forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

milliyet_vatanReha Muhtar, Demirören ve Karacan Gruplar? aras?ndaki anla?mazl??? Vatan'daki kö?esinde yazm??. Siz benden duyun diyen Muhtar, Milliyet ve Vatan'?n içinde bulundu?u durumu ?öyle yazm??...Siz benden duyun...

Vatan’a ve Milliyet’e hiçbir ?ey olmayacak!..
Gazetecilerin etrafa ahkam keserken, kendi sorunlar?n? dile getirmemeleri, kendi durumlar?yla ilgili gerçekleri gözard? etmeleri, kendi sütre gerilerine pek ili?meleleri adettendir...

Birkaç gündür Vatan ve Milliyet gazetelerinin patronlar?n?n aralar?ndaki anla?mazl?klar hakk?nda bir?eyler yaz?l?yor...

Size ?u kadar?n? söyleyeyim...

Bu gazeteleri, gazeteciler yapar, yazarlar yazar, okuyucular ise gerçek patrondurlar...

Vatan ve Milliyet gazetelerini sizler almaya devam ettikçe bu gazetelerin bir sorunu olmaz...


***


Ayr?ca...

Bu gazeteler her ?eyleriye dimdik ayaktalar ve sa?lamlar...

Esasen patronajdan kaynaklanan hiçbir ekonomik sorular? yok...

Zaman geçtikçe söylediklerimin ne anlama geldi?ini hep birlikte anlayaca??z...

Hep beraber görece?iz...

Kafan?z? “ticari anla?mazl?klar?n yol açt??? hukuki labirentlere” takmay?n...

Vatan ve Milliyet dün hangi kadrolarla ç?k?yorsa, bugün de ayn? kadrolarla ç?k?yor...

Ayn? okuyucular?n patronaj?nda...

Gazetelerin gerçek sahipleri okurlar?d?r...

Onun d???nda da esasen bir sorun yok...

Siz her zaman oldu?u gibi bana inan?n...

Bir ?ey olursa söylerim...

YA?ASIN ?EREFL? ?K?NC?L?KLER!..

Temmuz’un ba??yd?...

?ike soru?turmas? ortaya ç?kt???nda ?öyle yazd?m:

“Ligler ertelenir... ”

Sen misin bunu diyen?..

Herkes bu haberi yalanlama yar???na girdi...

Futbol Federasyonu Ba?kan?’n?n a?z?ndan “ertelemenin olmayaca??” söylendi...

Oysa gerçek iyot gibi aç?kta duruyordu...

Bu i?ler gargaraya getirilmeyecek...

Bir taraftan ligler ba?lat?l?p, i?ler yumu?at?l?p suland?r?lmayacak...


***


Fenerbahçe Ba?kan? tutukland?...

Fenerbahçe Ba?kan?’n? tutuklayan kanuni irade, bu saatten sonra i?leri gargaraya getirmez...

Aziz Y?ld?r?m’?n avukat? kanal?yla yapt??? aç?klamalar önemlidir...

Bu saatten sonra bütün aç?klamalar eteklerin alt?ndaki ta?lar? dökmeye yönelecek...

Olmas? gereken de budur...

Ligler ertelenmeli, çünkü sa?l?kl? bir karar için 5 A?ustos yeti?mez...


***


Biliyorum yay?nc? kurulu? zor durumda...

Fark?nday?m, i?in nereye kadar gidece?i bilinmedi?inden, herkes, yava? yava? i?in örtülmesinden yana...

Oysa bunu isteyenlerin bilmedikleri bir nokta var...

Bir i? Fenerbahçe Ba?kan?’ndan ba?lad?ysa, gerisinin gelmemesi e?yan?n tabiat?na ayk?r?d?r...

Yar?da kesilecek olsa en tepeden ba?lamazd?...

Önceki gün ve dün Metris Cezaevi futbolu yönetenler taraf?ndan ziyaret edildi, doldu ta?t?...

Birçok a??rl?kl? isim, cezaevindekileri ziyaret için Metris’teydi...

Bunlar insani dayan??malar...

Çok do?ru ve ve yerinde davran??lar...


***


?çerdeki insanlar, “Ne oldu da piyango bize vurdu?.. ” diye dü?ünüyorlar...

Onlarla dayan??ma, futbolu bu “karanl?k dehlizden” hep beraber ç?kartacak bir formülün bulunmas?na yard?mc? olacak...

Mesele ?u;

“Futbolda bir daha kimse ?ike yapmaya, te?vik vermeye, hakemi, futbolcuyu etkilemeye tevessül etmemeli... ”

Bir milat olmal? bu dönem...

Böyle futbol olmaz...

Bir kulübün yapt???n? dü?ündü?ünüz ?ike, ba?ka bir kulübün ?ike yapmas?n?, te?vik vermesini tetikliyor...

Gerçek bu...

Bir yerde ba?lamazsa, çok yerde de yap?lmaz bu i?...


***


Bir ?ampiyonluk ya da küme dü?me mücadelesinde “Onlar yap?yor, biz de yapal?m” duygusudur futbolu kirleten...

Ço?u ki?inin içinden geçen, seslendirmedi?i ses “Siz yaparken iyiydi... Biz yap?nca m? suç oldu?.. ” ?eklindedir...

Futbolun temizli?ini istiyorsak bu duygu sona ermeli...

Hiç kimse, te?vikti, ?ikeydi bu i?lere girmeyi akl?ndan bile geçirmemeli...

Yoksa gerisi önemli de?il...

Kim kalm??, kim ç?km?? mesele o de?il...

Maça ç?karken kar?? tak?m?n bir alavere dalavere çevirmedi?inden emin olmak istiyoruz biz...

Ve maça ç?karken kendi tak?m?m?z?n da alavere ve dalaverelerin içinde olmad???n? bilmek istiyoruz hepimiz...

Hepsi bu...

Gerisi futboldur...

Kazanman?n ve kaybetmenin asaleti ile keyfidir...

Ya?as?n ?erefli ikincilikler...

BODRUM YAZISI BODRUM’DA ÇIKMAYINCA...

Dün sabah gazetemi elime ald?m ki, Bodrum’da da??t?lan gazetede bizim kö?enin yerinde yeller esiyor...

Hiç telefonu aç?p sormad?m...

Sorsam, “Abi yaz?n geç geldi... Ta?raya yeti?medi... ” diyecekler, içten içe gizli bir haz duyarak...

Oysa her günkünden daha geç de?il, daha erken göndermi?tim yaz?lar?...

Ancak farketmez...

Temelde onlar hakl?...


***


Benim tak?ld???m nokta o de?il ba?ka...

?ark?da söylendi?i gibi neredeyse “senede bir gün” dört ba?? mamur bir Bodrum yaz?yorum...

O Bodrum yaz?lar? da Bodrum’da ç?km?yor...

Geçen y?l da tam Bodrum’u yazd???m yaz?, yine yeti?medi gerekçesiyle Bodrum’a da??t?lan gazetelerde yer almam??t?...

?ki y?l önce de ayn?s? olmu?tu...

Bu y?l da üçüncü kez oldu...

Di?er yaz?lar bana m?s?n demiyor yeti?iyor...

Ne zaman Bodrum’dayken Bodrum’u yaz?yorum...

Yaz? Bodrum’daki gazeteye yeti?miyor...

Bir quantum var bu i?te ama ne?..

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri