forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yalcin-akdoganBa?bakan Erdo?an'?n ba?dan??man? Yalç?n Akdo?an, Erdo?an, "?ktidarla ileti?im içinde olmak isteyen medya yönetimlerinin bu ileti?imi çarp?tarak yans?tmas? ve kendi medyas?n? iktidar?n sanal müdahalesiyle ?ekillendirmeye çal??mas? ise daha büyük bir aymazl?kt?r." diye yazd?... 

Akdo?an, Star Gazetesi'ndeki yaz?s?nda ?u sat?rlar? kaleme ald?... 

 (...)

AK Parti iktidar?, merkez medyadaki bir k?s?m yay?n gruplar?n?n deste?iyle bu noktaya gelmedi. Bu medya gruplar? ne iktidar? bu pozisyona ta??d?lar, ne de buraya gelmelerine olumsuz yay?nlar?yla engel olabildiler. Bu yüzden iktidar?n A veya B gazetesinden bir fayda beklemesi de, onun ?errinden çekinmesi de söz konusu de?il.

Hükümete her gün türlü yollarla sald?ran yay?n gruplar? ve yazarlar?n özgül a??rl??? biliniyor. Ba?bakan Erdo?an’?n bir k?s?m haberleri veya yazarlar? ele?tirmesi bas?na müdahale etme, onu hizaya getirme, birilerini i?ten att?rma amac? ta??m?yor. Asl?na bakarsan?z daha önceki iktidar dönemlerinde kapal? kap?lar ard?ndan yürüyen bu ili?ki biçimi AK Parti iktidar?nda miad?n? doldurmu? durumda. Daha önce Ba?bakanlar yarg?ya gitmezler, bu i?leri ba?ka türlü hallederlerdi. Ba?bakan Erdo?an ise ba?ka yollara tevessül etmektense yüre?inden geleni aç?k aç?k söylüyor, kendini savunma hakk?n? kullan?yor.

Milliyet’te yer alan haberler sonras?nda Ba?bakan’?n müdahale ve bask?s? oldu?u söylemini yayanlar i?in içyüzünü anlama gayreti göstermiyorlar. Kim kimi aram??, kim kime ne söylemi?, asl?nda ne olmu?? Bunu umursamayanlar kolay yolu seçiyorlar. Çünkü i?in asl?n? ö?renmek yerine ‘gazetecili?in namusunu kurtarma’ görüntüsü vermeyi veya ‘bask? yapan hükümete kafa tutma’ havas?n? pazarlamay? daha uygun buluyorlar. Abal?ya vurmak daha kolay... Kendi taraflar?ndaki yanl??lar? görmek yerine hükümeti zan alt?nda b?rakacak tezviratlara s???nmak daha çok i?lerine geliyor.

?ktidarla ileti?im içinde olmak isteyen medya yönetimlerinin bu ileti?imi çarp?tarak yans?tmas? ve kendi medyas?n? iktidar?n sanal müdahalesiyle ?ekillendirmeye çal??mas? ise daha büyük bir aymazl?kt?r.

(...) 

Yaz?n?n Tamam?n? okumak için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri