?lar?n yapt??? anketlerde Türkiye profilini bulman?z mümkün de?ildir. Üstelik bu tür anketler parti ya da gruplar?n birlikte hareket etmelerine de aç?kt?r. “Normal yap?ld???” söylenen anketlerle birebir tutmas? ihtimalini matematikçilere b?rakmak isterim.

?ktidar medyada hiçbir bo?luk b?rakmak istemiyor. Kolu nereye uzan?yorsa orada yürütüyor beyin y?kama faaliyetlerini.

?imdi radyocular bana itiraz edecek ve diyeceklerdir ki “Hay?r, hiç müdahale etmedik, rakamlar da noter tasdikli.”

Diyece?im ?u: O anket yay?nland?ktan sonra sadece kad?nlara yönelik “oyunuzu kime vereceksiniz?” sorusu soruldu. Programa 12 kad?n telefonla ba?land?. 2’si CHP 2’si de MHP’ye oy verece?ini söyledi. 8 kad?n ise tercihinin AKP oldu?unu söylerken, a??z birli?i
etmi?çesine “Ba?bakan?m?z’?n yapt?klar?n görmeyenler kördür” dediler. Oranlarsan?z AKP yüzde 66 ç?k?yor.
O an nas?l AKP’liler yüklendiyse, ba?ka partililer de yüklenebilirdi. O halde bir haftal?k sonuç nas?l AKP anketleriyle birebir tutuyor ki?
Daha sonra Kral FM’in kimin oldu?una bakt?m. Ö?renince “Yak???r” dedim kendi kendime.


Can Atakl? / Vatan

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri