forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

TARAF'A ?NG?LTERE'DEN ERGENEKON TURU...

Aktif .

ahmet_altan_taraf?ngiltere merkezli seyahat acentesi Political Tours ?irketi, Türkiye'ye yönelik "Erdo?an ve Anadolu Kaplanlar? Turu" isimli bir tur organizasyonu haz?rlad?. Tur kapsam?nda Taraf Gazetesi de ziyaret edilecek... 

 

Turun detaylar?n? Dünya Gazetesi yazar? Didem Eryar Ünlü bugünkü kö?e yaz?s?nda ele alm??... 

?ngiltere'de yeni moda Türkiye'ye politik turlar

"Tura kat?lanlar, bölgesel olaylardan etkilenen toplumlarla tan???yorlar; bölgenin siyasetçi ve yorumcular?na soru sorabiliyorlar. Twitter ve bloglar?n hakim oldu?u; bas?n organlar?n?n ise bask? alt?nda bulundu?u bir dünyada, ayk?r? bir konumday?z" diyen Political Tours kurucusu Nicolas Wood, "Kuzey Kore'den sonra, en fazla talebi Türkiye için al?yoruz" diyor.

Nicholas Wood eski bir New York Times çal??an?. Uzun seneler boyunca d?? haberler muhabiri olarak Balkanlar ba?ta olmak üzere, dünyay? dola?an Woods, daha sonra, "insanlar?n, dünyan?n en kritik bölgelerine yönelik ilk elden bilgiye ula?malar? için" Political Tours'u kurmu?. Political Tours, uluslararas? geli?melerde kilit rol oynayan bölgelere odaklan?yor. Kuzey Kore, Ortado?u, Kafkaslar ve Balkanlar bu bölgelerin ba??nda geliyor. Fiyatlar? 2 bin 500 ile 3 bin 500 pound aras?nda de?i?en turlara kat?lanlar, bölgesel olaylardan etkilenen toplumlarla tan??ma; bölgenin siyasetçi ve yorumcular?na soru sorma f?rsat?na sahip oluyorlar. "Twitter ve bloglar?n hakim oldu?u; ciddi bas?n organlar?n?n ise bask? alt?nda oldu?u bir dünyada, ayk?r? bir konumday?z asl?nda" diyen Wood, "?nsan hayat?n?n yönünü de?i?tirebilecek deneyimlere öncelik veren yeni bir seyahat trendini de destekliyoruz" yorumlar?nda bulunuyor.

Ekonomik trendleri anlamak isteyen i?adamlar? da ilgileniyor

?ehirde ya?ay?p, sava? bölgelerinde neler olup bitti?ini ö?renmek isteyen çocuklardan, yeni bölgeler hakk?nda bilgi edinmek isteyen haber editörleri ve siyasetçilere kadar geni? bir mü?teri yelpazesine sahip olan Political Tours, ayn? zamanda, yeni pazarlardaki temel siyasi ve ekonomik trendleri anlamak isteyen i? dünyas?n?n da ilgisini çekiyor. DÜNYA'n?n sorular?n? yan?tlayan Nicolas Wood'un öncelikli olarak alt?n? çizdi?i konu ise Political Tours'un tamamen ba??ms?z bir kurulu? oldu?u ve hiçbir konuda taraf olmad???.

Sava? olmad??? sürece her ülkeye gideriz

"Bir ülkenin neden dikkat çekmeye ba?lad???n? veya özel bir sorunun ard?nda yatan temel unsurlar?n neler oldu?unu merak ediyoruz. Güzargahlar? belirlemede de bu merak büyük rol oynuyor" diyen Wood, sava? olmad??? sürece her ülkeye tur düzenleyebiliriz diyor. Political Tours Ekim ay?nda Kuzey Kore'ye gidiyor. Kas?m'da ise Türkiye'ye. "?ngiltere'deki ayaklanmalar? anlatan turlar düzenlemek istiyoruz. Bir di?er dü?üncemiz de Libya ve ?ran'a tur düzenlemek" bilgilerini veren Wood, ?öyle devam ediyor: "Bu ülkelerde her yere ula?abilmenin mümkün olmad???n?n fark?nday?z, fakat ülkelere gitmeden önce uzmanlar?m?z mü?terilerimizi gerekli olan tüm konularda bilgilendiriyorlar. Kuzey Kore veya ?ran'a vard???m?z da ise, önceli?imiz insanlar?n günlük ya?amlar?n? ne ?ekilde sürdürdüklerini yak?ndan izlemek oluyor. Tur ba?l?klar?m?z? belirlerken ise herhangi bir s?n?rlamam?z yok, fakat belli bir süre geçmeden sava?, deprem veya açl?k gibi konular? seçmiyoruz. Temel hedefimiz, dünyay? ilgilendiren temel konulara ula?mak ve insanlar?n ya?ananlar? birinci elden görebilmelerini sa?lamak. Kat?l?mc?lar, yerel yöneticilerle bir araya geliyorlar. Bölge halk? ile tan???yorlar; aileleri ile ayn? ortamlarda bulunuyorlar. Tur s?ras?nda ayn? zamanda analistler, diplomatlar ve gazetecilerle bir araya geliyorlar. Bu ki?ilere istedikleri sorular? yöneltebiliyorlar. "

Kuzey Kore'den sonra en fazla talep Türkiye'ye

Türkiye, Kuzey Kore'den sonra en fazla talep alan ikinci güzergah. Political Tours'un Türkiye için belirledi?i iki ayr? tur ba?l??? var. Bunlardan birisi "Erdo?an ve Anadolu Kaplanlar?". Di?eri ise "Türkiye ve Kürtler".  Wood, Türkiye'yi tur güzergahlar? aras?na neden dahil ettiklerini ise ?öyle anlat?yor: "Türkiye yükselen bir güç. Müslüman muhafazakar bir parti taraf?ndan yönetilen demokratik bir pazar ekonomisi dinami?i gerçekten etkileyici bir kar???m. Türkiye'nin gelece?i AB, Akdeniz ve Ortado?u üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olacak.  Kuzey Kore'den sonra, en fazla talebi Türkiye için al?yoruz. Tüm güzergahlar? seçmemizin amac?, bir ülkede ya?anan geli?melerin temellerine inebilmek. Amac?m?z sadece siyasetçiler veya analistlerle bir araya gelmek de?il, fakat insanlar?n bu geli?melerden nas?l etkilendiklerini görmek."

Erdo?an ve Anadolu Kaplanlar?

Political Tours'un "Erdo?an ve Anadolu Kaplanlar?" ba?l?kl? turu kapsam?nda, dü?ünce kurulu?u ESI (Avrupa ?stikrar Giri?imi) analistlerinden Ekrem Eddy Güzeldere ve Polonya'n?n en fazla satan haber dergisi Polityka'n?n Türkiye muhabiri ve ESI editörü Piotr Zalewski Türkiye'deki ekonomik büyümenin ve siyasi geli?melerin bölge için önemini de?erlendiriyorlar. 12-20 Kas?m için planlanan tur, ?stanbul, Ankara ve Gaziantep'i kaps?yor. Fiyat? 2 bin 500 pound olarak belirlenen turun, içeri?i ?öyle:

1. Gün: Geli?

Bo?az kenar?nda yemek.

2. Gün: Türk Siyasetine Giri?

Galata Kulesi'nde gerçekle?ecek toplant?da, önce gelen bir siyaset bilimcisi taraf?ndan ?stanbul'un kültürel ve dini mozai?ine yönelik brifing.

Galata turu (Sinagoglar, bal?k pazar? vs.) Osmanl? tarihi rehberi e?li?inde Aya Sofya, Mavi Cami, Kapal?çar??, Yeni Cami ziyaretleri.

Eski Avrupa Parlamenteri, Sabanc? Üniversitesi Ö?retim Görevlisi Joost Lagendijk ve

Bahçe?ehir Üniversitesi Profesörü Cengiz Aktar'dan günümüz Türkiye siyasetine yönelik bilgilendirme: AKP'nin yükseli?i; Yükselen bir güç olarak Türkiye; Anadolu Kaplanlar?; 2011'de Türkiye ve AB ili?kileri.

3. Gün: De?i?en Türkiye: Ekonomik güç; artan ?ehirle?me; büyüyen gelir uçurumu

Tarlaba??'ndaki kentsel projeler; in?aat sektörünün yükseli?i; bölgedeki küçük esnaf ziyaretleri.

Nevizade ?mroz restoranda gerçekle?ecek ö?le yeme?inde, Türkiye'de konumlanan Suriyeli aktivistlerle bulu?ma. Türkiye modeli ve Ortado?u'da siyasi ?slam'?n geli?imi. Hamam ziyareti ve ak?am yeme?inde, Türkiye'de kimlik politikas? üzerine tart??ma.

4. Gün: Tak?m elbise ve Üniforma: Laiklik, din, ordu ile declet aras?nda çat??ma

Taraf Gazetesi'ne ziyaret. Ergenekon ve sivil-askeri ili?kiler uzman? Gareth Jenkins'den Ergenekon brifingi.

Kad?n haklar? uzman? Nigar Göksel ile tesettür giyim ?irketi Tekbir'in ziyareti.

Mustafa Akyol ve ?ahin Alpay'?n kat?l?m? ile gerçekle?ecek "Türkiye'de Demokrasi ve ?slam" tart??mas?.

5. Gün: Ankara

AKP'den bir milletvekili e?li?inde parlamento ziyareti.

Tan?l Bora e?li?inde An?tkabir ziyareti.

Ankara Üniversitesi ?nsan Haklar? Merkezi'nden Kerem Alt?parmak ve ?nsan Haklar? Gündemi Derne?i Kurucusu Avukat Orhan Kemal Cengiz ile "Türkiye'de ?nsan Haklar?".

6. Gün: Az?nl?klar ve Avrupa ile Entegrasyon

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ziyareti.

Alevi Federasyonu Ba?kan? Ali Balk?z ile "Türkiye'de Aleviler".

Türkiye'deki Kürt sorununa yönelik Kürt politikac?lar ve aktivistlerle toplant?.

Türkiye futbal ligi: Sporun siyasetteki rolü.

7. Gün: Gaziantep

Political Tours, Gaziantep'i "Beton, tekstil, deri, metal ve makine fabrikalar? ile ülkenin önde gelen sanayi ve ticaret merkezlerinden biri"  olarak tan?ml?yor. "?hracat?n?n yar?s?ndan fazlas? Ortado?u'ya; sadece dörtte biri Avrupa'ya gidiyor. Bugün ise ?ehir, Suriye'deki olaylar?n etkilerini hissediyor. Türkiye'nin bu geli?melerde rolü ne olacak?" sorusuna cevap aranacak tur kapsam?nda, ?ehirdeki sanayi ve dini bölgeler ziyaret edilecek. Tart??ma ba?l?klar? ise; Türkiye'nin ekonomik mucizesi; Ortado?u'nun yükselen bölgesi.

8. Gün: Gaziantep

Gaziantep ekonomisi; kültürü ve ticareti konusunda bilgi payla??m?nda bulunacak yerel ara?t?rmac?larla bulu?ma. Bölgenin önde gelen i?adamlar? ve yerel yöneticileri ile ak?am yeme?i.

Baklava sanat?na yönelik bilgilendirme.

9. Gün: ?stanbul'a dönü?.

Türkiye & Kürtler: "Çat??ma sona m? eriyor yoksa k?z???yor mu?"

Political Tours'un Türkiye ve Kürtler ba?l?kl? turu kapsam?nda da, yine Ekrem Eddy Güzeldere ve Piotr Zalewski Türkiye'de Kürtlerin statüsünü de?erlendiriyorlar. Sonbaharda gerçekle?tirilmesi planlanan tur için öngörülen fiyat 2 bin 800 pound. Tur, ?stanbul Kürt Enstitüsü uzmanlar? ile görü?meler; Kürt Kültür Vakf? Kürt- Kav'a ziyaret ve Fehim I??k ile tan??ma; farkl? Kürt STK'lar? ile toplant?lar? kaps?yor.

http://www.dunya.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri