forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

taha-kivanc-yeniFehmi Koru, Taha K?vanç kö?esinde isim vermeden Ertu?rul Özkök'e sert ele?tiriler yöneltti. 

 

 

 

TAHA KIVANÇ'IN YAZISI... 

Durumdan vazife ç?karmak

Geçmi?te yaz?lanlar?n unutuldu?unu sanmay?n?z; yazd?klar?n?z sizi her dâim izler... 12 Eylül ve 28 ?ubat hakk?nda vaktiyle yazd?klar?n?z da, 27 Nisan sonras?nda s?ca?? s?ca??na kaleme ald?klar?n?z da... E?er çok satanlardan bir gazetenin yay?n yönetmenli?ini yapm??, halen yazmaya devam ediyorsan?z, bu yaz? sizin için...

Benim yaz?y? birinci sayfadan anons etselerdi, bugünkü Kulis’in yukar?daki sat?rlarla anons edilmesini isterdim; t?pk? yaz?m?n konusu olan ki?inin yaz?lar?n?n sunuldu?u gibi... Bugün Kulis’te bir yazar?n geçmi? yaz?lar?ndan bir seçki sunaca??m; ho?una gitse de sunaca??m, ho?una gitmese de...

?lk yaz?s? 27 Eylül 2003 tarihli. Birinden ?u cümleleri aktarm?? önce: “Bana göre 12 Eylül dahil iki askeri müdahale de gerekiyordu. Ama 12 Eylül’ün sonuçlar?, Anayasa ve yasalar? felâkettir. Ordu, yönetim anayasal çizgi d???na ç?kt???nda müdahaleye mecbur kalm??, lâiklik ve Atatürk ilkeleri konusunda dikkatli davranm??t?r. 28 ?ubat da son derece gerekliydi, olmasayd? felâketti, o dönemi dü?ünün. Buna yol açanlar as?l suçlular...”

Bundan sonras? kendi yazd?klar?: “Bu sözlere ne diyorsunuz? / Memleketini dü?ünen, akl?selim sahibi bir insan bu sözlerin alt?na imza atmaz m?? / Bence atmas? gerekir. / Ama, Türkiye’de gazete kö?elerini tutmu? baz? insanlara bunu anlatmak imkâns?zd?r. / Çünkü ço?u, ordunun yapt??? her ?eye kar?? ç?kmay? ayd?n olman?n en ilkel refleksi olarak benimsemi?tir. / Onlara göre, 12 Eylül ve 28 ?ubat’? desteklemek, do?ru bulmak fa?istliktir, darbeciliktir. / Çünkü bu iki s?fat?n etiket patenti onlardad?r. / ?stediklerine istedikleri an bu etiketi yap??t?r?verirler.”

Hat?rlat?yor da: “Üçüncü defa yaz?yorum. / Bu ülkede 12 Eylül ve 28 ?ubat, bugün yürüdü?ümüz demokrasi yolunda gerçek birer ‘balans ayar?d?r’. / Baz? rövan?istler, 30 y?ld?r de?i?meyen o ilkel refleksleri ile istedikleri kadar ba??r?p ça??rs?nlar, bu tarihi gerçe?i de?i?tiremezler.”

14 Kas?m 2006... Gazeteden biri

Kenan Evren’i Ankara’n?n ünlü lokantalar?ndan birinde görmü?, heyecan?n? okurlar?yla payla?m??... Yazar?m?z da izledi?i iki filmden hareketle bir 12 Eylül güzellemesi daha att?r?yor...

Okuyal?m: “12 Eylül’den sonra yap?lan Anayasa referandumunda halk?n yüzde 92’sinin ‘Evet’ oyu atmas?, muhalif ayd?nlarda ?a?k?nl??a yol açm??t?. / Bir k?sm? da, ‘Zarflar ?effaft?, o nedenle vatanda? hay?r oyum görülür ve damgalan?r?m korkusuyla evet dedi’ avuntusuna sar?lm??t?. / Aradan geçen y?llara, Evren Pa?a’n?n Papermoon’daki sakin ak?am yeme?ine bak?yorum ve her geçen gün ?una daha fazla inan?yorum: / O zarflar ?effaf falan de?ilmi?. / Ve içindeki oy, vatanda??n gerçek oyuymu?...”

29 Nisan 2007 tarihinde ‘e-muht?ra’ üzerine yazd?klar? da ilginizi çekebilir: “Bu yaz?y? yazan insan, ‘28 ?ubat sürecinde aç?kça taraf olan’ bir gazetecidir. 28 ?ubat süreci bittikten sonra, o süreci destekleyen birçok ki?i, mazeret bildirip ‘U dönü?ü’ yaparken, kamuoyu önüne ç?k?p kesin, net, hiç k?v?rmas? olmayan ifadelerle, ‘Evet ben 28 ?ubat sürecini destekledim ve hâlâ destekliyorum’ demi?tir.

“Bu yaz?y? yazan insan, 12 Eylül askeri müdahalesinin bir de 11 Eylül günü oldu?unu, sokaklarda her gün onlarca insan?n öldürüldü?ünü hat?rlatan ve yine kamuoyu önünde Evren’i aç?kça savunacak cesarete sahip çok az say?da yazardan biridir.

“Bu yaz?n?n arkas?ndaki insan, Dan??tay sald?r?s?nda çok ki?i, abuk sabuk komplo teorilerinin pe?inde ko?arken; yine ayn? aç?k dille, bunun ‘Türkiye’nin 11 Eylül’ü’ oldu?unu yazm??, bu nedenle dini e?ilimli gazetelerde hakk?nda 200’den faz- la a??r ele?tiri ve hakaret yaz?s? yay?nlanm?? bir ki?idir.”

Yaz?s?na ‘Durumdan vazife ç?kar?yorum’ ba?l???n? atm??... Ben de ba?kalar?na ibret olsun diye onun yaz?lar?ndan bu yaz?y? ç?kard?m.

http://www.stargazete.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri