forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

umur_talu_2"Hep merak etmi?imdir: Bir medya patronuna sistemli olarak en çok küfür edenler, bak?n ele?tiri demiyorum, sülalesini kar??t?r?p giydirenler; dörtnala gelip dört bir yandan, kuyru?u indirip kap?kulu olmay? kabul ederken hiç ac? çekmi?ler midir?"

 

 

UMUR TALU'NUN GAZETE HABERTÜRK'TEK? YAZISI... 

Evrim, ben seni yerim!

San?r?m (E) Özkök için mi ne yazm??t?m bir kez:“?ki dönem üst üste muhalif bir ?eyler yazmakta sebat et; di?imi k?ray?m” diye.Her ?ey birbirine kar???yor, bu f?rdöndü medya-dünyada.Ona dememi?sem bile, lütfen al?p kendi de kullans?n.Di?imi k?rar?m dememi?sem, söz, k?racak bir ?ey bulurum.

*
Kimi ?ah?s ya hiç oruç tutmuyor ve oruç tutana bindiriyor; ya da gün geliyor, orucu 24 saat tuttu?unu davul zurnayla ilan ediyor! Ya insafs?z oluyorlar, ya izans?z. Ya has?m ya h?s?m. Ya kimi güçler (patron, i? dünyas?, Genelkurmay, hükümet yahut d?? odaklar) ad?na gazeteciliklerini onlar?n elinde silah k?l?p yayl?m ate? aç?yor… Yahut teslim olup kalemini kalemt?ra?a de?dirmiyor bile; ucu kazayla sivrilir diye.

*

Hep merak etmi?imdir:Bir medya patronuna sistemli olarak en çok küfür edenler, bak?n ele?tiri demiyorum, sülalesini kar??t?r?p giydirenler; dörtnala gelip dört bir yandan, kuyru?u indirip kap?kulu olmay? kabul ederken hiç ac? çekmi?ler midir?Onlar? adeta bedeli mukabili kendine biat ettiren ha?metli, bundan hakikaten haz alm?? m?d?r? Bu insanl?k ve gazetecilik taklidini anlamakta güçlük çekmek, pekala safl?ktan olabilir…Lakin tiksinebiliriz, de?il mi?

... ?una inan?r?m, akl?m erdi?ince, elimden geldi?ince, gücüm yetti?ince, sürekli yeniden ö?rendi?imce: Öncelik, ma?durlar?nd?r! ?ster topluluk halinde, ister teker teker. Sesi, sözü, gücü olan kudretlilerin nas?l olsa masas?, kasas?, sütunu, kalemi, klavyesi, kaz? kazan?, borazan? bol olur.Bu ma?dur, geni? halk kitleleri de olabilir; bazen onlar?n da ezmeye kalkt??? daha küçük topluluk veya ki?iler de.Ma?dur alttakiler de olabilir, kimi alttakinin kendini ?a??r?p üstünlük taslayarak a?a??lamaya kalkt??? ötekiler de.Ma?dur, me?ru hakk? tan?nmak istenmeyen bir iktidar da olabilir; bir kez güçlendikten sonra tan?mazl?ktan geldi?i ufalanm?? haklar, özgürlükler, kimlikler, ki?ilikler de.Kerteriz kabaca budur.

*

Kerteriz, bir gücün yan?ndan ba?ka bir güce ya da güçsüzlere sallamak de?il;Hakk?, hukuku, hakikati, ?ahsiyeti, haysiyeti sald?r?ya u?rayan?n yaras?ndan kelam?n?, selam?n? esirgememektir.Gazetecilik; bunun akl?n?, bilgisini, belgesini, kelimesini, cümlesini, sorusunu, sorgusunu edinme sanat?d?r, daha do?rusu zanaat?d?r bir bak?ma…?nsanl?k; bunun yüre?ini, cesaretini, vicdan?n?, tavr?n? donanan omurgad?r.Her ikisi de ö?renilir, edinilir asl?nda.Ba??ms?z gazetecilik tarihi ve tutkusu ilkinin kitab? ise…?nsanl?k tarihi; insan?n mücadele, isyan, özgürlük, dünyay? de?i?tirme tarihi; dinlerin, felsefelerin, ba?kald?r?n?n bir tür tarihi; ikincinin yüzy?llar boyu dünyan?n dört kö?esinde yaz?lm?? defteridir.

*
O yüzden, kendi eski bask?s?n? adeta ar?ivlerden sildirip yeni maskesiyle iki büklüm e?ilenler bir tuhaf evrimin yarat?klar? sanki. ?nsan?n hikayesi; aya?a kalkma, ba??n? dikme tarihi idi. ?ki büklüm olup sürünme, güçlüler önünde yaltaklan?p sürüklenme ve utanmadan bu vaziyetiyle övünme talihi de?il! Tut ki insan vah?i do?adaki maymundan geldi… Kiminin gidi?i sirkteki cambaz maymuna do?ru!“Maymunlar Cehennemi Ba?lang?ç” desen… O kötü filmde bile sonunda itiraz ediyor, hay?r diyor, bir gün isyan ediveriyor o maymunlar!

http://www.haberturk.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri