Yazdır

Aktif .

murat_belgeErtu?rul Özkök kendisi kimseyi dü? k?r?kl???na u?ratmam??t?r. ?arab? b?rak?r müzi?e geçer, iç çama??r?n?n markas?n? bile okurlar?yla payla??r, bütün bu zenginli?ini ortaya koyar. 

 

Murat Belge'nin Taraf'ta yay?nlanan yaz?s?... 

Ertu?rul Özkök ve ‘?çindekiler’

Söylenen her söze birilerinin kar?? ç?kmas?ndan daha do?al bir ?ey olamaz. Kar?? ç?kan olur, sen de söyledi?inde ?srarl?ysan, savunmaya devam edersin vb. Gelgelelim, ?u son günlerde ben söyledi?imi savunmak durumunda de?ilim. “Ben onu söylemedim” mücadelesi vermekteyim. Bu da bir tuhaf durum.

Ertu?rul Özkök’ü dü? k?r?kl???na u?ratm?? olmak da sorun de?il. ?nsan memnun bile olur. Ama dü? k?r?kl???n?n “gerekçilerini” say?yor, bak?yorum bunlar benim söylediklerim de?il, söylediklerimin kas?tl? çarp?t?lm?? biçimleri. O zaman da, “Hay?r, öyle de?il, böyle” diye bu çarp?tmay? düzeltmek zorunlu hale geliyor.

Kendisini dü? k?r?kl???na u?ratt???m? halk?na duyurdu?u yaz?s?nda Ertu?rul Özkök en çok kendisine hakaret etti?ini de yazm??, olabilir. Ne var ki Ertu?rul Özkök kendisine derin ve bitmeyen bir a?kla ba?l? biridir. Diyelim “zebani” diye bir kavram var ve bu kavram?n ça?r???mlar? pek ho? de?il. Ertu?rul Özkök herhangi bir nedenle “Ben bir zebaniyim” diye karar verecek olursa, zebanilik onun bir s?fat? haline gelince, Ertu?rul Özkök’ün gözünde “zebani” dünyan?n en sevimli yarat??? olur, “beni gidi zebani beni” diye sever onu.

Daha önce söyledi?im gibi, Ertu?rul Özkök kendisi kimseyi dü? k?r?kl???na u?ratmam??t?r. ?arab? b?rak?r müzi?e geçer, iç çama??r?n?n markas?n? bile okurlar?yla payla??r, bütün bu zenginli?ini ortaya koyar. Hele yay?n yönetmenli?inin a??r sorumlulu?undan kurtulal? beri, her gün yeni “trük”lerle ortaya ç?k?yor, trapezden inip merdivene t?rman?yor, halka çevirirken tabak at?p tutmaya ba?l?yor, bunlar?n hepsi de benli?inin bir ba?ka zenginli?ini ???ldaklar alt?na al?yor.

Bir de “?çindekiler”i vard?r, Ertu?rul Özkök’ün. T?pk? bir kitap gibi, kapa??n? kald?r?nca, kar??n?za “?çindekiler” ç?kar. Bu da son derece zengindir. Bir sabah, bakars?n?z “?çindeki çocuk” z?plam??, d??ar? ç?km??t?r. Ancak Ertu?rul Özkök’ün içinden ç?km?? çocu?un eri?ebilece?i ?irinlik düzeyinde bir ?eyler yapmaktad?r. Ertesi sabah, s?ra “?çindeki anar?ist”e gelmi?tir. O zeki anar?ist bize müthi?, alt?ndan kalkamad???m?z sorular sorar. Cevab?n? beklemeden de çeker gider, sahibinin içine döner, çünkü verecek cevap bulmayaca??m?z? zaten bilmektedir. Bazen bu karakterler teker teker de?il, iki?erli üçerli “d??ar? ç?kar” ve küçük performanslar yaparlar; biri öbürüne ders, ö?üt bir ?eyler verir. Ama bütün bunlar, bizler için çok faydal? ?eylerdir.

Kimi zaman, seyrek de olsa, “?çindeki dindar” da ç?kagelir ve felsefi baz? ?eyler söyler, geldi?i yerde bolca bulunan Allah sevgisini anlat?r. Çünkü Ertu?rul Özkök bir yandan da tedbirli bir ki?idir. “Ne olur, ne olmaz” deyip oraya da bir yat?r?m yapm??t?r.

Bitirirken bir not ve bir küçük düzeltme daha: Özkök, benim 12 Mart’ta i?kenceden ve hapisten geçti?imi yazm??, “Suçsuz yere hapis yatman?n ne oldu?unu bilen bir ayd?n bu dönemde böyle negatif empati ile me?ruiyet fetvas? verebilir mi” diye de bir soru sormu?. 12 Mart’ta benim yapt???m yasaya göre suçtu ve ben bunu biliyordum. Bilerek suç i?ledim, çünkü darbeyle (çok daha büyük bir suç) kurulmu? bir rejimde bu suçu i?lemek me?rudu.

Yasaya de?il, hukuka inan?r?m. Hayat?m?n bunca y?l?, ?u önceki cümlenin bir paradoks olmad??? bir ülkede geçti.

http://www.taraf.com.tr/ 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri