forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

FEHM? KORU'DAN Y???T BULUT ELE?T?R?S?: B?R Z?L TAKIP OYNAMADIKLARI KALDI!

Aktif .

fehmi_koru300Yi?it Bulut'un Habertürk TV Genel Yay?n Yönetmenli?i'nden al?nmas?, ba?ta sosyal medya olmak üzere ço?u mecraya konu oldu. Özellikle Twitter mesajlar? Bulut'un görevden al?nmas?yla çalkaland?. 

 

Fehmi Koru, Star Gazetesi'ndeki Taha K?vanç kö?esinde Yi?it Bulut'un görevden al?nmas?na sevinenleri ele?tirdi... 

Koru, gazetecilerin meslekta?lar?n?n i?siz kalmas?ndan dolay? ya?ad?klar? sevinç nidalar?n? ele ald?... 

Koru Star'da ?unlar? yazd?... 

Birbirimizi öldürmeyelim

Eskiden bir gazete di?erinden söz edece?i zaman ‘refik’ sözcü?ünü kullan?rd?. Cumhuriyetdiyelim Tanin’den “Tanin refikimiz” diye bahis açard?.

‘Refik’ yol arkada?? demek; yani ‘dost’ sözcü?ünün bir ba?ka biçimi...

Bu âdet art?k yok. Bir an için âdetin halen devam etti?ini dü?ününce beni baya?? bir efkâr bast?. Her gün birbirine küfür eden, yek di?erinin gözünü ç?karmaya çal??an gazeteciler, s?rf âdet yerini bulsun diye, cümle içerisinde ‘refik’ sözcü?ünü de geçiriyor...

Ne tuhaf olurdu, de?il mi?

Gazeteler ‘Bâb?âli’ denilen dar bir alanda ç?kard? o günlerde... Gazeteleri haz?rlayan kadro, son sayfay? ba?lay?nca, binay? gececilere b?rak?r, öteki gazetelerin yay?n kadrolar?n?n da devam etti?i mekânlara ko?arlard?. Yazar-çizerler de günlerini ?kbal gibi dönemin önemli k?raathanelerinde geçirirlerdi.

Ya?am?? gibi anlatmama aldanmay?n, o günlere ben yeti?emedim; ancak bugünden geriye bakt???mda “Ke?ke geçmi?in sayg?ya yer ay?ran ihtiyat? bugünlere de kalsayd?” diye iç geçiriyorum. ?imdilerde tan??? oldu?um manzara beni müthi? rahats?z ediyor çünkü...

Geçen hafta bir yay?n grubu bir yazar?n i?ine son verdi. Grubun TV kanal?n? da yönetiyordu yazar... Ard?ndan yaz?lanlar? okurken yüzüm k?zar?yor. Bir zil tak?p oynanmad??? kald?. Ölümüne bir dü?manl?k... Yazar bundan sonraki hayat?na ‘üst düzey memur’ olarak devam edecekmi?; ona bile kar?? ç?kanlara rastlan?yor...

Sadece i?siz de?il, aç ve aç?kta kalmas?n? istiyor meslekta?lar?...

Ben ya?larda bir yazard? ?ngiliz Christopher Hitchens... Cerbezeli bir adamd?, kavgac?-gürültücüydü; kimseler taraf?ndan sevilmezdi. Birini/birilerini hedef seçer, kalemiyle oyard?. Türkiye’yi ve Türkleri meselâ; bamba?ka bir konuyu ele ald???nda bile lâf? mutlaka bize getirir, iki tokat çakard?.

Onun k?y?c? kaleminden PapaThereza AnneKissinger, son zamanlarda her dinin samimi dindarlar? nasibini ald?.

Kanserin belâ türlerinden biri yüzünden hayat?n? kaybetti Hitchens... Uzun y?llar katk?da bulundu?u solcu Nation dergisinin son say?s?nda (9-16 Ocak 2012), yay?n yönetmeni Victor Navasky’nin onunla ilgili yaz?s?n? okuyorum. Bush’un Irak’? i?gal plan?na ?iddetle kar?? ç?kan dergiyi, 1978’den beri kadrosunda bulunmas?na ra?men, bir günde terk edivermi? Hitchens;‘bombalar yoluyla Irak’a demokrasi gelece?ine’ inand??? için...

Navasky yine de eski yazar?n? överek u?urluyor üç sayfal?k yaz?s?nda...

“Vefat edince bizde de badem gözlü oluyorsun” demeyin sak?n; medyadaki sava?lar?n ölümden sonra bile devam edece?ine kal?b?m? basar?m.

Hayat?mda hiçbir meslekta??m için kötülük dilemedim. Zarar?m dokunabilecek durumlarda ya a?z?m? açmad?m, kalemimi kullanmad?m, ya da “Aman, benden yana bir ?eycik olmas?n”titizli?i içerisinde hareket ettim. Meslekte kendime rakip gördüklerim oldu, ancak rakiplerimi yar??ta yenmeyi hedefledim hep; haks?z rekabetle ortadan kald?rmay? asla dü?ünmedim.

Çetelerin hedefi oldum, çete kurmad?m...

Farkl? biçimde yans?tmaya çal??anlar oldu?unu biliyorum; ancak siz beni dinleyin: Kimseye bilerek isteyerek kötülük yapmak geçmez içimden... Yere dü?en birine, b?rak?n öldürücü darbe vurmay?, derhal elimi uzat?r?m...

Son zamanlarda, ele?tirme ihtiyac? duydu?um meslekta?lar?n ad?n? anm?yorum. Herhalde sebebini anl?yorsunuz: Herkesin ele?tirileri farkl? taraflara çekti?i günümüz ortam?nda isim vererek tabuta bir çivi de ben çakmak istemiyorum. De?er vermedi?im ki?ileri ele?tiriye de de?er bulmuyorum zaten... ?sim vermeyince nas?l anlatacaks?n?z? Ben de s?fat kullan?yorum.‘Pop sosyolog’ diyorum meselâ... Bir ba?kas?ndan da ‘a?k yaz?lar?n?n unutulmaz yazar?’ diye söz ediyorum.

?ncitmeyecek s?fatlar... ‘Pop sosyolog’ s?fat?yla and???m meslekta? hakl? oldu?umu teslim etti, ?imdi o da ‘pop sosyolog’ diyor kendisinden bahsetmesi gerekti?inde... Di?eri de s?fat?n? be?eniyordur, ama o öteki gibi be?enisini belli edecek bir tip de?il...

Bu yaz?n?n özeti ?u: Birbirimizi öldürmeyelim arkada?lar...

http://www.stargazete.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri