forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soruisareti_adammOlay ramazandan önce olmu?tu ama önce yava?tan bu ?ort meselesi öne ç?kart?lmaya ba?land?. Ard?ndan çakt?rmadan köktenlaikçiler mevzilerden ba??n? uzat?p olay?n üzerine atlad?lar.

CÜNEYT ÖZDEM?R'?N RAD?KAL'DE YAYINLANAN YAZISI...

'Otobüsteki ?ortlu k?z' meydan muharebesi

Bir k?s?m, '?ortlu' bir k?zdan demokrasi ma?duru yaratma pe?inde; di?eri, '?ortlu' bir canavar için delil ve ifade ar?yor.

Toplum olarak siyaseten karpuz gibi ortadan nas?l ikiye bölündü?ümüzü, farkl? kesimlerde baz? ‘geri kafal?lar?n’ nas?l da Güney-Kuzey Kutbu kadar dü?manla?t???n? ama en önemlisi de balatalar? nas?l s?y?rd???m?z? anlamak için yeni ?ehir efsanemize, ?ortlu k?z?n otobüste dayak yeme olay?na bakmam?z yeterli san?r?m. Asl?nda haber, s?radan bir ajans haberiydi. DHA 19 ya??ndaki bir k?z?n otobüste tacize u?rad???n? ve dayak yedi?ini anlatan s?radan bir haber yay?mlad?. Haberde 19 ya??ndaki bir voleybolcu genç, otobüste nas?l tacize u?rad???n? ve duyars?zl??? anlat?yordu. Her gün onlarcas?n? gördü?ümüz, s?radan bir kad?na ?iddet 3. sayfa haberiydi. ?ddiaya göre adam?n biri, otobüs dolusu insana ra?men bu k?z?m?za hakaret etmi?, sonra bir tane çakm??, ard?ndan da s?r?tarak otobüsü terk etmi?ti. Daha korkuncu, otobüste hiçbir yolcunun bu olaya kar?? ç?kmad??? gibi olay? kapatmaya çal??mas?yd?. Ayr?ca voleybolcu genç k?z rapor almaya gitti?inde de duda?? patlak ama burnu k?r?k olmad??? için rapor verilmemesiydi. Bütün bunlar? savc?l??a suç duyurusuna gitti?inde yap?lan ropörtajda anlat?yordu.

Aç?k söyleyeyim, 19 ya??nda bir k?z?n ba??na gelenlere çok içerledim. Bu kö?ede böyle terimler kullanm?yorum ama Twitter’daki sayfam babam?n mal? oldu?u için (!) #buhayvanibulun diye yazd?m.

Amac?m genç bir k?z?n ba??na gelenlerin hesab?n?n sorulmas?yd?. O kadar.

Sonras?nda olaylar 2011 Türkiyesi’nin sosyolojik panoramas?ndaki cinnet halini gösteren bir ibret hikâyesi olarak geli?ti.

Olay ramazandan önce olmu?tu ama önce yava?tan bu ?ort meselesi (endi?eli modernlerin gaz?yla) öne ç?kart?lmaya ba?land?. Ard?ndan çakt?rmadan köktenlaikçiler mevzilerden ba??n? uzat?p olay?n üzerine atlad?lar. ‘Bizi ?slam devleti mi yapacaklar paranoyas?’ için gayet uygun bir malzeme vard?.

Tabii onlar böylesine cevval bir ?ekilde atraksiyon yaparken ‘di?er’ (muhafazakâr) kesimin eli de armut toplam?yordu.

Önce ‘yeni’ kö?eyazarlar?ndan ‘m?r?n k?r?n, ama, kem küm’ sesleri yükledi. Derken baz? internet siteleri devreye sokulup ‘?oför ve bir tan?k’ ifadesinden voleybolcu k?z?n aleyhinde haber yap?ld?. Bunun üzerine bir ad?m daha öteye gidildi ve olay bir anda DHA, Milliyet ve ‘kullan?lan gazetecilerin’ komplosuna dönü?tü. Olay gazetelere bu h?zla ta??nd?. Kö?elerde herkes kendi me?rebince olay? e?ip bükmeye ba?lad?. Laik yazarlar ?ort meselesini allay?p pullarken, muhafazakâr kesimin öncü gazeteleri 19 ya??ndaki k?z?n bütün otobüsü nas?l dayaktan geçirdi?ini ve as?l ‘hayvan?n’ o ?ortlu k?z oldu?unu pompalamaya ba?lad?.

As?l saçmal?k, misilleme olarak, dayak iddias? olan otobüse ?ortlu bir eylem yap?laca?? haberi ile zirveye ula?t?.

Bu sat?rlar? yazarken henüz polis ve savc?l?k olan biten hakk?nda devreye girip ‘hükümeti y?kmaya yönelik eylem’ diye görüp soru?turma açmam??t? ama olursa art?k buna da ?a??rmayaca??m.

Toplumsal delilik i?te böylesine bula??c? ve tehlikeli bir ?ey...

Kimin att??? belli olmayan bir tokat bile y?llard?r kutupla?m?? ve mevzilerinde tetikte bekleyen kitleleri co?kuyla harekete geçirmeye yetebiliyor.

?imdi herkes mevzilerinden birbiriyle kavgaya tutu?mu? durumda. Bir k?s?m inatla 19 ya??ndaki ‘?ortlu’ bir k?zdan demokrasi ma?duru yaratma pe?inde, di?er k?s?m ise ‘?ortlu’ bir canavara dönü?türmek için delil ve ifade ar?yor.

Oysa benim ba??nda tek bir iste?im vard?. 19 ya??ndaki bir k?z otobüste dayak yedi?ini iddia ediyordu. (??in içine ne ?ort ne laiklik ne 28 ?ubat dönemi ne ramazan ne bu bölünmü?lük ne bu kavga girmi?ti.)

Ben sadece bunu yapan bulunsun istemi?tim.

Hay ?ortunuz bats?n.

http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri