forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

?LLA BA?BAKAN'IN MI TOPLAMASI GEREK?YOR?

Aktif .

basbakan_gazetecilerBir gazeteci terör olaylar? s?ras?nda yay?n ak???n? kesip kesmemeyi, hangi foto?raf? nas?l kullanaca??n?, kanal?na kimi ç?kar?p ç?karmayaca??n?, ‘son dakika’ anonsunu neden Ba?bakan’a sorar? Maalesef soruldu!

 

Eyüp Can Ba?bakan Erdo?an'?n medya sahip ve yöneticileriyle bir araya geldi?i toplant?n?n detaylar?n? yazm??.

EYÜP CAN'IN RAD?KAL'DE YAYINLANAN YAZISI

?lla Ba?bakan'?n m? toplamas? gerekiyor?

Ba?bakan bir siyasetçi olarak söylemesi gerekenleri söyledi... Peki ya medya olarak bizler ne diyoruz?

Gazetecilik mesle?i ad?na bir ‘iyi’, bir de ‘kötü’ haberim var... 

?yi haber ?u...

Medya patronlar? ve gazete yöneticileri y?llar sonra ilk kez medya ve terör ili?kisini konu?mak üzere bir araya geldi.
Kötü olan ?u ki davet sahibi Ba?bakan Tayyip Erdo?an’d?.
Erdo?an’?n medya ve terör ili?kisini konu?mak için Ba?bakanl?k resmi konutunda bir ‘bilgilendirme toplant?s?’ düzenlemi? olmas? de?il yanl?? olan...
Terörle mücadele eden her ülkede siyasetçiler medya ile benzer bilgilendirme toplant?lar? yapar.
Kötü olan ?u ki mesle?imizin en temel sorunlar?n? konu?mak için bile siyasetçilerden davet bekliyoruz, dahas? medet umuyoruz.
***
Bu kadar çok medya patronunu ayn? masan?n etraf?nda en son ne zaman gördü?ümü inan?n hat?rlam?yorum.
Bu aç?dan Ba?bakanl?k ofisinde çekilen foto?raf ‘tarihiydi’.
Toplant?da dile getirdi?im için yazmakta sak?nca görmüyorum...
Enerjiden telekomünikasyona, finanstan perakendeye hemen her sektör k?ran k?rana rekabet etmesine ra?men ortak sorunlar?n? konu?mak için bir araya gelmesini bilir ama nedense medya sektöründe en temel konularda bile uzun y?llard?r böylesi toplant?lara ?ahit olamad?k.
Ta ki Ba?bakan kendi perspektifini aktarmak ve konuyu tart??mak için davet edene kadar.
Dedim ya sorun Ba?bakan’?n daveti de?il, bizlerin böyle bir davete ihtiyaç duymaks?z?n bir araya gelemeyi?imiz.
Ama daha vahimi, Ba?bakan’?n ?srarla “Bu toplant?n?n amac? ne sansür ne de medyaya müdahale” demi? olmas?na ra?men baz? arkada?lar?n hemen her konuda Ba?bakan’? bir ‘onay makam?na’ dönü?türme çabas?.
Allaha?k?na söyler misiniz, bir gazeteci terör olaylar? s?ras?nda yay?n ak???n? kesip kesmemeyi, hangi foto?raf? nas?l kullanaca??n?, kanal?na kimi ç?kar?p ç?karmayaca??n?, ‘son dakika’ anonsunu ekranda kaç dakika tutmas? gerekti?ini neden Ba?bakan’a sorar?
Maalesef soruldu!
‘Kandil’e röportaj yapmaya gitti, Kürt sorunu ile ilgili kitap yazd?!’ diye orada bulunmayan bir ba?ka meslekta??n? Ba?bakan’a ?ikâyet edenler bile oldu.
***
Bu tart??malar? kendi aram?zda yapsak mesele yok.
?ngiliz bas?n? 1980’li y?llar?n sonunda sadece siyasetçiler istedi?i için de?il mesleki bir duyarl?l?kla, o da belli bir dönem teröre kar?? tav?r ald?.
Fakat ne tektip bir medya yarat?lmaya çal???ld? ne de siyasetin onay?ndan geçen bir mekanizma kuruldu.
Bugünün dijital dünyas?nda, sosyal medyan?n bask?s? alt?nda zaten istense de böyle bir mekanizma kurulamaz.
Haber gizlemek imkâns?z art?k...
Önemli olan, her gazetenin kendi yay?n çizgisine göre bu konularda tutarl? ve duyarl? bir yay?n anlay??? geli?tirebilmesi.
Bunun için Ba?bakan’?n davetine ihtiyaç yok.
?ronik olan ?u ki Erdo?an, Ba?bakanl?k’ta düzenledi?i toplant?da yapt??? hayli kapsaml? konu?mas?nda ?srarla ‘güvenlik-özgürlük dengesinden’ bahsetti.
Güvenlik ad?na özgürlüklerin feda edilemeyece?ini bir siyasetçi olarak vurgulad?. Ayn? ?ekilde medyan?n terör propagandas?na alet olmamas? gerekti?ini de söyledi.
Ama bence en yerinde uyar?s?, ?ehit cenazelerinin istismar edilmemesi, ayr??t?r?c?, öfke ve nefrete yol aç?c? yay?nlardan kaç?n?n demesiydi.
Ba?bakan bir siyasetçi olarak teröre kar?? ortak bir duyarl?l?k olu?turmak ad?na söylemesi gerekenleri söyledi...
Peki ya medya olarak bizler ne diyoruz?
Bu konular? tart??mak için illa Ba?bakan’dan m? davet bekliyoruz?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri