forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

hursit_gunesHUR??T GNE?: 1979 y?l?nda listelere The Buggles grubunun video killed the radio star isimli bir paras? girmi?ti. Paran?n liri?i, televizyonun, radyoda ?ark?lar? alan y?ld?z? ldrd?n sylyordu.
1980li y?llarda televizyonlar gazeteleri de bo?maya ba?lad?. Birok lkede gazete tiraj? d?t. Buna kar?? al?nan birok tedbir de pek sonu vermedi. Art?k cep telefonundan tutun, internete dek haber alma olanaklar? srekli geli?iyor.

Toplumlar daha az m? okuyor? Hay?r. Ama giderek daha az gazete okuyor. Bununla beraber, bat?daki gazetelerin tiraj kayb?yla, Trkiyedeki kay?p biraz farkl?. Bat?da nfus giderek daral?yor, ya?lan?yor. Trkiyede gen ve okur-yazar oran? da giderek art?yor. E?itim dzeyi de ykseliyor. Normal ko?ullarda gazete okuyucusunun (b?rak?n?z azalmas?n?) artmas? gerekiyor.

Haberin h?zl? duyulmas? anlam?nda televizyon ve radyo elbette gazeteleri a??yor. Elbette gazeteler h?zl? birer haber kanal? olamaz. Fakat televizyonlar?n yans?tamad??? olaylar? farkl? bir pencereden verebilir, ayr?nt?ya girebilir.

K?e yazarlar?

te yandan, Trk gazeteleriyle Bat? gazetelerinin temel farkl?l??? Trkiyede belli k?elerin belli yazarlar taraf?ndan tutulmu? olmas?d?r. Bizde k?e yazarl??? diye bir san vard?r. Gl kalemleriyle bu ki?iler toplumda ok etkilidir; okuyucular?n? k??k?rtan s?k? polemikler iine girerler. S?rf bu nedenle gazete alan k?e yazar? mptelalar? vard?r.
Bu olgu, k?sa vadede gazete tirajlar?n?n bir lde d?mesine engel olsa da, Trkiyede siyasal kutupla?ma ve gerginlik yarat?yor, nk bundan besleniyor. Hatta bu tr gazetecilik toplumu e?itmedi?i iin uzun vadede okuyucu say?s?n?n artmas?n? engelliyor. Oysa gazeteler okurlar?n? e?itmek, onlara bilgi vermek zorunda.

Magazinle?en bas?n

Ama beni as?l rahats?z eden magazinle?en bas?n. Yksek tirajl? gazeteler bile kltrsz, dedikoduperver, para avc?s?, al?? veri? ve estetik merakl?s?, naylon kad?nlar?n boy boy renkli resimlerini basar oldu. Asl?nda bas?n bindi?i dal? kesiyor. nk bu kesim okumaz, resme bakar. Toplum byle ?ekillenirse zamanla okuyucu da kalmaz. ?koncanlar, e?lerini aldatanlar, sevgililerine pahal? arabalar alanlar... ?nan?lmaz bir de?erler ve ahlaki knt grnts! Kimisi imreniyor, imrendiriliyor, kimisi de haliyle tepki duyarak muhafazakrla??yor.

Baz? mmtaz k?e yazarlar? kim soyunmal?, kim nas?l giyinmeli, kim aldatmal?, kim ??k olmal? gibi son derece dzeysiz yaz?lar yazmaya ba?lad?. Bu yazarlar?n bir k?sm? da ABden yana... Benzerinin The Times, Le Figaro yahut Die Welt yazarlar? taraf?ndan kaleme al?nabilece?ini d?nebilir misiniz? Kolaya kamayal?m. Art?k zaman harcayal?m ve okuyucumuza bilgi veren yaz?lar yazal?m. Bizim i?imiz birini kepaze etmek yahut ikoncanlar? de?erlendirmek de?il, okuyucuyu bilgilendirmek.
Bir lkenin sekinleri toplumun geneline bylesi bir ya?am tarz? sergilerse, toplumun geri kalan?n?n nas?l tepki gsterece?i bellidir. Ba??n? rtmesi istenir, siyasal davran?? tarz?nda daha muhafazakr unsurlara oy verir. Gereken tepkiyi verir. Trkiyenin muhafazakrla?mas?nda medyan?n magazinle?mesinin, dzeyini kaybetmesinin elbette ok ciddi bir etkisi var.
http://www.milliyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri