forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

huseyin-gulerci"Medya-hükümet ili?kilerinde medyada yanl??lar?n temelinde, AK Parti’yi ele?tirmek yerine, dü?manl?k yat?yor. Sanki kar??m?zda iktidar de?il dü?man var. "

Hüseyin Gülerce Zaman'daki kö?esinde medya ile ilgili önemli tespitlerde bulunmu?. Muhalif gazetecilerin Hükümete ele?tiri de?il dü?manl?k yapt???n? yazan Gülerce, baz? kö?e yazarlar?n?n ise devlet yönetme sevdas?nda oldu?unun alt?n? çizmi?... 

??te Gülerce'nin Hükümet ve Medya' ba?l?kl? yaz?s?ndan önemli bölümler... 

"Medya, demokrasinin olmazsa olmaz?d?r. Bas?n meslek ilkeleri bellidir. Maalesef bu ilkeler ve meslek ahlak? yerle bir edilerek, kasten, ideolojik ve hasmane yay?nlar yap?lmaktad?r. Ölçü kaçm??t?r. Kalemlerden, ekranlardan kin, nefret, a?a??lama hatta kan damlamaktad?r. 

(...)

Medya-hükümet ili?kilerinde medyada yanl??lar?n temelinde, AK Parti’yi ele?tirmek yerine, dü?manl?k yat?yor. Sanki kar??m?zda iktidar de?il dü?man var. Birileri bunu, “Erdo?an gitsin, AK Parti’den kurtulal?m” diye evet kasten, organize ve profesyonelce yap?yor. Baz?lar? da üslup hassasiyetini unutarak, hissiyata tak?larak k?y?dan, kö?eden ayn? cephedeymi? gibi foto?raf veriyor.

Demokrasilerde ?unlar yoktur: Hükümetler ülkeyi yönetir, gazeteciler ve yazarlar da hükümeti yönetir… Baz? kö?e yazarlar?, her ?eyin en do?rusunu bilir, ba?bakanlar onlar? dinlerse iyidirler, onlar? kale almazlarsa muhtar bile olamazlar, cahildirler, kötüdürler… Kö?e yazarlar? ?unlar? da yapmamal?d?r: Y?llarca yüksek ücretler ald?klar? halde seslerini ç?karmay?p, sonra etkisiz kald?klar?n? gördüklerinde patronlar?n? a?a??lay?c?, karalay?c?, suçlay?c? yaz?lar yaz?p kendilerine yol verilmesinin zeminini haz?rlamamal?d?r. Sonra da bunu “Türkiye’de bas?n özgürlü?ü bitti” diye yabanc?lara jurnallememelidir…

Ele?tiriye evet, dü?manl??a hay?r. Man?etlerde, kö?elerde aç?ktan destekledi?iniz parti, bir türlü iktidar olam?yor diye kin, nefret ve intikam duygular?yla hesaplamay?, gazetecilik olarak göstermeye hay?r, bin defa hay?r…  

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri