forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Kim takar bu gazeteleri, kim takar?

Aktif .

tahakivancTAHA KIVAN: Dn bizim gazetede de haberi vard?: Hafta sonunda Atina'daki 'Yeni Akropol Mzesi' iin yap?lacak a?l?? trenine Trkiye'den Ba?bakan Tayyip Erdo?an kat?lacakt?; rahats?zl??? sebebiyle son dakikada iptal edildi gezi...
Yunan gazetelerinden baz?lar?, ertesi gn, Erdo?an Atina'da so?uk kar??land?; Karamanlis-Bakoyannis ikilisi ile aras? a?k anlam?na gelecek haberlerle ?kt?...

Yunan kamuoyu hakl? olarak ?unu soruyormu?: Erken bask?ya giren gazetelerin son dakika iptalini ngremeyip ?i?irme bir haber yapmas? fazla garip de?il; garip olan, yap?lmam?? bir gr?menin 'so?uk geti?i'nin ngrlmesi... Bu ngrnn alt?nda ne yat?yor?

Ben syleyeyim: Yunanistan'da uygulanan farkl? bir 'akreditasyon' al??kanl??? yat?yor...

Eskiden ?ngiltere'de de ayn? sistem uygulan?rd?, ?ngilizler vazgetiler, Yunanl?lar devamda: Tayyip Erdo?an'?n Atina ziyareti gibi nemli bir olaydan nce Ba?bakanl?k taraf?ndan a?r?lan 'akredite' gazetecilere, neler konu?ulaca??, nas?l davran?laca?? anlat?l?r; onlar bu n bilgiyle izler olay?... Yunan medyas? bu yanl?? uygulaman?n sona erdirilmesi iin hay?rl? bir vesile saymal? Tayyip Bey'in gezisini ertelemesini...

Bu olay beni y?llar ncesine, Turgut zal'l? dneme ve gazeteler aras?ndaki etin rekabete gtrd.

Rahmetli zal da elinden geldi?ince tahrik ederdi gazeteler ve gazeteciler aras?ndaki rekabeti... Baz? gazetecileri gecenin bir vakti telefonla arad??? bilinir de, neden daha uygar bir vakitte aramad???, sabaha yak?n bir saatte gazeteciyle konu?ma ihtiyac?n? neden duydu?u pek bilinmez. Turgut Bey'in en ok arad?klar?, ya en sevdi?i yazarlar, ya da en fazla satan ve en etkili bilinen gazetelerin ynetmenleri olurdu.

Geceyar?s? gr?melerinin sebebi basitti asl?nda: Belli ba?l? gazeteleri geceden, bask?dan ?kar ?kmaz gzden geirme al??kanl??? vard? zal'?n; i?i belli bir saatten sonra matbaa matbaa dola??p zal iin gazete toplamak olan bir ekibi bulunuyordu.

Gece okudu?u gazetede tak?ld??? bir haber ya da yorum varsa, yay?n ynetmeni veya yazar? n?nda arayarak gr?lerini aktar?rd? Turgut Bey... Bazen yanl?? bir haberi, ya da ileride olumsuz sonular? olabilecek bir yorumu ?ehir bask?lar?ndan ?kartmay? sa?lad??? da olurdu.

Konunun nemi ?urada: Bundan bir sre ncesine kadar gazeteler ba?bakan ve cumhurba?kan? dzeyinde ilgi gren, haberleri ve yorumlar? ciddiye al?nan nemli fikir yayma aralar?yd?; ?imdilerde ise siyasiler ve devlet adamlar? zerinde pek etkisi yok... En ok satan ve en etkili olmas? beklenen gazetelere gz gezdirmedikleri gn ok oluyor, en tepedeki devlet adamlar?n?n...

nemli bir siyasetiyle konu?urken bu izlenimi al?nca Neden? diye sordum. Cevab? vermek iin bir rnek gazete getirtti. Daha ilk sayfadan ba?layarak gazetenin ndegelen yazarlar?n? Bunu neden okuyay?m, ya bunu? diye didiklemeye ba?lad?. Koskoca gazetede okunmaya de?er sadece bir (1) yazar kald? hesab?nca... O bir tek yazar? okumak iin bu kadar kalabal?k sayfay? evirme zahmetine katlanmam? beklemezsiniz herhalde dedi?inde, ben sustum...

Siyaset adamlar? basamaklar? t?rman?rken medyadaki herkesle ilgili bir kanaat sahibi de oluyor; pek de olumlu olmayabiliyor o kanaat...

Yazarlar elbette geni? bir okur kitlesi iin yazarlar yaz?lar?n?; ancak en az o kadar -hatta daha fazla bir dertleri de- lkeyi yneten ki?ileri etkilemektir.

Oysa gryorsunuz, ok satan gazetelere nem veren, oralarda ?kan yaz?lardan etkilenmeye a?k ki?iler oturmuyor devletin nemli koltuklar?nda... Uzun bir sre bu durumun fark?nda de?ildi yazar-izer tak?m? ve k?l?c? dik tutuyordu; fark?na varmalar? onlar? kendi keyiflerince tak?lmaya ynlendirdi. Ciddi yaz?lar ?kmas? beklenecek k?elerde tuhafl?klar sergilenmesi bu yzden...

Geenlerde ok satan bir gazetenin ok okundu?u varsay?lan bir yazar?, gazetesinin iki 'nemli' bilinen yazar? iin, Kad?n olsalard?, oktan soyunmu?lard? diye yazd?.

Mizahi bir dokunduru?, de?il mi? Oysa benim evremde hemen herkes Do?ru yazm?? diye ciddiye ald? o dokundurmay?...

Bir tan?d???m Bu i?in mild? 28 ?ubat't?r der durur... Tezi ?u: Medyan?n maniplatif yap?s? o dneme kadar gzlerden saklanabiliyordu; ilk kez 28 ?ubat'ta asl?nda 'tek tip bir medya yap?s?' oldu?u ortaya ?kt?. G kar??s?nda e?ilen, emir ve talimatla hareket eden bir medya... O gn bu grnty verenler medyada hl yetkili konumdalar. Onlar? gren nas?l sayg? gstersin ki? diye sorar tan?d???m...

Bir sorusu da ?u: Turgut Bey sa? olsayd?, bugn de ayn? titizlikle takip eder miydi gazeteleri?

Ne dersiniz, eder miydi?

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri